mesakimya

yağ sökücü, pas sökücü, boya sökücü, kireç sökücü, beton sökücü, sıvı sabun


Yorum bırakın

yağ sökücü çeşitleri


Yağ sökücü ve yağ çözücü ürünler sanayi sektöründe istenmeyen yağların temizliğinde kullanılmaktadır.

Yağ sökücü ürünlerin Başlıca kullanım alanları ve çeşitleri aşağıdaki gibidir.
Yağ sökücüler ve yağ çözücülerin çeşitleri ve kullanım alanları.
Metal yağ sökücü ürünler.
Kumaş yağ sökücü ürünler.
Tekstil yağ sökücü ürünler.
Boyalı yüzey yağ sökücü ürünler.
Zemin yağ sökücü ürünler.
Yağ sökücü solvent çeşitleri.
Motor yağ sökücü ürünler.
Elektriksel yağ sökücü ürünler.
İnox yağ sökücü ürünler.
Konsantre yağ sökücü ürünler.
Asidik yağ sökücü ürünler.
Yukarıdaki ürünler yağ sökücü ürünlerin kulanım alanları ve yağ sökücü ürün çeşitleridir.
Metal yağ sökücü ürünler kendi aralarında ayrılırlar.
Boya ve kaplama öncesi yağ sökücü ürünler.
Daldırma yağ sökücü ürünler.
Silme yağ sökücü ürünler.
Daldırma yağ sökücü solventler.
Asit ve fosfat bazlı yağ sökücü fosfat kaplayıcı ürünler.
Zincir yağı sökücü ürünler.
Otomat ve talaşlı imalat için yağ sökücü ürünler.
Yağ sökücü solvent Hızlı uçucu koruyucusuz.
Yağ sökücü solvent 8 ay koruma garantili.
Yağ sökücü solvent Tip 2 Koruyucusuz.
Yağ sökücü solvent Tip 3 Koruyucusuz.
Kumaş yağ sökücü ürünler.
Konsantre kumaş yağ ve leke sökücü ürünler
Su bazlı kumaş yağ ve leke sökücü ürünler
Solvent bazlı kumaş yağ ve leke sökücü ürünler
Tafta yağ ve leke sökücü ürünler
Kumaş türlerine göre yağ ve leke sökücü ürünler
Tekstil sektörü yağ sökücü ürünler.
Lamel nire ve tarak yağ sökücü ürünler.
Elektronik kart yağ kir sökücü ürünler.
Elektrik motor yağ kir sökücü ürünler.
Boyalı aksam Konsantre ağır yağ sökücü ürünler.
Zemin yağ sökücü ürünler.
Zincir yağ sökücü ürünler.
Boyalı yüzey yağ sökücü ürünler.
Boyalı yüzeye zarar vermeyen konsantre yağ sökücü ürünler.
Boyalı yüzeye zarar vermeyen Su bazlı yağ sökücü ürünler.
Boyalı zemin yağ sökücü ürünler manuel.
Boyalı zemin yağ sökücü ürünler zemin otomat makinesi için.
Boyalı hassas yüzey yağ sökücü ürünler.
Zemin yağ sökücüler.
Hassas zemin yağ sökücü ürünler
Cilalı zemin yağ sökücü ürünler.
Epoxi zemin yağ sökücü ürünler.
Beton zemin yağ sökücü ürünler
Karo zemin yağ sökücü ürünler.
Zemin otomat makinesi yağ sökücü ürünler.
Asfalt ve uçak pisti yağ sökücü ürünler.
Yağ sökücü solvent çeşitleri.
Metal yağ sökücü solvent.
Kumaş yağ ve leke sökücü solvent.
Elektriksel yağ sökücü solvent.
Genel yağ sökücü solvent.
Endüstriyel yağ sökücü solvent.
Doğal yağ sökücü solvent.
Otomat sektörü yağ sökücü solvent.
Motor yağ sökücü ürün çeşitleri.
Motor yağ sökücü solvent hızlı uçucu.
Motor yağ sökücü solvent devre koruyuculu.
Motor yağ sökücü solvent daldırma kullanıma uygun.
Motor yağ sökücü solvent Yavaş uçucu.
Motor üretiminde kullanılan solvent.
Motor yağ tankı temizleyici solvent.
Motor karbonlaşmış yağ temizleyici solvent.
Motor karbonlaşmış yağ temizleyici su bazlı non-corosive.
Motor yağ değişimi depo yıkama solvent ürünü.
Elektriksel yağ sökücü ürünler.
Elektrik pano yağ sökücü ve kire sökücü.
Elektrik motor yağ sökücü ve kir sökücü.
Elekronik kart temizleyici yağ sökücü ve kir sökücü.
Elektriksel devre temizleyici yağ sökücü ve kir sökücü ürünler.
Elektrik trafo temizleyici yağ sökücü ve kir sökücü ürünler
Elektrik trafo koruyuc ürünler.
İnox yağ sökücü ve temizleyici ürünler.
İnox yağ sökücü ürünler
İnox temizleyici su bazlı yağ sökücü ve kir sökücü ürünler.
İnox temizleyici yağ sökücü ve parlatıcı ürünler.
Konsantre yağ sökücü ürünler.
Konsantre yağ sökücü su bazlı ürünler.
Konsantre yağ sökücü ultra sert ürünler.
Konsantre yağ sökücü otomat makinesi ürünleri.
Konsantre yağ sökücü dış cephe ve kaplama temizleyici ürünler.
Konsantre yağ sökücü Makine ve metal temizleyici ürünler.
Konsantre yağ sökücü su bazlı branda vb temizleyici ürünler.
Konsantre yağ sökücü Ağır iş makineleri temizleyici ürünler.

Unwanted fat and grease solvent degreaser for cleaning products used in industry.The main areas of products and types of degreaser are as follows.

Types and use of solvents,

oil and grease removers.

Metal degreaser products.

Fabric degreaser products.
Textile products degreaser.
Painted surface degreaser products.
Floor Degreaser products.

Types of solvent degreaser.
Engine oil remover products.
Electrical oil remover products.
Inox degreaser products.
Concentrated degreaser products.
Acidic degreaser products.

The above products use, areas of degreaser and oil remover product varieties of products.

Metal grease remover products are divided among themselves.
Products, paint and grease remover prior to plating.
Immersion oil remover products.
Deleting a degreaser products.
Dip degreaser solvents.
Acid phosphate and phosphate-based coating products degreaser.
Chain oil remover products.

Vending and degreaser products for machining.
Fast volatile solvent degreaser protector.
8 months of protection guaranteed solvent degreaser.
Type 2 protector solvent degreaser.
Type 3 protector solvent degreaser.

Fabric degreaser products.
Concentrated fabric,
oil and stain remover productsWater-based fabric,
oil and stain remover productsSolvent-based fabric,
oil and stain remover products
Taffeta oil and stain remover products

Fabric according to the type of fat and stain remover products
The textile sector degreaser products.
Nire and comb lamella degreaser products.
Electronic card oil stain remover products.
Electric motor oil stain remover products.

Painted parts degreaser concentrated heavy products.
Floor Degreaser products.
Chain grease remover products.
Painted surface degreaser products.
Degreaser concentrate on products that do not harm the painted surface.
Water-based degreaser products that do not harm the painted surface.

Painted floor degreaser products manual.
Painted vending machine for the ground floor degreaser products.
Painted products are precision surface degreaser.
Floor oil removers.
Precision ground grease remover products
Polished floor degreaser products.
Epoxy floor degreaser products.
Concrete floor degreaser productsTile floor degreaser products.

Floor Degreaser vending machine products.
Runway asphalt and degreaser products.
Types of solvent degreaser.
Metal solvent degreaser.
Fabric stain remover and solvent oil.
Electrical solvent degreaser.
General solvent degreaser.
Industrial solvent degreaser.

Natural solvent degreaser.
Vending industry solvent degreaser.
The range of engine degreaser.
Engine-speed-volatile solvent degreaser.
Motor circuit protector solvent degreaser.
Suitable for use in engine degreaser solvent immersion.
Slow Motor volatile solvent degreaser.
The solvent used for the production of the motor.
Engine oil tank cleaning solvent.
Motor carbonized oil cleaner solvent.

Engine oil purifier and water-based non-corosive carbonized.
Engine oil change product warehouse washing solvent.
Electrical oil remover products.Electrical panel degreaser and grime remover.
Electric engine degreaser and stain remover.
Electronic card cleaner, degreaser and stain remover.
Electrical circuit cleaner, degreaser and stain remover products.
Cleaner, degreaser and stain remover products, electrical substations
Electrical transformers Protective clothing products.Inox degreaser and cleaner products.

Inox Degreaser products
Water-based stainless steel cleaner,
degreaser and stain remover products.
Cleaner, degreaser and polish stainless steel products.

Concentrated degreaser products.
Degreaser Concentrate water based products.
Degreaser Concentrate products are ultra-tough.
Degreaser Concentrate vending machine products.
Concentrated degreaser cleaner exterior and coating products.
Degreaser Concentrate products, machinery and metal cleaner.
Concentrated water-based degreaser cleaner products are canvas and so on.
Concentrated degreaser cleaner products are heavy machines.


Yorum bırakın

Kimyasalların Piyasaya Arzına ve Kullanımına ilişkin Kısıtlamalar yönetmeliği


Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını temin etmek üzere, bazı tehlikeli maddelerin veya madde gruplarının kendi başına üretimi ve kullanımı, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ile bunların piyasaya arzına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sahip oldukları tehlikeli özellikler nedeni ile insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olan bazı tehlikeli maddeler veya madde gruplarının, kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlamaları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Radyoaktif maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

b) Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

c) Atık maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

ç) Yürürlükte bulunan diğer düzenlemeler ile üretimi, piyasaya arzı ve kullanımı kısıtlanmış olan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

d) Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün konumunda olan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

e) (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen madde ve madde gruplarını içeren müstahzar veya eşyalara ilişkin kısıtlamaları

kapsamaz.

(3) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan hususları kapsamaz:

a) Tehlikeli maddeler, madde grupları veya bunları içeren müstahzar veya eşyaların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınmasına ilişkin kısıtlamayı,

b) Herhangi bir muameleye veya üretim işlemine tabi tutulmaması koşuluyla, gümrüklerin gözetimi altındaki antrepolarda ve transit geçiş için veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracat için ihracat kaydıyla özel depolarda veya serbest bölgelerde depolanan maddeleri, madde gruplarını veya bunları içeren müstahzarları veya eşyaları.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-29/8/2010-27687) (1)

Bu Yönetmelik;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğünün kısıtlamalara ilişkin 17 nci Ek’i dikkate alınarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Ara ürün: Başka bir maddeye dönüştürülmek üzere; kimyasal üretim/sentez için üretilen ve sentezleme işleminde tüketilen veya kullanılan maddeyi,

b) Bilimsel araştırma ve geliştirme: Kontrollü koşullar altında gerçekleştirilen bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırmayı,

c) Eşya: Etkin fonksiyonunu kimyasal bileşiminden önce, üretimi sırasında verilen özel bir şekil, yüzey veya tasarımının belirlediği herhangi bir nesneyi,

ç) Kısıtlama: Üretim, piyasaya arz ve kullanım için herhangi bir koşul veya yasaklamayı,

d) Kullanım: Eşyanın işlenmesi, formülasyonu, tüketimi, depolanması, muhafaza edilmesi, çeşitli işlemlere maruz bırakılması, kaplara boşaltılması, bir kaptan diğerine aktarılması, karıştırılması, üretimi veya diğer her türlü kullanımını,

e) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dâhil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,

f) Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileri,

g) Piyasaya arz: Tehlikeli maddelerin, madde gruplarının, müstahzarların ve eşyanın üretimi sonrası veya ithalatında gümrük idarelerince ilgilisine teslimi sonrası kullanımı veya satışı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

ğ) Tehlikeli madde/madde grubu: Tehlikeli özelliklerden herhangi biri veya birkaçına sahip olan madde/madde grubunu,

h) Tehlikeli özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme sistemi için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

ı) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,

i) Üretim/sentezlemenin yapıldığı düzenek: Üretimden sonra depolamanın yapıldığı tankları ve kaplar hariç olmak üzere, reaksiyon kabını, onun yardımcı düzeneklerini ve maddenin sürekli bir akışının olduğu veya üretim işlemini tamamlamak üzere kullanılan diğer düzenekleri veya bir sonraki reaksiyon basamağında kullanılmak üzere bir kaptan başka bir kaba aktarılmasını temin eden boru hattını,

j) Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün: Üretim/sentezleme işlemi sırasında örnekleme için alınan ara ürün hariç olmak üzere, üretim/sentezlemenin yapıldığı düzenekten kasıtlı olarak çıkarılmamış ara ürünü

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kısıtlama

MADDE 5 – (1) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlama şartları EK-1’de verilmektedir.

(2) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları EK-1’de belirlenen kısıtlama şartlarına uymadıkça piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

(3) EK-1’de belirlenen kısıtlama şartlarına uymayan müstahzar ve eşyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

Bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı kullanım

MADDE 6 – (1) EK-1’de yer alan ve piyasaya arzı ile kullanımları yasaklanan madde ve madde gruplarından herhangi birinin bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, bu madde ve madde grupları için piyasaya arz ve kullanımı Çevre ve Orman Bakanlığının iznine tabi olarak yapılır.

Kısıtlama usulü ve koordinasyon

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kısıtlamaya tabi tutulacak madde veya madde grupları ile bu madde ve madde gruplarının kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlama şartlarına Çevre ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken karar verilir.

(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile yönetmelik değişikliği hususlarında koordinasyon görevi Çevre ve Orman Bakanlığındadır.

İlgili kuruluş

MADDE 8 – (Değişik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, mevzuatına dayalı olarak görev alanlarına giren ürünler için ilgili kuruluşlar; Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırım

Denetim

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kuruluşlar tarafından, kendi mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10 – (1) 11/6/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin özel hükme tabi maddeler başlıklı yedinci bölümü, Geçici 2 nci maddesi ve Geçici 4’üncü maddesi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

Bildirim

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Krizotil asbest içeren diyafram kullanan mevcut elektroliz tesisleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde; bulundurdukları diyaframların miktarı, kullanım süreleri, ihtiyaç miktarları, temin ettikleri firmaları ve GTİP numaralarını içeren bilgileri Çevre ve Orman Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (Değişik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür.

 

_____________

(1)    Bu değişiklik 31/12/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2008

27092 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.

29/8/2010

27687

2.

20/3/2011

27880

3.

 

 

Ek–1 (Değişik:RG-20/3/2011-27880)

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

Maddenin, madde grubunun veya karışımın adı

Kısıtlama şartları

1. Asbest lifleri

 

(a) Krosidolit

CAS No 12001-28-4

(b) Amozit

CAS No 12172-73-5

(c) Antofillit

CAS No 77536-67-5

(ç) Aktinolit

CAS No 77536-66-4

(d) Tremolit

CAS No 77536-68-6

(e) Krizotil

CAS No 12001-29-5

CAS No 132207-32-0

1. Bu lifler ve kasıtlı olarak eklenen bu lifleri içeren eşyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

2. Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan krizotil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, krizotil asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler, kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

3. Asbest lifi ihtiva eden topraklar çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

Özellikle;

       a) Badana ve sıva, çatı ve zemin toprağı şeklinde taban ve çatı örtüsü,

       b) Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi,

       c) Çocuk pudrası,

       olarak kullanılamaz.

 

4. Asbest içeren eşyalar ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen şartları sağlamadıkça piyasaya arz edilemez.

 

 

2. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler)

CAS No: 61788–33–8

1. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler);

a) Tek başına madde olarak,

b) Atık yağlar dahil olmak üzere, karışım içersinde ya da ekipmanlarda 50 mg/kg (% 0,005 ağırlıkça)’dan daha büyük derişimde,

piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2. Poliklorlu terfenilleri (PCT’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

 b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

 c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının,

  d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

       kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

3. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) 1. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

 

2. Poliklorlu bifenilleri (PCB’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

 b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

 c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer  sıvılarının,

 d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

4. Polibromobifeniller;

Polibrominatlıbifeniller (PBB’ler)

CAS No 59536-65-1

1.  Polibromlu bifeniller (PBB’ler) üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaşır ve iç çamaşırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz.

 

2.  Polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içeren, birinci paragrafta belirtilen eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

5. Azorenklendiriciler ve Azoboyalar 1. Bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle Ek-3’te yer alan bir veya daha fazla aromatik amini, tespit edilebilir konsantrasyonlarda yani Ek-5’te verilen test yöntemlerine göre eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (% 0,003 ağırlıkça) değerinin üzerinde serbest bırakabilen azoboyalar, aşağıda verilen örneklerdeki gibi insan cildi ve oral kaviteyle doğrudan ve uzun süreli temas edebilecek tekstil ve deri eşyalarında kullanılamaz:

a) Giyim eşyaları, yatak, havlu, postiş, peruk, şapka, bebek bezi, diğer sıhhi materyaller, uyku tulumları,

b) Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, sandalye örtüsü, boyuna takılan para çantası,

    c) Tekstil ya da deri oyuncaklar ve tekstil ve deri kumaş içeren oyuncaklar,

    ç) Nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaş.

 

 

2. Ayrıca, birinci paragrafta atıfta bulunulan tekstil ve deri eşyaları aynı paragrafta belirtilen şartlara uygun olmadıkları takdirde piyasaya arz edilemez.

 

3. Ek-4 “Azoboyalar Listesi”nde yer alan azoboyalar, tek başlarına ya da karışım içerisinde ağırlıkça  % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda tekstil ve deri eşyaların boyanmasının amaçlandığı kullanımlar için piyasaya arz edilemez.

 

6. Aşağıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS- ve EC numaraları):

(a) Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP)

CAS No 117-81-7

EC No 204-211-0

 

(b) Dibütil fitalat (DBP)

CAS No 84-74-2

EC No 201-557-4

 

(c) Benzil bütil fitalat (BBP)

CAS No 85-68-7

EC No 201-622-7

1.  Oyuncaklarda ve çocuk bakım eşyalarında, plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım bileşeni olarak piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2.  Plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım eşyaları piyasaya arz edilemez.

 

3.  Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.

 

7. Aşağıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS- ve EC numaraları):

(a) di-‘izononil’ fitalat (DINP)

CAS No 28553-12-0 ve 68515-48-0

EC No 249-079-5 ve 271-090-9

 

(b) di-‘izodesill’ fitalat (DIDP)

CAS No 26761-40-0 ve 68515-49-1

EC No 247-977-1 ve 271-091-4

 

(c) di-n-oktil fitalat (DNOP)

CAS No 117-84-0

EC No 204-214-7

 

1.  Çocukların ağızlarına koyabilecekleri oyuncaklarda, çocuk bakım eşyalarında ve plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım içerisinde piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2.  Plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım ürünleri piyasaya arz edilemez.

 

Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.

8. Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

CAS No 126-72-7

1.  Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.

 

2.  Birinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olmayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

9. Tris (aziridinil) fosfinoksit

CAS No 5455-55-1

EC No 208-892-5

1.  Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.

 

2.  Birinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olmayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

Ek–2

ASBEST İÇEREN EŞYALARIN ETİKETLENMESİ HAKKINDA

ÖZEL HÜKÜMLER

 

(1) Asbest içeren bütün eşyalar veya ambalajları aşağıda tanımlanan etiketi taşımalıdır.

a) Aşağıdaki örneğe uygun etiket en az 5 cm. yüksekliğinde (H) ve 2,5 cm. genişliğinde olmalıdır;

b) Etiket iki bölümden oluşmalıdır.

— Üst bölüm (h1 = % 40 H) siyah zemin üzerine beyaz olarak yazılmış ‘a’ harfini içermelidir,

— Alt bölüm (h2 = % 60 H) kırmızı zemin üzerine siyah veya beyaz olarak büyük harflerle standart ifadeleri içermeli ve açıkça okunabilir olmalıdır. Etikette standart ifade olarak ‘asbest içerir’ ifadesi yer almalıdır.

c) Eğer eşya krosidolit minerali içeriyorsa, standart ifade de kullanılan “asbest içerir” cümlesi “krosidolit içerir/mavi asbest” ile değiştirilmelidir.

ç) Etiketin eşya üzerine doğrudan baskısı söz konusu ise zemin rengiyle zıtlık taşıyan tek renk kullanımı yeterlidir.

 

 

(2) Bu Ek’te bahsedilen etiket aşağıdaki kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

a) Tedarik edilen en küçük her bir birimde:

b) Eşya asbest bazlı parçaya sahipse, yalnızca bu parçanın etiket taşıması yeterlidir. Ambalajın küçüklüğü veya ambalajın uygun olmaması etiketin parçalara yapıştırılmasına imkân vermiyorsa, etiket ambalajla beraber verilmelidir.

(3) Asbest içeren ambalajlanmış eşyanın etiketlenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

3.1. Aşağıdaki hususlar asbest içeren ambalajlanmış eşyanın ambalajının etiketinde açıkça okunabilir ve silinmeyecek şekilde yer almalıdır:

a) Bu Ek’e uygun olarak tehlike sembolü ve ilgili tehlike işaretleri,

b) Eşya ile ilgili olması kaydıyla bu Ekte yer alan hususlara uygun olarak seçilmesi gereken güvenlik bilgileri.

Ambalajın üzerinde ilave güvenlik bilgilerinin yer aldığı durumlarda, bu (a) ve (b) bentlerine uygun olarak verilen hususları zayıflatmamalı veya çelişmemelidir.

3.2. Yukarıda yer alan 3.1 hükümlerine uygun olarak etiketleme:

a) Ambalaja sıkıca yapıştırılmış etiket olarak veya

b) Ambalaja güvenli bir şekilde iliştirilmiş ya da bağlanmış etiket olarak veya,

c) Ambalaja doğrudan basılarak, uygulanır.

3.3. Asbest içeren ve gevşek plastik ambalajla veya benzeri ile ambalajlanmış eşyalar, ambalajlı eşyalar olarak değerlendirilmeli ve 3.2 hükümlerine uygun olarak etiketlenmelidir. Eşyalar ambalajları dışına çıkartılırlarsa ve piyasaya ambalajsız arz edileceklerse en küçük birimlerin her birine 3.1 hükümlerine uygun olarak etiketleme yapılmalıdır.

(4) Asbest içeren ambalajlanmamış eşyaların etiketlenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

Asbest içeren ambalajlanmamış eşyalar için etiket;

a) Asbest içeren eşyanın üzerine sıkıca yapıştırılmışsa,

b) Eşyaya bağlanmış ya da güvenli bir şekilde iliştirilmişse,

c) Eşyanın üzerine doğrudan basılarak uygulanmışsa,

3.1 hükümlerine uygun olarak etiketlenmiş kabul edilir.

Eşyanın boyutunun küçüklüğü, eşyanın yapısının uygun olmayan özellikleri veya bazı teknik güçlükler nedeniyle, yukarıda bahsedilen şekilde etiketlenemeyen asbest içeren eşya ile birlikte 3.1 hükümlerine uygun olarak ayrı bir prospektüs kullanılır.

(5) Güvenlik ve hijyene ilişkin özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak üzere, kullanım koşullarında, işlenmiş veya bitmiş olan eşyalara yapıştırılmış etiketlerde, ilgili eşya için uygun olabilecek herhangi bir güvenlik bilgisi ve özellikle aşağıda belirtilen ifadeler yer almalıdır:

a) Açık havada veya iyi havalandırılmış ortamda çalıştırınız,

b) Gerekliyse tercihen uygun toz uzaklaştırma düzeneği ile donatılmış el cihazları veya düşük hızda cihazlar kullanınız, yüksek hızda çalışan cihazların kullanılması halinde mutlaka toz uzaklaştırma düzeneği kullanınız.

c) Mümkünse, eşyayı kesmeden veya delmeden ıslatınız,

ç) Tozu ıslatınız ve uygun şekilde kapatılmış kaplara yerleştiriniz ve güvenli olarak bertaraf ediniz.

(6) Beşinci fıkra tarafından kapsanmayan ve kullanım sırasına asbest lifleri açığa çıkarması olası olan evde kullanım için planlanan herhangi bir eşyanın etiketi gerekli durumlarda “eskidiğinde değiştirin” güvenlik bilgisini içermelidir.

(7) Asbest içeren eşyaların etiketi Türkçe olmalıdır.

 

Ek-3 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

AZORENKLENDİRİCİLER

AROMATİK AMİN LİSTESİ

   

CAS No

 

Index No

 

EC No

 

Madde Adı (İngilizce)

 

Madde Adı (Türkçe)

1. 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphenyl-4-ylamine

4-aminobiphenyl xenylamine

bifenil-4-ilamin; ;

4-aminobifenil;ksenilamin

2. 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine benzidin;
3. 95-69-2   202-441-6 4-chloro-o-toluidine 4-kloro-o-toluidin
4. 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine 2-naftilamin
5. 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluene

4-amino-2′,3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidine

o-aminoazotoluen

4-amino-2′,3-dimetilazobenzen;

4-o-tolilazo-o-toluidin;

6. 99-55-8   202-765-8 5-nitro-o-toluidine 5-nitro-o-toluidin
7. 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline 4-kloroanilin
8. 615-05-4   210-406-1 4-methoxy-m- phenylenediamine 4-metoksi-mfenilendiamin
9. 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4′-methylenedianiline

4,4′-  diaminodiphenylmethane

4,4′-metilendianilin;

4,4′-diaminodifenilmetan

10. 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3′-dichlorobenzidine

3,3′-dichlorobiphenyl-4,4′-ylenediamin

3,3′-diklorobenzidin;

3,3′-diklorobifenil-4,4’ilendiamin

11. 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3′-dimethoxybenzidine

o-dianisidine

3,3′-dimetoksibenzidin;

o-dianisidin

12. 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3′-dimethylbenzidine

4,4′-bi-o-toluidine

3,3′-dimetilbenzidin;

4,4′-bi-o-toluidin

13. 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4′-methylenedi-o- toluidine 4,4′-metilendi-o-toluidin
14. 120-71-8   204-419-1 6-methoxy-m-toluidine

p-cresidine

6-metoksi-m-toluidin;

p-kresidin

15. 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4′-methylene-bis-(2- chloro-aniline)

2,2′-dichloro-4,4′- methylene dianiline

4,4′-metilenbis(2-kloroanilin);

2,2′-dikloro-4,4′-metilendianilin

16. 101-80-4   202-977-0 4,4′-oxydianiline 4,4′-oksidianilin
17. 139-65-1   205-370-9 4,4′-thiodianiline 4,4′-tiyodianilin
18. 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine

2-aminotoluene

o-toluidin;

2-aminotoluen

19. 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-methyl-m- phenylenediamine 4-metil-m-fenilendiamin
20. 137-17-7   205-282-0 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-trimetilanilin
21. 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine

2-methoxyaniline

o-anisidin;

2-metoksi-anilin;

22. 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzene 4-aminoazobenzen

 

Ek-4 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

AZORENKLENDİRİCİLER

AZOBOYALAR LİSTESİ

CAS No.

EC No.

Maddeler

1

Tahsis edilememiştir.

Komponent 1:

CAS-No:118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Komponent 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na

405-665-4

disodyum-(6-(4-anisidino)-3- sülfonato-2-(3,5-dinitro-2- oksidofenilazo)-1-naftolato)(1-

(5-kloro-2-oksidofenilazo)-2-naftolato)kromat(1-);

trisodyumbis(5-(4-anisidino)- 3-sülfonato-2-(3,5-dinitro-2- oksidofenilazo)-1- naftolato)kromat(1-) karışımı

 

 

 

 

Ek-5 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

AZOBOYALAR GRUBU İÇİN

TEST METOTLARI LİSTESİ

Türk Standardları Enstitüsü (*)

Standardın Referans Numarası ve Başlığı

Referans Doküman

TSE

Deri – Kimyasal Testler – Boyalı derilerde bazı azoboyar maddelerinin tayini

TS EN ISO 17234-1

TSE

Tekstil – Azoboyar maddelerden oluşan aromatik aminler için tayin metotları – Bölüm 1:Ekstraksiyon gerekmeksizin elde edilebilen kullanılmış belirli azoboyar maddelerin tespiti

TS EN 14362-1

TSE

Tekstil – Azoboyar maddelerden oluşan aromatik aminler için tayin metotları – Bölüm 2: Ekstraksiyon ile elde edilebilen kullanılmış belirli azoboyar maddelerin tespiti

TS EN 14362-2

 

(*) TSE: Türk Standardları Enstitüsü; Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA


Yorum bırakın

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği


Yönetmelik

 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Tehlikeli  Atıkların  Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar;

a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,

c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne,

d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,

e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,

f) Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine,

g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne,

h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına,

yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, (EK 7) de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, (EK 5) te listelenmiş olan ve  tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve bu H3 ten H8’e kadar olan keza  H10 ve H 11 bakımından ise (Ek 6) daki eşik konsantrasyonlarının üzerinde bir değere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsar.

Yerli ve yabancı bayraklı gemilerin ve diğer deniz araçlarının normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine veya atık toplayıcı gemilere boşaltılması bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, bu atıklar için 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümleri uygulanır.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddesi ile 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

Tehlikeli Atık: Bu Yönetmelikte tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir. (EK 7) de (A) işareti ile gösterilmiş atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar (EK 6) da verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doğal karakterleri yada oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak (EK 3-A) da bulunan veya (EK 3-B) de bulunup (EK 4) de verilen maddeleri içeren atıkların, (EK 5) teki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları  ve (EK 6) da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılan atıkları,

Bertaraf: (Ek 2) de yer alan işlemlerden herhangi birini veya birkaçını,

Bertaraf Tesisi: (Ek 2) de yer alan işlemlerden bir veya birkaçını yapmak üzere kurulmuş tesisi,

Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri,

Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları,

Acil Durum Planı: Tesiste ve taşıma işlemleri esnasında olabilecek kazayı sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek kaza oluşumunda tesiste ve civarında yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak belirleyen planı,

Üretici: (Ek 7) de yer alan faaliyetler sırasında tehlikeli atık üreten gerçek ve tüzel kişiler, atığı üretenin bilinmemesi durumunda ise bu atıkları zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri,

Bertaraf Eden: Atıkların bertaraf işlemini yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kişileri,

İhracatçı: İhracatçı devletin yetkisi altında atıkların ihracatını yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

İthalatçı: İthalatçı devletin yetkisi altında atıkların ithalatını yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

Transit Devlet: Atıkların sınırlar ötesi hareketi sırasında transit geçtiği veya geçmesini planlandığı devleti,

Yasadışı Trafik: Atıkların 47 nci maddede belirtildiği şekilde sınırlar ötesi hareketini,

Taşıyıcı: Yurtiçi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketi: İhracatçı, ithalatçı ve transit devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atıkların bir devletten başka bir devlete sevk edilmesini,

Bildirim: Atıkların sınırlar ötesi hareketinde, Ek 10 da yer alan bilgi, beyan ve formu kullanarak yapılan başvuruyu,

Atık Taşıma Formu: Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, (Ek 9 A-B) de yer alan formları,

Atık Beyan Formu: (Ek 8) de yer alan formu,

Kompresibilite (Dpr): Mineral sızdırmazlık tabakasında ince taneli zemin sıklığını,

Ön Lisans: Bu Yönetmelik gereğince, atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bakanlıktan almaları gereken kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ilişkin tesisin projelendirilmesine ilişkin izni,

Geçici Çalışma İzni: Atık bertaraf tesisi işletmecisinin lisans başvurusu yaptığında işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemesi için Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise verilen izni,

Lisans: Bu Yönetmelik gereğince atık taşımacılığı yapmak isteyenlerin valilikten, atık bertaraf tesisi ve ara depolama tesisi kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten belgeyi,

İnert Atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan maddeleri,

Ara Depolama:  Atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını,

Geçici Depolama: Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanmasını,

Meskun Mahal: Üst ölçek planlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alanı, ifade eder.

İlkeler

Madde 5 – Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

a) Her türlü atığın ithali, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır,

b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır,

c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar,

d) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.

e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir,

f) Atıkların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı ve bertaraf edilmesi, diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır,

g)Atıklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyreltilemez,

h) Bertaraf tesislerine tehlikeli atıkla karışık atık gelmesi durumunda öncelikle ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırmanın mümkün olmadığı durumda atığın tamamı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

ı) Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak tesis içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koşullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapılması mümkündür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanlığın görev ve yetkileri

Madde 6 – Bakanlık;

a) Kanun gereğince atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, valiliklerden bölgesel yıllık rapor, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü bildirimi almak ve değerlendirmekle ve gerekli denetimleri yapmakla,

b) Bölgesel boyutta atık yönetim planı yapmak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,

c) Atıkların sınırlar ötesi taşınımı ve bertarafına ilişkin uluslararası çalışmaları yürütmek, ilgili bildirim ve taşımacılık belgelerini değerlendirmek, atık ihracatına ilişkin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi değişimini sağlamak, herhangi bir kaza durumunda diğer ülkeleri haberdar etmekle,

d) (EK 3) de ve/veya (EK 7) de (M) işareti ile yer alan, ancak tehlikeli atık olmadığı iddia edilen atıkların tehlikeli özelliklerden bir yada bir kaçını içerip içermediğinin akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş  kuruluşlarca yapılan analizlerle üretici tarafından tespitini sağlatmakla,

e)Bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri periyodik olarak denetlemek, bu tesislerde tutulan rapor ve edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak ve lisansı iptal etmekle,

f)Bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanması halinde, bertaraf tesisini denetlemek ve izin vermekle,

g) Atık bertaraf tesisleri için acil önlem planlarının hazırlanmasında genel ilke ve prensipleri belirlemekle,

h) Kapatılan bertaraf tesislerinin yirmi yıl boyunca denetlenmesini sağlamakla,

ı) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

yükümlüdür.

Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler

Madde 7 – Mahallin en büyük mülki amiri;

a) İl sınırlarında atık yönetim planlarının mahalli çevre kurullarınca uygulanmasını sağlamakla,

b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili başvuruları mahalli çevre kurulunun görüşünü alarak Bakanlığa iletmekle,

c) Ayda bin kilogramdan fazla atık üreten Atık üreticisinin atıklarını nihai bertarafa kadar kendi alanlarında gerekli önlemleri alarak altı ayı geçmemek üzere geçici depolamasına izin vermekle ve bu faaliyetleri denetlemekle,

d) Atık taşıma formları ile ilgili olarak bu Yönetmelikle belirlenen işlemleri yerine getirmekle,

e) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren tesisleri tespit ederek Bakanlığa bildirmekle ve periyodik olarak denetlemekle,

f) İl sınırları içinde atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle,

g) İl sınırları içinde atık taşıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamak ve kaza raporlarını yıllık olarak değerlendirerek Bakanlığa bildirmekle,

h) İl sınırları içinde bulunan atık ara depolama, geri kazanım tesisi ve/veya bertaraf tesislerinin Bakanlıkça verilen işletme lisansı belgelerindeki koşullar doğrultusunda işletilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli denetimleri yapmak, tesislerin işletme bilgi, belge ve teknik raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, değerlendirmek ve Bakanlığa rapor etmek, tesisin lisans koşullarına uygun çalışmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

ı) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan dışında ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla,

j) Atık üreticisinin tesisinden kaynaklanan atıklara ilişkin hazırlamış olduğu atık yönetim planlarını onaylamakla,

k) Üreticilerin göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu değerlendirerek, ilde oluşan atık miktarı ve bilançosunu belirleyerek her yılın nisan ayında Bakanlığa göndermekle,

l)  Atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık il  tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa rapor halinde sunmakla,

ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

 

Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler

Madde 8 – Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri;

a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla,

b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla,

c) Atıkların bertarafına ilişkin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığın onayını almakla,

d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerinin inşası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,

e) Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda izin almış kişi ve kuruluşlar ile yapacakları sözleşmelerde bulunduğu ilin valiliğinin uygun görüşünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek üzere bağlı olduğu valiliğe rapor vermekle,

f) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla,

g) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atık üreten tüm tesislere inşaat ve işletme ruhsatı verilmesi aşamasında, tehlikeli atıkların bertarafının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlandığının tesis sahibi tarafından belgelenmesini sağlamakla,

h) Gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemekle,

ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.

 

Atık üreticisinin yükümlülükleri

Madde 9 – Atık üreticisi;

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla,

c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda  valilikten izin almakla,

d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

e) (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) işareti ile yer alıp (Ek 6) da belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş  kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle,

f) Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

g) (Ek 8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,

ı) Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla,

j) Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla,

k) Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların bertaraf edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle ortak atık bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunmakla,

l) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,

m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla,

n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle,

o) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde bertaraf tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla,

p) Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

r) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

s) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar  vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf  işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunmakla,

t) Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlandığını belgelemekle, yükümlüdür.

 

Bertaraf edenin yükümlülükleri

Madde 10 – Bertaraf eden;

a) Bertaraf tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak teşkil etmekle ve proje halinde iken ön lisans almakla,

b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi işletmek ve kapandıktan sonra kontrollerini yapmak için lisans almakla,

c) Bakanlığın plan değişikliği talep etmesi yada şartlı izin vermesi durumunda bu şartlara uymakla,

d) Personel eğitimini yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak, atık yönetimi ile ilgili işletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beş yıl süre ile tesiste bulundurmakla,

e) İşletme planını her yıl Bakanlığa sunmakla,

f) Atığın tesise girişinde bertaraf işleminden önce atığın fiziksel ve kimyasal analizini yapmakla, atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle,

g) Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak uygulamakla,

h) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak, altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmak ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

ı) Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle,

j) Kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle,

k) Atık taşıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde, uyuşmazlığı Bakanlığa bildirmekle,

l) Taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi vermekle,

m) Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngördüğü işleri yapmakla,

n)Tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak yüz seksen gün önceden Bakanlığa bildirmekle,

o) Tesisin kapatılmasından sonra 37  ve 40 ıncı maddelerde  öngörülen işleri yapmakla,

p) Atık üreticisi tarafından bertaraf tesislerine ödenecek atık bedelini, atık kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf tesisinin bulunduğu bölgede yer alan illerin sanayi odaları temsilcileri, sanayi odalarının bulunmadığı illerde ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile birlikte belirlemekle,

r) Faaliyetleri hakkında atığın tesise kabul tarihi, atığın kaynağı, miktarı, taşınım türü ve bertaraf/geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren yıllık raporlarını  valiliğe göndermek ve 5 yıl boyunca saklamakla, yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma İle İlgili Hükümler

Atıkların taşınması

Madde 11 – Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içinde taşınacak atığın kod numarası aynı olmak zorundadır.

Araçlarda taşıma formu bulundurma zorunluluğu

Madde 12 – Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları  atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır.

Bu formlardan;

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,

b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,

c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,

d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,

e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,

f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

 

Atık taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu

Madde 13 – Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle , valiliğe başvurmak zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taşıtları için geçerlidir. Deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı için bu amaçla uygulanan ulusal ve uluslar arası kabul görmüş taşımacılık kuralları uygulanır. Taşımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin hususlar doğrultusunda, ilgili valilikten alınacak taşıma lisansının yanı sıra, şehirler arası taşıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almak zorundadır. Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.

 

Lisanslı araçla taşıma muafiyeti

Madde 14– Kullanılmış lastikler ile (Ek 7) de  09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığı altında  yer alan gümüş içeren sabitleştirme banyolarının ve bu Yönetmelik kapsamında olan ancak toplamı elli kilogramı geçmeyen atıkların taşınmasında bu Yönetmeliğin 11, 12, ve 13 üncü madde hükümleri uygulanmaz.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atıkların Geri Kazanımı ve Bertarafına İlişkin Hükümler

Genel esaslar

Madde 15 – Atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması esastır. Atıkların alternatif hammadde olarak kullanılmalarına ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilir. Bertaraf sistemleri (Ek 5) deki tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerine ve uygun teknolojilere göre seçilir.  (Ek 2) de verilen tüm bertaraf  ve geri kazanım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan ön lisans ve lisans almakla yükümlüdür.

Bu Yönetmelik hükümlerine uygun  şekilde kurulmuş nihai bertaraf tesisleri kurulduğu zaman meskun mahal dışında ise ve meskun mahale mesafesi bin metreden fazla ise,  valilik/ belediye tarafından imar planlarında değişiklik yaparken meskun mahale olan mesafeyi dikkate almakla yükümlüdür. Ancak ömrü dolmuş tesisler için bu sınır geçerli değildir.

Geri kazanım

Madde 16- Atıkların ekonomiye katkı sağlamak ve nihai bertarafsa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Atıkların geri kazanımında (Ek 2-B) de verilen işlemlerden herhangi biri uygulanır. Tehlikeli atık geri kazanım işleminden sonra elde edilen ikincil hammaddenin ürün niteliğinde olduğunun akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmüş  kuruluşlarca yapılan analizlerle belgelenmesi zorunludur.Geri kazanım işlemi sonucunda bakiye atık oluşuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.

 

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler

Madde 17 – Atıklar, değerlendirilmesi, düzenli depolanabilmesi veya çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulurlar. Tehlikeli atığın bu işlemler sonucunda inert hale getirildiğinin veya (EK 5) te verilen tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerini taşımadığının veya (Ek 11-A) ya göre tehlikesiz atık olarak depolanabilirliğinin belgelenmesi zorunludur. Bu işlemler sonucunda bakiye atık oluşuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.

 

Derine enjeksiyon

Madde 18 – Pompalanabilir nitelikteki sıvı atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyon işlemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler alanın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Derine enjeksiyon işlemine ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Sürekli depolama

Madde 19–  Terkedilmiş kapalı maden ocaklarında atıkların konteynırlar içinde depolanması mümkündür. Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler ocağın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla üniversite , kurum/ kuruluşa fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Sürekli depolama  işlemine ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yakma

Madde 20 – (EK 7) de yer alan tehlikeli atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar ve limit değerler:

a) Tesislerde yanma odasına bağlı bir son yanma bölümünün bulunması, yakma fırınındaki ilk bölme sıcaklığının en az 900 °C de tutulması, sıcaklığın sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülörün otomatik olarak devreye girmesi, bu bölümde en düşük yakma sıcaklığının 850°C, %1’den fazla halojenli organik içeren maddelerde ise 1100 °C ve alıkoyma süresinin en az iki saniye olması zorunludur. Bu brülörler, yakıcının çalışmaya başlatılması veya durdurulması sırasında yakıcı sıcaklığının düşmesinin neden olacağı tam olmayan yanmayı önlemek amacıyla kullanılır.

Yakma tesisinde;

1) Sistemin işletmeye alınmasında gerekli minimum yakıcı odası sıcaklığına erişinceye kadar,

2) İstenen minimum yakıcı sıcaklığı elde edilinceye kadar,

3) Yakıcıdan çıkan emisyonların, emisyon limit değerleri altında tutulması için kullanılan ekipmanlarda bir arıza meydana geldiği zaman,

tehlikeli atık beslemesini durdurmak için bir sistemin olması zorunludur.

Tehlikeli atıkların yakıldığı tesisler, mümkün olduğunca tam yanmanın sağlanabileceği şekilde işletilmelidir. Bunu sağlamak için bazen uygun tekniklerle atık ön işlemlerinin uygulanması gerekebilir. Yakma tesislerinden oluşan ısı mümkün olduğunca geri kazanılmalıdır.

b) Yakma tesisinde işletme sırasında yanma gazındaki Karbon monoksit (CO) için aşağıda verilen limit değerler aşılmaz.

1) Yanma gazında günlük ortalama değer olarak; 50 mg/m3,

2) Yanma gazında 10 dakikalık ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerin en az % 95’inde; 150 mg/m3,

3) Yanma gazında herhangi bir 24 saat zaman aralığı içinde yarım saatlik ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerde; 100 mg/m3.

c)Yakma tesisleri, baca gazlarında aşağıdaki emisyon limitlerini geçmeyecek şekilde tasarlanır, donatılır ve işletilir. Yanma gazları kontrollü bir şekilde baca yardımıyla atmosfere atılır. Tesisin baca yüksekliği, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği göre tasarlanır ve uygulanır. Yakma tesisleri baca gazlarında aşağıdaki emisyon limit değerleri aşılmaz.

1) Günlük ortalama değerler:

Toplam toz                                                                                          10 mg/m3

Toplam organik karbonla ifade edilen

gaz ve buharlı organik maddeler                                                         10 mg/m3

Hidrojen Klorür (HCl)                                                                         10 mg/m3

Hidrojen Florür (HF)                                                                             1 mg/m3

Kükürt dioksit (SO2)                                                                            50 mg/m3

Azot monoksit ve azot dioksit (NO2) olarak                                                                       200 mg/m3

2) Yarım saatlik ortalama değerler:

Toplam toz                                                                                          30 mg/m3

Toplam organik karbonla ifade edilen

gaz ve buhar halinde organik maddeler                                              20 mg/m3

Hidrojen Klorür (HCI)                                                                         60 mg/m3

Hidrojen Florür (HF)                                                                             4 mg/m3

Kükürt dioksit SO2                                                             200 mg/m3

Azot monoksit ve azot dioksit

(NO2 olarak)                                                                                      400 mg/m3

 

3) Minimum yarım saatlik ve maksimum sekiz saatlik bir örnekleme sürecinde tüm ortalama değerler:

 

Kadmiyum ve bileşikleri (Cd olarak)

Talyum ve bileşikleri (TI olarak)                                                         Toplam   0.05 mg/Nm3

 

Cıva ve bileşikleri (Hg olarak)                                                             Toplam  0.05 mg/m3

 

Antimon ve bileşikleri (Sb olarak)

Arsenik ve bileşikleri (As olarak)

Kurşun ve bileşikleri (Pb olarak)

Krom ve bileşikleri (Cr olarak)

Kobalt ve bileşikleri (Co olarak)                                                 Toplam  0.5 mg/ m3

Bakır ve bileşikleri (Cu olarak)

Mangan ve bileşikleri (Mn olarak)

Nikel ve bileşikleri (Ni olarak)

Vanadyum ve bileşikleri (V olarak)

Kalay ve bileşikleri (Sn olarak)

 

Aşağıdaki emisyonların sürekli ölçümleri yapılacaktır:

Toplam toz

Karbon monoksit (CO)

Hidrojen Florür (HF)

Hidrojen Klorür (HCL)

Oksijen, basınç ve sıcaklık

Bu ortalama değerler, ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar şeklinde olanlarıyla beraber metal bileşiklerini de kapsamaktadır. Ölçümlerle ilgili teknikler (EK 15) de verilmektedir.

d) Dioksin ve furan emisyonları en ileri tekniklerle azaltılır. Minimum altı saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde ölçülen tüm ortalama değerler 0.1 ng/m3 limit değerini aşmamalıdır.

Bu limit değer dioksin ve furan izomerleri konsantrasyonlarının toplamı olarak tarif edilir ve bu toplam (EK 16) da belirtildiği şekilde hesaplanır.

Baca gazı ölçümlerinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki emisyon limit değerlerine uygunluğunu karşılaştırmak için ölçüm sonuçları; sıcaklık 273 °K, basınç 101,3 kPa, % 11 oksijen ve kuru gaza göre standartlaştırılır.

Deneme yakması

Madde 21 – Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans almadan önce, tesiste yakılacak atığı analiz etmek ve atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak emisyonların ve atık suların ilgili standartları sağladığını ispat etmek amacıyla deneme yakması yapmakla yükümlüdür.

Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması, deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan başlatılamaz.

Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan standartlar ve esaslara uyulduğunun ispatı amacıyla Bakanlık temsilcilerinin katılımı ile deneme yakması gerçekleştirilir. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı ticari yakma tesisleri için deneme yakmasında, yüksek klor bileşeni, yüksek kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınır.

Deneme yakması planı ve raporu Bakanlıkça oluşturulacak teknik komisyon tarafından değerlendirilir.Ancak Bakanlık tarafından uygun kriterlere sahip olduğu tespit edilen atıkların, ticari atık yakma tesisleri dışında, gereken yakma sıcaklığına haiz tesislerde, ek yakıt yada alternatif yakıt olarak kullanılmasının talep edilmesi durumunda, bu tesisler için hazırlanacak deneme yakması planları ve raporları Bakanlık tarafından değerlendirilir. Bu tesislerde atıkların alternatif veya ek yakıt olarak kullanılmalarına ilişkin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların haricinde atık yakılması söz konusu olduğunda yeni bir deneme yakması yapılması ve deneme yakması raporunun hazırlanarak Bakanlık onayına sunulması zorunludur.

 

Düzenli depo tesisleri

Madde 22 – Depolama işlemi sırasında alınan önlemlerin yeterli olduğu veya atığın özelliği sebebi ile depolama işleminde çevrenin olumsuz yönde etkilenmeyeceğinin ispat edilmesi hallerinde, atıklar depolanabilir veya bu amaçla depo tesisi kurulmasına izin verilebilir. Bu durumda da (Ek 11-A) da belirtilen sınır değerler aşılamaz. (Ek 11-A) da belirtilen çeşitli parametrelerin sınır değerlerinin sağlanmaması halinde atıklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulduktan ve (Ek 11-A)  da belirtilen değerler sağlandıktan sonra düzenli depo tesisinde depolanır. Depo tesisine gidecek olan atıkların % 65’den fazla su içermesi yasaktır.

Tehlikeli atıklar evsel katı atıklardan ayrı olarak işleme tabi tutulur ve depolanır.

 

Tek tür atık depo tesisleri

Madde 23 – Ön işleme rağmen (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme kriterlerini sağlamayan tek bir atık türü veya birbirine yakın özellikteki atıklar özel depo tesisinde depolanabilir. Bu durumda, atığın çeşidine bağlı olarak, Bakanlık, depo tesisleri için istenen asgari şartların yanında başka şartlar istemeye yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ara Depolama ve Arıtım Tesisleri ile İlgili Hükümler

Ara depolama tesisleri

Madde 24 – Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur. Ara depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ( Ek 13) de yer alan bilgi ,belgeler ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.

Ara depolama ve işleme tesislerinde;

a) Giriş, depolama ve çalışma kısımları,

b) Yangın söndürme sistemleri,

c) Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,

d) Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan,

bulunur.

Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için atık taşıyan borular ile depolama konteynırlarının yer üstüne tesisi zorunludur. Kirli su kaçağının mümkün olduğu tesis bölgelerinde, kirli suyun yer altına sızmaması ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için gerekli sızdırmazlık tedbirleri alınır.

Bölgeden atılan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılır. Bu tür arıtma tesislerinde üretilen arıtma katıları ve çamurları bu Yönetmelik kapsamında bertaraf edilir.

Ara depolama tesisi dizaynına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Atıkların tesis içinde taşınması

Madde 25 – Katı veya sıvı haldeki atıklar için atığın ve işletmenin özelliğine göre uygun konteynır ve taşıma şekilleri işletmeler tarafından belirlenir.

Kapların üzerine atığın çeşidi, kaynağı, miktarı ve depolama tarihi ile ilgili bilgiler açık olarak yazılır.

 Tesis içinde alınacak güvenlik önlemleri

Madde 26 – İşleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar, özel yerlerde kap veya hazneler içinde; uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik işlemler ve yakma işlemlerine göre ayrı ayrı ve birbiri ile kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde atık kod numarasına göre depolanır.

Ara depo veya işleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve aşınmalara dayanıklı olması ve gerekli emniyet ve kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

Bertaraf tesislerine ön lisans verilmesi

Madde 27 – Atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.

Bu başvurularda;

a) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu belgesi veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararının,

b) Tesisin kanun, yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir fizibilite raporunun,

c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeğinde her türlü mühendislik proje ve raporlarının,

d) (Ek 13) de belirtilen bilgi ve belgelerin,

bulunması zorunludur.

Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüğü takdirde ön lisans verir. Ancak, ön lisans projeye verildiğinden, ön lisans ile faaliyete başlanamaz ve hiçbir şekilde atık alımı yapılamaz.

 

Bertaraf tesislerine geçici izin ve lisans verilmesi

Madde 28 – Atık bertaraf tesisi kurmak, işletmek ve kontrolünü yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır. Atık bertaraf tesislerine lisans verilmesi aşamasında (Ek 14) de verilen bilgi ve belgeler talep edilir. Bertaraf tesisinde, birden fazla ünitenin olması halinde, farklı birimler için ayrı ayrı lisans alınır. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır.

Atık bertaraf tesisi işletmecisi Bakanlığa lisans başvurusu yaptığında işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise geçici çalışma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin bir yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur.

Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının Bakanlık koordinasyonunda oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve geçici çalışma izni süresinde tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir.    Bu lisans üç yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda uzatılabilir veya şartlı verilir. Lisans devredilecek ise, Bakanlığa başvurulur ve idari izinler yenilenir.

Geçici çalışma izni veya işletme lisansı almış olan bertaraf tesisleri işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda  Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

 

Lisans iptali

Madde 29 – Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığının veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde, işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptal edilir.

 

Bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı verilmesi

Madde 30– Atık bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı vermeye;

a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri,

b) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, Büyükşehir belediyesi olan yerlerde Büyükşehir belediyeleri,

yetkilidir.

Bertaraf tesisine işletme ruhsatı verilmesi için Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Düzenli Depolama Tesisleri İnşaatı ve İşletilmesi

Yer seçimi

Madde 31 – Düzenli depolama tesisleri, karstik bölgelerde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen veya edilecek olan yeraltı suları koruma bölgelerinde, taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, birinci sınıf tarım arazileri, özel çevre koruma alanları ve milli parklarda kurulmaz, kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez.

Depolama tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik özellikleri, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun mahal ile diğer yapılaşmalar, akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanılan boru hatları, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, toprak özellikleri ve kullanım durumu, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. Depolama alanında gerilim hatları bulunamaz. Depolama tesislerinin en yakın meskun mahale mesafesi bin metreden az olamaz. Depolama tesisi yeri seçiminde yer altı suyu akış yönü dikkate alınır.

 

Depo zemini

Madde 32 – Depolama tesisinin oturacağı zemin doğal olarak sıkışmış ve kalınlığı en az üç metre ve kompresibilitesi (Dpr) % 95’den büyük olmak zorundadır ve  maksimum yeraltı su seviyesine mesafesi beş metreden az olamaz.

 

Uzun süreli çevre emniyeti

Madde 33 – Depolama tesislerinin bulunduğu alanlar depo hizmet süresini doldurduktan sonra yirmi yıl süre ile denetlenir ve en az elli yıl süre ile iskana açılamaz.

 

Depo tabanının teşkili

Madde 34– Depo tabanı, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde düzenlenir. Bunun için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile  plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanı oluşturulurken geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k≤1×10-9 m/sn. ve kalınlığı en az 5 metre olan kil’e eşdeğer geçirimlilik sağlanması gerekmektedir. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduğunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduğunun ön lisans sürecinde Bakanlığa belgelenmesi zorunludur.

Teşkil edilecek taban için örnek olarak (Ek 12-A) da şematik kesit verilmiştir. Bu örneğe göre tabii zemin üzerine yerleştirilen malzeme kil ise sızdırmazlık tabakasının kalınlığı en az 0.90 metredir. Bu tabaka en fazla 0.30 metre üç tabaka halinde sıkıştırılarak döşenir. Bu tabakanın üstüne serilen plastik geçirimsizlik tabaka kalınlığı (HDPE) en az 0.25 cm.dir. Plastik tabakanın korunması ince kum ve benzeri bir malzeme ile sağlanır. Bu koruyucu kalınlığı en az 0.10 metredir. Depo tabanına balık sırtı şeklinde bir form verilir ve tabanın boyuna eğimi % 3’den, enine eğimi de % 1’den küçük olamaz.

 

Dren sistemi teşkili

Madde 35 – Atık deposunda oluşan sızıntı suları, geçirimsiz tabaka üzerine döşenen drenaj sistemi ile uzaklaştırılır. Nihai geçirimlilik katsayısı k=1.10-4 m/s’ den küçük olamaz. Depo tabanında yeteri kadar dren borusu, ana toplayıcılar ve bacalar bulunmalıdır.

Toplanan sızıntı suyu, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde öngörülen deşarj limitlerini sağlayacak şekilde arıtılır.

 

Depo tesislerine dolgu yapılması

Madde 36 – Depo gövdesinde depolanacak atıkların ve çıkan sızıntı sularının birbiri ile çevreye ve ortama zarar verecek reaksiyon meydana getirmemesi ve dolguların bunu temin edecek şekilde yapılması esastır. Bunun için bazik ve asidik reaksiyon gösteren atıkların ayrı hücrelere depolanması ve sızıntı sularının ayrı ayrı toplanması zorunludur.

Atık hücrelerinin üzeri bir örtü malzemesi ile kaplanır, dolgu süresince girebilecek yağmur suyu miktarını azaltacak önlemler alınır ve depo sahasının yağmur suyu ile dolması önlenir. Hücre, atık ile ilk seferde dolmaz ise, ara örtü olarak kil ve plastik örtü ile örtülerek, benzer türden atıklarla depolanacak şekilde hazırlanır. Dolgu çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için atığın oluşturduğu eğim 1/3 olacak şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar vermeyecek şekilde planlanır.

Koku ve toz çıkaran atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek şekilde önlemler alınır.

Depo tesisi işletmecileri, depo tabanının işlevini yapıp yapmadığını, yüzey ve sızıntı suyunun miktar ve özelliklerindeki değişimleri, depo gövdesi içindeki sıcaklık değişimlerini ve gövdedeki oturmayı devamlı olarak ölçer. Bu konuda hangi kriterlerin hangi aralıkla ölçüleceği ve ölçüm yöntemleri belirlenerek, işletme planı ile birlikte Bakanlığa lisans başvurusu sırasında sunulur. Bakanlık lisans değerlendirmesi sırasında projede bu yönde değişiklik yapabilir, kabul edebilir veya kısmen kaldırabilir.

Yıllık işletme raporlarında bu ölçümler ayrıntılı olarak bulunmak ve istendiğinde işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulmak zorundadır.

 

Depo tesisi üst örtüsünün teşkili

Madde 37– Depo tesisine dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, dolgu üst depo gövdesi yüzeysel su girmeyecek şekilde sızdırmaz hale getirilir. (Ek 12-B) de yer alan tabakaların özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil edilir ve tabaka kalınlığı 0.5 metre den az olamaz,

b) Depo gövdesinden gaz çıkışı söz konusu ise gaz dren sistemleri yerleştirilir,

c) Sızdırmazlık temini için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile  plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak diğer malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanın geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k═1×10-9 m/s’ den büyük olamaz. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak diğer yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduğunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduğunun ön lisans sürecinde Bakanlığa belgelenmesi zorunludur.

d) Drenaj tabakası geçirimlilik katsayısı k=1×10-4 m/s’den küçük olamaz,

e) Depo üst yüzeyinin nihai eğiminin en az % 5 ve eğer plastik tabaka üzerinde sürtünmeyi artırıcı ilave özellikte maddeler yoksa en fazla % 15 olması zorunludur,

f) Sızdırmaz tabaka üstüne serilen tarım toprağı bitki çeşidine bağlı olarak değişmekle birlikte, kalınlığı bir metreden az olamaz,

g) Tarım toprağında erozyonu önlemek için gerekli önlemler alınır,

h) Kapatılan sahanın civarında yeterli sayıda açılan izleme kuyuları ile gaz ve sızıntı suyu ölçümleri  aylık periyotlarla yapılır. Kayıtlar muhafaza edilir.

 

 

 

 

 

 

Atık kabulü

Madde 38– Depo tesisinde uygun bir kayıt tutma, laboratuvar, veri toplama, işletme ünitesi bulunur. Sahaya atık getiren bütün araçların taşıma formları ve atıklarının analiz sertifikaları, gerektiğinde yeniden analiz yapılarak atık kod numaralarına göre kontrol edilir. Hangi atığın hangi hücreye depolanacağı atık taşıma formlarının üzerine yazılır. Kayıt belgelerine atık niteliği de işlenir.

 

Düzenli depo tesislerinin işletilmesi

Madde 39– Depo tesislerine gelen atıkların kontrolünde;

a) Atıkların depo tesislerinde depolanabilmesi için (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme şartları aranır. Bu sınır değerleri aşan atıklar ön işleme tabi tutulduktan sonra depolanır. Ön işleme rağmen bu değerleri sağlayamayan atıklar tek tür atık depo tesisinde depolanır.

Bu atıkların analizi (Ek 11-B) de yer alan TS, DIN ve ISO standartlarına göre yapılır. Depolama tesisinin işletmesi, bertarafçı tarafından hazırlanan işletme planına göre yürütülür. Atık bertarafçısı, tesisteki her bir ünite için ilgili işletme planını, tesisin işletmeye geçebilmesi için Bakanlığa sunar ve uygun görüldüğü takdirde lisans verilir. İşletme planında önerilen bir değişiklik uygulanmadan önce Bakanlığın onayına sunulur.

b) İşletme planında aşağıdaki hususlar yer alır;

1) Tesiste işletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, unvanı,

2) Tesise kabul edilecek atıkların türü ve bertaraf kapasitesi,

3) Atıklara uygulanacak ön işlemler ve bertaraf metotları,

4) Atık taşıyan araçların park edileceği, yükleneceği ve boşaltılacağı sahalar ile ilgili bilgiler,

5) Acil durum planları, ilgili sorumlu personel,

6) Tesisin çalışma saatleri.

c) Atık depo alanında aşağıdaki hususlara uyulur;

1) Çalışanlar baret ve tabanı takviyeli ayakkabı giyer,

2) Tesis çalışırken her ay, kapandıktan sonra altı ayda bir izleme kuyularından ölçüm yapılır,

3) Depo sahasındaki araçların tekerlekleri, yıkama banyosundan geçirilir.

 

 Bertaraf tesisinin kapatılması

Madde 40 – Bertaraf eden, tesisin kapatılmasından en az yüz seksen gün önce;

a) Tesisinin kapatılması ile ilgili fizibilite etüdünü,

b) Atıkların, sızıntı sularının yağmur sularına ve yeraltı sularına ve/veya atmosfere olası karışımını kontrol eden ölçüm izleme sistemine ilişkin planını,

c) Tesiste yer alan ünitelerin her birinin ne şekilde kapanacağı ile ilgili planını,

d) Tesisin aktif olduğu süre boyunca saha içinde bulunan atıkların envanterini,

e) Tesiste kalan atıkların, analiz, taşıma ve bertaraflarına ilişkin tüm metotların ve kapatmada kullanılacak yöntemlerin ayrıntılı tanımı ve uygulanabilir planlarını,

f) Araç ve malzemenin temizlenmesi, topraktan alınan numuneler ve test metotlarına ilişkin raporları,

g) Atıklarla kirlenmiş malzemelerin bertaraflarına yönelik planları,

Bakanlığa sunar.

Bertaraf eden, Bakanlıktan kapatma planı onayı almadan ve kapatma sonrası gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütname vermeden tesisi kapatamaz. Kapatma işleminden sonra bertaraf edenin sorumluluğu devam eder, ölçüm izlemeye ilişkin raporlarını yirmi yıl süreyle her yıl sonunda Bakanlığa iletir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımı

Atıkların ithali

Madde 41– Atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, sektör itibari ile ekonomik değere haiz atıkların ithal izinleri yayımlanacak tebliğler doğrultusunda verilir.

Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine serbest bölge müdürlüğü başkanlığında valilik, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüğü işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce Bakanlıktan alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır.

Komisyona aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır.

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı,

c) Atıkların geri kazanımı veya bertarafı amacıyla gönderilecek olan tesisten alınacak valilik onaylı atık kabul yazısı,

d) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir.

Kullanılmış lastiklerin karkas niteliğinde olanları Dahilde İşleme Rejimi kapsamında sadece Bakanlıktan lisans almış işletmeler tarafından geri kazanımı amacıyla ülkemize girişinde  bu madde hükümleri uygulanmaz.

 

Atıkların ihracı

Madde 42 – Atıklar;

a) Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması halinde,

b) Söz konusu atıkları ithalatçı devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi durumunda,

ihraç edilebilir.

Bu durumda, atıkların sınırlar ötesi taşınımına izin verilmeden önce transit devletlerin ve atığı ithal edecek devletin yazılı onayları Bakanlıkça alınır.

 

Bilgi verme yükümlülüğü

Madde 43 – İhraç edilecek atıklar için (Ek 10) da yer alan bildirim formu iki nüsha halinde ihracatçı firma tarafından doldurularak Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça, bildirim formunun ithalatçı devletin ve transit devletlerin yetkili makamlarına gönderildiği tarihten itibaren altmış gün içinde yazılı onay verilmezse ihracat işlemi başlatılamaz.

 

Transit devlete bildirim yükümlülüğü

Madde 44– Ülkemizin transit devlet olması halinde, Bakanlığa (Ek 10) da belirtilen şekilde taşımanın planlandığı tarihten en az altmış gün önce bildirimde bulunulması zorunludur. Bakanlık söz konusu transit taşıma işlemine şartlı veya şartsız izin verebilir, izin vermeyi reddedebilir veya en geç altmış gün içinde bildirimde bulunan taraftan bilgi isteyerek yazılı cevabını bildirir.

Bakanlığın izni alınmadan transit geçiş yapılmaz, ulusal yetki alanımız içinde atık yükü limbo yapılamaz ve aktarılamaz.

 

Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar

Madde 45– Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar şunlardır;

a) Taşıyıcı, (EK 9-B) de belirtildiği gibi doldurulan taşıma belgesini, atıkların taşınımına başladığı andan itibaren nihai bertaraf yerine kadar, taşıma süresince yanında bulundurmak ve bu belgeyi istendiğinde güvenlik ve taşıma ile ilgili makamların incelemesine sunmak zorundadır,

b) Atıkların sınırlar ötesi taşınımından sorumlu olan şahıslar, söz konusu atıkların teslim edilmesi veya teslim alınması sırasında taşıma belgesini imzalamakla yükümlüdür,

c) Bertaraf eden, söz konusu atıkları teslim almış olduğunu ve işlemin bildirimde belirtildiği şekilde tamamlandığını gösteren belgeyi ihracatçıya ve Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. İhracatçı bu belgeyi alamadığı takdirde Bakanlık kanalıyla bu durumu ithalatçı devlete bildirir,

d) Atıkların sınırlar ötesi taşınımında uluslararası paketleme, etiketleme ve taşıma standartlarına uyulur,

e) Atıkların sınırlar ötesi taşınımının bu Yönetmeliğe göre tamamlanamadığı durumlarda, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin bilgi verdiği tarihten itibaren doksan gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacakları başka bir süre içinde geri almayı temin eder.

 

Genel bildirim

Madde 46 – İhracatçının bir yıllık süre için genel bir bildirimde bulunmasına izin verilebilmesi için;

a) Sevk edilecek atıkların cinsi, kesin miktarı veya periyodik listesi gibi Bakanlığın isteyeceği bilgilerin bulunması,

b) Atıkların aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıması,

c) İhracatçı devletin aynı gümrük giriş-çıkış kapısını kullanması,

d) Atıkların aynı bertaraf tesisine sevk edilmesi,

zorunludur.

 

Yasadışı trafik

Madde 47– Atıkların taşınmasında;

a)Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken bildirimlerde bulunulmaması,

b) Yetkili otoritenin bu Yönetmelik ile belirtilen izninin bulunmaması,

c) Yetkili otoritenin izninin hileli veya yalan beyan sonucu elde edilmesi,

d) Belgelerin içeriğine tümüyle veya kısmen uymadan ülke yetki alanına girilmesi,

e) Uluslararası sözleşmelere ve bu Yönetmeliğe aykırı olarak atıkların bertaraf, boşaltım ve/veya nakil aracıyla birlikte terk edilmesi,

durumlarında atıkların taşınımı yasadışı trafiktir.

İhracatçı, kendisine yasadışı trafik hakkında bilgi verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacağı başka bir süre içinde, atıkların ihracatçı veya üretici ya da ihracatçı devletin kendisi tarafından ülkesine iadesini temin edecektir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Özel atıklar

Madde 48- Bu Yönetmeliğin (Ek 7)’de,  (01) başlığı altında yer alan maden atıkları, (13) başlığı altında yer alan yağ ve sıvı yakıt atıkları, (16 06) başlığı altında yer alan kullanılmış pil ve aküler, (18) başlığı altında yer alan insan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar ile kullanılmış lastiklerin toplanması ,taşınması, işlenmesi ve bertarafına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

Cezai hükümler

Madde 49 – Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve 26 ncı maddedeki yaptırım uygulanır. Kanunun 24 ncü maddesindeki merciler tarafından 20, 21 ve 23 üncü  maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar verilir..

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 50 – 27/08/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre hazırlanmış olan tebliğ ve genelgelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri çıkarılacak olan yeni tebliğ ve genelgelere  kadar geçerlidir.

Geçici Madde 2- Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce  Bakanlıktan geri kazanım konusunda lisans almış tesislerin ve valilikten taşıma lisansı almış firma ve araçların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, bir yıl içinde geri kazanım konusunda Bakanlığa ve taşıma konusunda ise valiliklere tekrar müracaat ederek lisanslarını yenilemeleri zorunludur.

Geçici Madde 3- Valilikler bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz ay içinde il tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa sunar.

Yürürlük

Madde 51- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 52 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

EK- 1

ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları,

b) Standart dışı ürünler,

c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler,

d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş yada yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örnek: kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri),

e) Aktiviteler sonucu kontamine olmuş yada kirlenmiş maddeler (örnek: temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri ),

f) Kullanılmayan kısımlar (örnek: atık piller ve katalizörler ve benzeri ),

g) Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örnek: kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitmiş yumuşatma tuzları ve benzeri),

h) Endüstriyel proses kalıntıları (örnek: cüruflar, dip tortusu ve benzeri),

ı) Kirliliğin önlenmesi  süreçlerinden kaynaklanan kalıntılar (örnek: yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri),

j) Makine/ Yüzey işlemleri kalıntıları (örnek: torna atıkları, frezleme tortuları ve benzeri ),

k) Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar(örnek: petrol slopları, madencilik atıkları ve benzeri ),

l) Saflığı bozulmuş materyaller  (örnek; PCB’lerle kontamine olmuş yağlar, ve benzeri),

m) Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,

n) Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örnek: tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri),

o) Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucu kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler,

p) Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.

EK- 2

 

A) BERTARAF  YÖNTEMLERİ

Bu ek uygulamada tehlikeli atık için uygulanan tüm bertaraf işlemlerini kapsamaktadır.

(D3)    Derine enjeksiyon (örneğin: pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),

(D4)    Yüzey doldurma (örneğin: Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri),

(D5)    Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri ),

(D8)    (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,

(D9)    (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal işlemler (Örneğin: buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri ),

(D10)    Yakma,

(D12)    Sürekli depolama (bir madende konteynırların yerleştirilmesi ve benzeri ),

(D15)   (D3) ila (D12 ) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atığın üretildiği  alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama işlemi hariç).

B) GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

Bu ek uygulamada karşılaşılan tüm geri kazanım işlemlerini kapsamaktadır.

(R1)    Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma,

(R2)    Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

(R3)    Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/ geri dönüşümü ( Kompost ve diğer biyolojik dönüşüm süreçleri dahil),

(R4)    Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,

(R5)    Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü,

(R6)    Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,

(R7)    Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların(bileşenlerin) geri kazanımı,

(R8)    Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,

(R9)    Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya  diğer  tekrar kullanımları,

(R10)  Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

(R11)   (R1) ila (R10) arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

(R12)   Atıkların (R1) ila (R11) arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,

(R13)  (R1) ila (R12) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği  alan içinde geçici depolama, toplama hariç).

 

 

 

 

EK 3

 

DOĞAL KARAKTERLERİNE YA DA ONLARI OLUŞTURAN AKTİVİTE’YE GÖRE  TEHLİKELİ ATIK KATEGORİLERİ (ATIK, SIVI, ÇAMUR YA DA KATI HALDE OLABİLİR)

 

A) (Ek 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren ve aşağıdakilerden oluşan atıklar;

1) Hastanelerden, tıp merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan tıbbi atıklar,

2) Farmasotik ürünlerin üretiminden ve hazırlanmasından kaynaklanan atıklar, farmasotik ve ilaç atıkları,

3) Ahşap koruyucuları,

4) Biositler ve fito-farmakolojik maddelerin üretiminden, hazırlanmasından ve kullanımından kaynaklanan atıklar,

5) Solvent(çözücü) olarak kullanılan maddelerin kalıntıları,

6) İnert polimerize malzemeler hariç solvent (çözücü) olarak kullanılmayan halojenli organik maddeler,

7) Siyanür içeren ısıl işlemler ile sertleştirme işlemlerinden kaynaklanan atıklar tuzlar,

8) Hedeflenen kullanıma uygun olmayan mineral yağlar  ve yağlı maddeler,

9) Yağ / su, hidrokarbon / su karışımları, emülsiyonlar,

10) PCB ( Poliklorbubifeniller) ve / veya PCT (Poliklorluterfeniller) ve/veya PBB (Polibromlubifeniller) içeren maddeler,

11) Rafine etme, distilasyon (imbikleme) ve her türlü pirolitik(ısıl) işlem sonucu ortaya çıkan katranlı  maddeler,

12) Mürekkepler, boyalar, pigmentler, boyalar, lakeler, (cilalar) vernikler,

13) Reçineler, lateks, plastize edici maddeler , zamklar / yapıştırıcılar,

14) Tanımlanmamış ve / veya yeni ve insan ve / veya  çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen, araştırma ve geliştirme ya da eğitsel aktivitelerden kaynaklanan kimyasal maddeler,

15) Piroteknikler ve diğer patlayıcı malzemeler,

16) Fotoğrafçılık kimyasal malzemeleri ve prosesleme malzemeleri,

17) Poliklorlü dibenzo-furanın herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü malzeme,

18) Poliklorlü dibenzo–p-dioksinin herhangi bir türevi ile kirlenmiş her türlü malzeme,

 

B) (EK 4) de sıralanan öğelerin herhangi birini içeren ve (EK 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birine sahip olan ve aşağıdakilerden oluşan atıklar;

19) Hayvansal veya bitkisel sabunlar, yağlar, balmumları,

20) Solvent olarak kullanılmayan, halojenli olmayan organik maddeler,

21) Metal veya metal bileşikleri içermeyen inorganik maddeler,

22) Küller ve / veya cüruflar,

23) Tarama atıklarını (spoiller) içeren toprak, kum ve kil,

24) Siyanitsiz ısıl işlem tuzları,

25) Metalik tozlar,

26) Kullanılmış katalist malzemeler,

27) Metal veya  metal bileşikleri içeren sıvı veya çamurlar,

28) (29), (30) ve (33) dışındaki kirlilik kontrol işlemlerinden kalan artıklar (bakiyeler),

29) Islak arıtıcı çamurları,

30) Su arıtma tesisleri çamurları,

31) Dekarbonizasyon artığı(bakiyesi),

32) İyon-değiştirici kolon artığı,

33) Arıtılmamış veya tarımda kullanılmaya uygun olmayan atıksu arıtma çamurları,

34) Tankların ve / veya ekipmanlarının temizliğinden kalan artıklar,

35) Kirlenmiş ekipman,

36) (Ek 4)’de sıralanan bileşiklerin bir yada daha fazlası ile kirlenmiş konteynırlar,

37) Piller ve diğer elektrikli üniteler,

38) Bitkisel yağlar,

39) Evsel nitelikli ayrı toplama işlemlerinden kaynaklanan ve (Ek 5) te sıralanan özelliklerden herhangi birini gösteren malzemeler,

40) (Ek 4)de sıralanan bileşiklerin herhangi birini ve (Ek 5)te sıralanan özelliklerin herhangi birini içeren diğer herhangi bir atık.

 

EK- 4

 

(EK- 5) TE AÇIKLANAN ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞUNDA  TEHLİKELİ OLAN EK

3-B’DEKİ ATIKLARIN İÇERİKLERİ

 

Atıkların içeriğinde bulunan bileşikler;

(C1) Berilyum ve Berilyum bileşikleri,

(C2) Vanadyum bileşikleri,

(C3) Krom (VI) bileşikleri,

(C4) Kobalt bileşikleri,

(C5) Nikel bileşikleri,

(C6) Bakır bileşikleri,

(C7) Çinko bileşikleri,

(C8) Arsenik ve Arsenik bileşikleri,

(C9) Selenyum ve Selenyum bileşikleri,

(C10) Gümüş bileşikleri,

(C11) Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri,

(C12) Kalay  bileşikleri,

(C13) Antimuan ve antimuan bileşikleri,

(C14) Tellür ve tellür bileşikleri,

(C15) Baryum sülfat hariç baryum bileşikleri,

(C16) Cıva ve cıva bileşikleri,

(C17) Talyum ve talyum bileşikleri,

(C18) Kurşun ve kurşun bileşikleri,

(C19) İnorganik sülfürler,

(C20) Kalsiyum Florür hariç inorganik flor bileşikleri,

(C21) İnorganik siyanürler,

(C22) Belirtilen alkali veya alkali toprak metalleri : lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum (bileşik halde değil),

(C23) Asitli çözeltiler veya katı haldeki asitler,

(C24) Bazik  çözeltiler veya katı haldeki bazlar,

(C25) Asbest (toz ve lifler),

(C26) Fosfor : mineral fosfatlar hariç fosfor bileşikler,

(C27) Metal karbonilleri,

(C28) Peroksitler,

(C29) Kloratlar,

(C30) Perkloratlar,

(C31) Azidler,

(C32) PCB ve / veya PCT ‘ler,

(C33) Eczacılık veya veterinerlik bileşikleri,

(C34) Biositler ve fito-farmakolojik bileşikler (örneğin.; pestisitler),

(C35) Enfeksiyonel maddeler,

(C36) Kreozotlar,

(C37) İsosiyanatlar; tiyosiyanatlar,

(C38) Organik siyanürler (örneğin; nitriller, ve benzeri.),

(C39) Fenoller;klorofenoller dahil fenol bileşikleri,

(C40) Halojenli çözücüler,

(C41) Halojenli çözücüler haricindeki organik çözücüler,

(C42)  organohalojen bileşikleri (İnert polimerize malzemeler ve bu Ek’te belirtilen diğer maddeler hariç),

(C43) Aromatik bileşikler; polisiklik ve heterosiklik organik bileşikleri,

(C44) Alifatik aminler,

(C45) Aromatik aminler,

(C46) Eterler,

(C47) Patlayıcı karakterdeki maddeler( Bu ekin herhangi bir yerinde listelenenler hariç),

(C48) Kükürt organik bileşikleri,

(C49) Poliklorlu dibenzo furanın herhangi bir türevi,

(C50) Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi,

(C51) Bu listede belirtilen maddelerin haricinde hidrokarbonlar ve oksijenleri, azot ve/veya kükürt bileşikleri.

 

 

 

EK- 5

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

 

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen yada dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar

H2 Oksitleyici

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda  egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar

 

H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler

a) 21 0C’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil)

b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar ,

c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa  süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar ,

d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,

e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.

 

H3-B Tutuşabilen

21 0C ye eşit veya daha yüksek yada  55 0C’ye eşit yada daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.

 

H4 Tahriş edici

Deri ile yada balgam membranı  ile ani, uzun süreli yada tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

 

H5 Zararlı

Solunduğu veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde  belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.

 

H6 Toksik

Solunduğunda veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

 

H7 Kanserojen

Solunduğunda veya yenildiğinde yada deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar.

 

H8 Korozif

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

 

H9 Enfeksiyon yapıcı

İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.

 

H10 Teratojenik

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

H11 Mutajenik

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

 

H12

Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

 

H13

Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

 

 

 

 

H14 Ekotoksik

Çevrenin  bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.

 

Açıklama

 

1)Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete ve 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Değişik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  (Ek 4) kullanılacaktır.

 

2)Test Metotları:

Bu ekte verilen Tehlikelilik özelliklerine belirli bir anlam kazandırmak için kullanılacak metotlar Avrupa Birliği müktesebatında yer alan 67/548/EEC sayılı Direktifin (EK 5) inde açıklanmaktadır. Bu direktifin 84/449/EEC sayılı Direktif ile eklenen hususları kapsayan veya teknik gelişmeleri uyumlaştıran müteakip Komisyon Direktifleri ile güncelleştirilmiş versiyonları geçerlidir. Bu metotlar uluslar arası kuruluşlar ve özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çalışmaları ve tavsiyelerine dayanır.

 

Tehlikelilik Özelliklerinin Belirlenmesine ilişkin kılavuz kitaplar Bakanlıkça yayımlanacaktır.

EK- 6

(EK 7) de (M) ile işaretlenmiş atıklar için tehlikeli atık eşik konsantrasyonları

Tehlikeli olarak adlandırılan atıkların, (Ek 5)te  listelenen  özelliklerden bir veya daha fazlasını içermesi ve H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10  ve H11’in de  aşağıdaki özelliklerden birini veya birden fazlasını taşıması gerekir.

a) Parlama noktası <=55 ºC,

b) Toplam konsantrasyon ≥ %0.1 da, yüksek seviyede toksik madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,

c) Toplam konsantrasyon  ≥ %3 da, toksik madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,

d) Toplam konsantrasyon ≥ %25 da, zararlı madde olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla madde,

e) Toplam konsantrasyon ≥ %1 da,  R35 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla korozif  madde,

f) Toplam konsantrasyon ≥ %5 da, R34 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla korozif madde,

g) Toplam konsantrasyon ≥ %10 da, R41 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla tahriş edici madde,

h) Toplam konsantrasyon ≥ %20 da,  R36, R37 ve R38 olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla tahriş edici madde,

ı) Konsantrasyon ≥ %0.1 da, kategori 1 yada 2’de kanserojenik olduğu bilinen bir madde,

j) Konsantrasyon ≥ %1 da, 3’üncü kategori de kanserojenik olduğu bilinen bir madde,

k) Konsantrasyon ≥%0.5 da, 1 yada 2’nci kategori R60, R61 olarak sınıflandırılmış üretimi toksik olan bir madde,

l) Konsantrasyon ≥ %5 da, 3’ncü kategori R62, R63 olarak sınıflandırılmış üretimi toksik olan bir madde,

m) Konsantrasyon ≥ 0.1 da, 1 yada 2’nci kategori R46 olarak sınıflandırılmış bir mütajenik madde,

n) Konsantrasyon ≥ 1 de,  3’ncü kategori  R40 olarak sınıflandırılmış bir mütajenik madde.

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama

 

R kodları (Risk durumu) 11/07/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete ve 20/04/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Değişik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği  (EK 7) de verilmektedir.

 

EK- 7

TEHLİKELİ ATIK LİSTESİ

Listedeki Ana Başlıklar:

(01)        Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,

(02)        Tarım, bahçıvanlık, deniz ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve işleme sonucu ortaya çıkan atıklar,

(03)        Ahşap işleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kağıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar,

(04)        Deri kürk ve tekstil endüstrisi atıkları,

(05)        Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,

(06)        İnorganik (organik olmayan) kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(07)        Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(08)        Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,

(09)        Fotoğraf endüstrisinin atıkları,

(10)        Isıl işlemlerin atıkları,

(11)        Metal ve diğer materyallerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması ve demir madeni dışındaki hidro-metalürjinin yol açtığı atıklar,

(12)        Metallerin ve plastiklerin biçimlenmesi ve fiziki ve mekanik yüzey işlenmesi atıkları,

(13)        Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),

(14)        Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları,

(15)        Aksi belirtilmemiş ise ambalaj maddeleri, absorbanslar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koruyucu giysi atıkları,

(16)        Listede belirtilmeyen atıklar,

(17)        İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),

(18)        İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araştırmalara ilişkin atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç),

(19)        Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dışı atık su arıtma tesislerinin ve insan tüketimi için ve endüstriyel kullanım için kullanılan su hazırlama tesislerinin atıkları,

(20)        Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış kısımlar dahil.

ATIK KODUNUN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

 

a) Eğer (01)den (12)ye yada (17)den (20)ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise, atığı tanımlamak için (13), (14) ve (15)ana başlıkları atlında verilen bölümler incelenmelidir.

b) Eğer atık kodlarından hiç biri uyarlanamıyor ise, atık, (16) ana başlığı altında verilen bölüm uyarınca tanımlanmalıdır.

c) Eğer atık, (16) ana başlığı altında verilen bölümde de bulunamıyor ise (…..99) kodu (başka türlü tanımlanamayan atıklar),  ilk adımda tanımlanan liste bölümündeki aktiviteye uygun olarak kullanılmalıdır.

d) Bu ekte (A) işareti ile belirlenmiş atıklar tehlikeli özelliklerine bakılmaksızın  kesinlikle tehlikeli atıktır. (M) işareti ile belirlenmiş atıklar ise tehlikeli özelliklerinin belirlenmesi için (EK 6)da verilen eşik konsantrasyon değerlerine bakılarak tehlikeli atık olup olmadığına karar verilmesi gereken atıklardır.

LİSTE

(01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ   TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

  01 03       Metalik  Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemleri Atıkları

01 03 04 Sülfat cevheri işlenmesinden doğan asit üreten döküntüler (A)
01 03 05 Tehlikeli madde içeren diğer döküntüler (M)
01 03 07 Metalik  madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (M)
01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  01 04            Metalik  Olmayan Madenlerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07 Metalik olmayan madenlerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden doğan ve tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (M)
01 04 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M)

 

    01 05      Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 05 Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları (M)
01 05 06 Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları (M)
01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

(02) TARIM, BAHÇIVANLIK, DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK,  GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEME SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

 

 02 01    Tarım, Bahçıvanlık, Deniz Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 05 Tarımsal kimyasal madde atıkları (A)
02 01 08 Tehlikeli maddeler içeren tarımsal  atıklar (M)
02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

(03) AĞAÇ İŞLEMEDEN VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

   03 01      Ağaç İşlemeden ve Panel ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 04 Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, parçacık ve kaplamalar (M)
03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

   03 02      Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01 Halojenlinize edilmemiş organik ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 02 Organik olarak klorlanmış ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 03 Organik metal ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 04 İnorganik ahşap koruyucu maddeler (A)
03 02 05 Tehlikeli madde içeren diğer ahşap koruyucuları (M)
03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları (M)

 

(04)  DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

    04 01      Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 03 Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları (M)
04 01 04 Krom içeren tabaklama çözeltisi (M)
04 01 06 Saha içinde özellikle krom içeren atık suların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (M)
04 01 08 Krom içeren atık tabaklanmış deri (çivitli yün, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu) (M)
04 01 09 Perdah ve boya atıkları (M)
04 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

04 02       Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 14 Organik çözücüler içeren perdah atıkları (M)
04 02 16 Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler (M)
04 02 19 Tehlikeli madde içeren atıksuların saha içi arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (M)
04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

 

 

 

 

(05) PETROL ARITMA, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN

        KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  05 01        Petrol Rafine Atıkları

05 01 02 Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru (A)
05 01 03 Tank dibi çamuru (A)
05 01 04 Asit alkil çamuru (A)
05 01 05 Yağ döküntüsü (A)
05 01 06 İşletme yada ekipman bakım çalışmalarında oluşan yağlı çamur (A)
05 01 07 Asit ziftleri (asitli katranlar) (A)
05 01 08 Diğer ziftler (A)
05 01 09 Tehlikeli madde içeren saha içi  atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur (M)
05 01 11 Yakıtların  bazlar ile temizlemesi  sonucu oluşan atıklar (A)
05 01 12 Yağ içeren asitler (M)
05 01 15 Kullanılmış filtre killeri (A)
05 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  05 04       Kullanılmış Filtre Killeri

05 04 01 Kullanılmış filtre killeri (M)

 

  05 05       Yağ Kükürt Giderme Atıkları

05 05 01 Kükürt içeren atıklar (M)
05 05 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M)

 

  05 06        Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan  Atıklar

05 06 01 Asit ziftleri (asitli katranlar) (A)
05 06 03 Diğer ziftler(diğer katranlar) (A)
05 06 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M)

 

  05 07        Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01 Cıva içeren atıklar (M)
05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  05 08       Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

05 08 01 Kullanılmış filtre killeri (M)
05 08 02 Asitli katranlar (M)
05 08 03 Diğer katranlar (M)
05 08 04 Yağın yeniden üretiminden kaynaklanan sulu  çözeltiler (M)
05 08 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M)

 

(06) İNORGANİK (ORGANİK OLMAYAN) KİMYASAL İŞLEMLERDEN  KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  06 01        Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01 Sülfürik asit ve sülfür asidi (A)
06 01 02 Hidroklorik asit (A)
06 01 03 Hidroflüorik asit (A)
06 01 04 Fosforik ve fosfor asidi (A)
06 01 05 Nitrik asit ve nitröz asit (A)
06 01 06 Diğer asitler (A)
06 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  06 02        Bazların İFTK’sından Kaynaklanan  Atıklar

06 02 01 Kalsiyum hidroksit (A)
06 02 02 Soda (M)
06 02 03 Amonyum hidroksit (A)
06 02 04 Sodyum ve potasyum hidroksit (A)
06 02 05 Diğer bazlar (A)
06 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

06 03       Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İFTK’larından Kaynaklanan  Atıklar

06 03 11 Siyanür içeren katı tuzlar ve  solüsyonlar (M)
06 03 13 Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar (M)
06 03 15 Ağır metal içeren metalik oksitler (M)
06 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  06 04        06 03’de Bahsedilmeyen  Metal İçeren Atıklar

06 04 02 Metalik tuzlar (06 03 hariç) (M)
06 04 03 Arsenik içeren atıklar (M)
06 04 04 Cıva içeren atıklar (M)
06 04 05 Başka ağır metaller içeren atıklar (M)
06 04 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M)

 

  06 05        Saha İçi Atıksu Arıtma İşlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar (M)

 

  06 06            Sülfürlü Kimyasallardan, Sülfür Kimyasal İşlemlerinden ve Sülfürden Arındırma İşlemlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 06 02 Tehlikeli sülfürler içeren atıklar (M)
06 06 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M)

 

  06 07        Halojenlerin İFTK’larından ve Halojenlerin Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01 Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar (M)
06 07 02 Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon (A)
06 07 03 Cıva içeren baryum sülfat çamuru (M)
06 07 04 Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asit (A)
06 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  06 08       Silikon ve Silikon Türevlerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 08 02 Zararlı silikonlar içeren atıklar (M)
06 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  06 09   Fosforlu Kimyasallardan ve Fosforlu Kimyasalların İşlenmesinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 09 03 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış kalsiyum tabanlı reaksiyon atıkları (M)
06 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  06 10            Nitrojen Kimyasallarının İşlenmesi , Gübre Üretimi ve Nitrojen Kimyasalları İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

06 10 02 Tehlikeli madde içeren atıklar (M)
06 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  06 13            Başka Türlü Tanımlanmamış İnorganik (Organik Olmayan) Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıkları

06 13 01 İnorganik (organik olmayan) bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler (inorganik pestisitler,biyolojik ilaçlar) (A)
06 13 02 Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç) (A)
06 13 04 Asbest üretimi atıkları (A)
06 13 05 Kurum (A)
06 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

 

 

(07) ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  07 01       Temel Organik Kimyasal Maddelerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 01 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 01 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 01 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 01 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 01 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 01 09 Halojenli filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar (A)
07 01 10 Diğer filtre tabakaları, kullanılmış absorbanslar (A)
07 01 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları (M)
07 01 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M)

 

 

 

 

 

 07 02        Plastiklerin, Sentetik Kauçuğun ve Yapay Elyafların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 02 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 02 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 02 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 02 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 02 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 02 09 Halojenli filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar (A)
07 02 10 Diğer filtre tabakaları(filtre kekleri), kullanılmış absorbanslar (A)
07 02 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları (M)
07 02 14 Tehlikeli madde içeren katkı maddelerinin atıkları (M)
07 02 16 Zararlı silikonlar içeren atıklar (M)
07 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  07 03        Organik Boyaların ve Pigmentlerin  İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 03 01 Sulu yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 03 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 03 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 03 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 03 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 03 09 Halojenli filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar (A)
07 03 10 Diğer filtre tabakaları(kekler), kullanılmış absorbanslar (A)
07 03 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları (M)
07 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  07 04            Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisitler) (02 01 08 Ve 02 01 09 Hariç) Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 04 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 04 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 04 04 Diğer organik çözücüler,yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 04 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 04 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 04 09 Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar (A)
07 04 10 Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar (A)
07 04 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları (M)
07 04 13 Tehlikeli madde içeren katı atıklar (M)
07 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  07 05        (Farmasotik)Ecza İlaçlarının İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 05 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 05 03 Organik halojenli  çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 05 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 05 07 Halojenli durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 05 08 Diğer durgun dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 05 09 Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar (A)
07 05 10 Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar (A)
07 05 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları (M)
07 05 13 Tehlikeli madde içeren katı atıklar (M)
07 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  07 06        Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 06 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 06 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 06 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 06 07 Halojenli durgun dip tortuları  ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 06 08 Diğer durgun dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 06 09 Halojenli filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar (A)
07 06 10 Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanslar (A)
07 06 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları (M)
07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

 

 

 

  07 07            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Üretiminin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

07 07 01 Akıcı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 07 03 Organik halojenli çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 07 04 Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler (A)
07 07 07 Halojenli durgun dip tortusu  ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 07 08 Diğer durgun dip tortusu  ve reaksiyon kalıntıları (A)
07 07 09 Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar (A)
07 07 10 Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanslar (A)
07 07 11 Tehlikeli madde içeren saha içi atıksu arıtma çamurları (M)
07 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

(08) ASTARLARIN-KAPLAMA MADDELERİNİN (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER) YAPIŞKANLAR, MACUNLAR-YALITICILAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN  ATIKLAR

 

  08 01       Boya ve Verniğin İFTK’ları ve  Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 11 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler (M)
08 01 13 İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurları (M)
08 01 15 İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akıcı çamurlar (M)
08 01 17 İçinde organik çözücüler  yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar (M)
08 01 19 İçinde organik çözücüler  yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan akıcı süspansiyonlar (M)
08 01 21 Atık boya yada vernik sökücü (A)
08 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  08 03       Baskı Mürekkeplerinin İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar

08 03 01 Halojenli çözücüler içeren atık mürekkep (M)
08 03 02 Halojenli olmayan çözücüler içeren atık mürekkep (M)
08 03 05 Halojenli çözücüler içeren mürekkep çamurları (M)
08 03 06 Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurları (M)
08 03 10 Temizleme için kullanılan organik çözücü atıkları (M)
08 03 11 Atık dağlama çözeltileri (M)
08 03 12 Tehlikeli madde içeren atık mürekkep (M)
08 03 14 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları (M)
08 03 16 Atık asit dağlama solüsyonları (A)
08 03 17 Tehlikeli madde içeren atık baskı tonerleri (M)
08 03 19 Kullanılmış yağ (A)
08 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

08 04       Yapışkanlar ve Macunların İFTK’larından Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

08 04 09 Organik çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren atık  yapışkanlar  ve macunlar (M)
08 04 11 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve  macun çamurları (M)
08 04 13 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve  macunların akışkan çamurları (M)
08 04 15 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları (atıkları) (M)
08 04 17 Reçine yağı (A)
08 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  08 05       Başka Şekilde Belirtilmemiş Atıklar

08 05 01 Atık izosiyanatlar (A)

 

 

(09) FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  09 01            Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 09 01 Su bazlı developer (geliştirici)(banyo) ve aktivatör (harekete geçirici)(hassaslaştırma) solüsyonları (A)
09 01 02 Su bazlı ofset plakası developeri (geliştirici)(banyo) solüsyonu (A)
09 01 03 Çözücü bazlı developer (banyo) solüsyonları (A)
09 01 04 Fikser (sabitleyici) solüsyonları (A)
09 01 05 Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı fikser (sabitleyici)solüsyonları (A)
09 01 06 Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan ve gümüş içeren atıklar (M)
09 01 11 16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03’de bahsedilen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri (A)
09 0113 09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar (A)
09 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

(10) ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

  10 01       (Güç) Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden((19) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

10 01 04 Uçucu yağ külü ve  kazan tozu (A)
10 01 09 Sülfürik asit (A)
10 01 13 Yakıt olarak kullanılan emülsifiye edilmiş hidrokarbonların uçucu külü (A)
10 01 14 Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çıkan taban külü, cüruf ve  kazan tozu (M)
10 01 16 Tehlikeli gazlar içeren birlikte-yanma  sonucu çıkan uçucu kül (M)
10 01 18 Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları (M)
10 01 20 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları (M)
10 01 22 Tehlikeli maddeler içeren  kazan temizlemesi sonucu çıkan akıcı çamurları (M)
10 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 02       Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

10 02 07 Tehlikeli maddeler içeren ve (elektrikli ark fırınlarının) gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar (M)
10 02 11 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 02 13 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamur ve filtre kekleri (M)
10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 03            Alüminyum Isıl(Termal)  Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 03 01 Anot imalatından kaynaklanan katranlar ve diğer karbon içeren atıklar (M)
10 03 04 Birincil üretim cürufları (A)
10 03 07 Kullanılmış pota astarları (M)
10 03 08 İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları (A)
10 03 09 İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar (A)
10 03 10 Tuz cüruflarının ve siyah cürufların arıtılmasından kaynaklanan atıklar (M)
10 03 15 Parlayabilir yada yayılabilir , suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar çıkaran  köpükler (M)
10 03 17 Anot üretiminden kalan katran içeren atıklar (M)
10 03 19 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu (M)
10 03 21 Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar ve tozlar (değirmen topları tozu dahil) (M)
10 03 23 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları (M)
10 03 25 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri (M)
10 03 27 Soğutma suyundan kaynaklanan yağ içerikli atıklar (M)
10 03 29 Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların arıtma atıkları (M)
10 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 04       Kurşun Isıl Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 04 01 Birincil ve ikincil işlem cürufları (A)
10 04 02 Birincil ve ikincil üretim cüruf ve demir hurdaları atıkları (A)
10 04 03 Kalsiyum arsenat (A)
10 04 04 Baca gazı tozu (A)
10 04 05 Diğer parçacıklar ve toz (A)
10 04 06 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar (A)
10 04 07 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri (A)
10 04 09 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

 

 

  10 05       Çinko Isıl İşlem (Termal) Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 05 03 Baca gazı tozu (A)
10 05 05 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar (A)
10 05 06 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri (A)
10 05 08 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 05 10 Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir hurda ve posalar, büyük tehlikeli miktarlarda parlayabilir gazlar (M)
10 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 06       Bakır (Isıl İşlem)Termal Metalürjiden Kaynaklanan Atıklar

10 06 03 Baca gazı tozu (A)
10 06 06 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar (A)
10 06 07 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri (A)
10 06 09 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 07       Gümüş, Altın ve Platin (Isıl)Termal Metalürjisi Atıkları

10 07 07 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 08       Diğer Demir Olmayan Isıl Metalürji Atıkları

10 08 08 Birincil ve ikincil üretim tuz cürufu (A)
10 08 10 Suyla temas halinde parlayabilir yada yayılabilir demir hurdaları ve posalar, büyük miktarlarda parlayabilir gazlar (M)
10 08 12 Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar (M)
10 08 15 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu (M)
10 08 17 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri (M)
10 08 19 Yağ içeren soğutma suyu arıtma atıkları (M)
10 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 09        Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

10 09 05 Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları (M)
10 09 07 Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları (M)
10 09 09 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu (M)
10 09 11 Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar (M)
10 09 13 Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları (M)
10 09 15 Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme ajanları (M)
10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 10                       Demir Olmayan Döküm Atıkları

10 10 05 Tehlikeli madde içeren ve henüz döküm yapılamamış model ve döküm kalıpları (M)
10 10 07 Tehlikeli madde içeren ve döküm yapılamış model ve döküm kalıpları (M)
10 10 09 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu (M)
10 10 11 Tehlikeli maddeler içeren diğer parçacıklar (M)
10 10 13 Tehlikeli maddeler içeren çöp kapları (M)
10 10 15 Tehlikeli maddeler içeren çatlak bildiren atık ajanlar (M)
10 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 11       Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

10 11 09 Tehlikeli maddeler içeren ve ısıl işlemden önce hazırlanan cam harmanı atığı (M)
10 11 11 Tehlikeli maddeler içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden) (M)
10 11 13 Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları (M)
10 11 15 Tehlikeli maddeler içeren ve baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar (M)
10 11 17 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri (M)
10 11 19 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma işlemleri katı atıkları (M)
10 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 12       Seramik Ürünler, Tuğlalar, Kiremitler ve İnşaat Malzemelerinin Üretim Atıkları

10 12 09 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları (M)
10 12 11 Ağır metaller içeren sırlama atıkları (M)
10 12 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

 

10 13                        Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

10 13 09 Asbest içeren asbestli çimento üretimi atıkları (M)
10 13 12 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma katı atıkları (M)
10 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  10 14        Kremateryum Atıkları

10 14 01 Civa içeren gaz temizleme atıkları (M)

 

(11) METAL VE DİĞER MATERYALLERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI VE DEMİR MADENİ DIŞINDAKİ HİDRO-METALÜRJİDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

 11 01             Metal ve Diğer Materyallerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anodizasyon) Oluşan Atıklar

11 01 01 Krom dışında ağır metaller içeren siyanürlü (alkali) atıklar (M)
11 01 02 Ağır metaller içermeyen siyanürlü (alkali) atıklar (M)
11 01 03 Krom içeren siyanürsüz atıklar (M)
11 01 05 Sıyırma asitleri(parlatma asitleri) (A)
11 01 06 Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler (A)
11 01 07 Sıyırma bazları (A)
11 01 08 Fosfatlama çamurları (A)
11 01 09 Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri (M)
11 01 11 Tehlikeli maddeler içeren akıcı yıkama sıvıları (M)
11 01 13 Tehlikeli maddeler içeren degresaj atıkları (M)
11 01 15 Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri yada iyon değişim sistemlerinin arta kalan eluat ve çamurlar (M)
11 01 16 Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri (A)
11 01 98 Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (M)
11 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  11 02       Demir Dışındaki Madenlerin Hidro metalürjik İşlenmesinin Atıkları

11 02 02 Çinko hidro metalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları (A)
11 02 05 Tehlikeli maddeler içeren bakır hidro metalürjisi işlemleri atıkları (M)
11 02 07 Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (M)
11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  11 03       Sertleştirme(Tavlama) İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

11 03 01 Siyanür içeren atıklar (A)
11 03 02 Diğer atıklar (A)

 

  11 05       Sıcak Galvaniz İşlemleri Atıkları

11 05 03 Gaz arıtma katı atıkları (A)
11 05 04 Kullanılmış ayrıştırıcı(flux) (A)
11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

(12) METALLERİN VE PLASTİKLERİN BİÇİMLENMESİ VE FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY  İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

 

     12 01             Metallerin ve Plastiklerin Biçimlenmesi ve Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlenmesinden Kaynaklanan   Atıklar(Dövme, Kaynaklama, Presleme, Çekme, Tornalama, Kesme Ve Eğeleme Dahil)

12 01 06 Halojen içeren madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) (A)
12 01 07 Halojen içermeyen madeni bazlı makine yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) (A)
12 01 08 Halojen içeren makine emülsiyon ve solüsyonları (A)
12 01 09 Halojen içermeyen makine emülsiyon ve solüsyonları (A)
12 01 10 Sentetik makine yağları (A)
12 01 12 Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar (A)
12 01 14 Tehlikeli maddeler içeren makine çamurları (M)
12 01 16 Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları (M)
12 01 18 Yağ içeren metalik çamurlar  (öğütme, bileme ve bindirme tortuları) (M)
12 01 19 Çözünebilmeye hazır makine yağı (A)
12 01 20 Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri (M)
12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

 

  12 03      Su ve Buhar Degresaj İşlemleri ((11) Hariç)

12 03 01 Akıcı yıkama sıvıları (A)
12 03 02 İstim(buhar) azaltıma atıkları (A)

 

(13) YAĞ VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENEBİLİR YAĞLAR , (05) VE (12) HARİÇ)

 

  13 01       Atık Hidrolik Yağlar

13 01 01 PCB’ler içeren hidrolik yağlar (A)
13 01 02 Diğer klorlanmış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç) (M)
13 01 03 Klorlanmamış hidrolik yağlar (emülsiyonlar hariç) (M)
13 01 04 Klor içeren emülsiyonlar (A)
13 01 05 Klor içermeyen emülsiyonlar (A)
13 01 06 Sadece madeni yağ içeren hidrolik yağlar (M)
13 01 07 Diğer hidrolik yağlar (M)
13 01 08 Fren sıvıları (M)
13 01 09 Mineral bazlı klor içeren hidrolik yağlar (A)
13 01 10 Mineral bazlı, klor içermeyen hidrolik yağlar (A)
13 01 11 Sentetik hidrolik yağlar (A)
13 01 12 Hazır ve çözünebilir hidrolik yağlar (A)
13 01 13 Diğer hidrolik yağlar (A)

  13 02            Atık Makine Şanzıman ve Yağlama Yağları

13 02 01 Klorlu motor, şanzıman ve yağlama yağları (M)
13 02 02 Klorlu olmayan motor, şanzıman ve yağlama yağları (M)
13 02 04 Mineral bazlı klor içeren makine, şanzıman ve yağlama yağları (A)
13 02 05 Mineral bazlı klor içermeyen makine, şanzıman ve yağlama yağları (A)
13 02 06 Sentetik motor şanzıman ve yağlama yağları (A)
13 02 07 Hazır ve çözünebilir makine, şanzıman ve yağlama yağları (A)
13 02 08 Diğer makine, şanzıman ve yağlama yağları (A)

 

  13 03       Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

13 03 01 PCB’ler içeren yalıtım yada ısı iletim yağları (A)
13 03 06 13 03 01 ’de bahsedilenlerin dışındaki mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları (A)
13 03 07 Mineral bazlı klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları (A)
13 03 08 Sentetik klor içeren yalıtma ve ısı iletme yağları (A)
13 03 09 Hazır ve çözünebilen yalıtma ve ısı iletme yağları (A)
13 03 10 Diğer yalıtma ve ısı iletme yağları (A)

 

  13 04       Sintine Yağları

13 04 01 İç su yolu denizciliğinden kaynaklanan sintine yağları (A)
13 04 02 İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları (A)
13 04 03 Diğer denizcilik seferlerinden kaynaklanan sintine yağları (A)

 

 

13 05                         Yağ/Su Separatörü (Ayırıcısı) İçerikleri

13 05 01 Kum odacığı ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan katı maddeler (A)
13 05 02 Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan çamurlar (A)
13 05 03 İnterseptör (yakalayıcı)çamurları (A)
13 05 04 Tuz  giderici çamurları yada emülsiyonları (M)
13 05 05 Diğer emülsiyonlar (M)
13 05 06 Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağ (A)
13 05 07 Yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan yağlı su (A)
13 05 08 Kum odacığından ve yağ/su separatöründen (ayırıcısından) çıkan karışık atıklar (A)

 

  13 07       Sıvı Yakıtların Atıkları

13 07 01 Fuel-oil ve mazot (A)
13 07 02 Benzin(petrol) (A)
13 07 03 Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) (A)

 

 

 

 

 

 

(14) ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCU VE İTİCİ GAZLARIN ATIKLARI((07) VE (08) HARİÇ)

 

 14 06        Atık Organik Çözücüler, Soğutucu ve Köpük ve Aerosol İtici Gazlar

14 06 01 Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC (A)
14 06 02 Diğer halojenli solventler (çözücüler)ve solvent (çözücü) karışımları (A)
14 06 03 Diğer solventler (çözücüler) ve solvent (çözücü) karışımları (A)
14 06 04 Halojenli  çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar (A)
14 06 05 Diğer çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar (A)

 

(15) AKSİ BELİRTİLMEMİŞ İSE AMBALAJ MADDELERİ , ABSORBANSLAR, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMESİ VE KORUYUCU GİYSİ ATIKLARI

 

  15 01       Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

15 01 10 Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj (M)
15 01 11 Tehlikeli gözenekli kalıplar içeren (örneğin asbest) boş basınçlı konteynırlar içeren metalik ambalajlar (M)

 

  15 02       Absorbanslar, Filtre Maddeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler

15 02 02 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş absorbanslar, filtre maddeleri (aksi belirtilmemiş ise yağ filtreleri dahil), temizleme bezleri, koruyucu giysiler (M)

 

(16) LİSTEDE BELİRTİLMEYEN ATIKLAR

 

 16 01             Çeşitli Taşıtlardan( İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış  Araçların Sökülmesinden ve Araç Bakımından ((13), (14), (16 06) ve (16 08) Hariç) Kaynaklanan Atıklar

16 01 04 Kullanım ömrü dolmuş araçlar (M)
16 01 07 Yağ filtreleri (A)
16 01 08 Cıva içeren bileşimler (M)
16 01 09 PCB’ler içeren bileşimler (A)
16 01 10 Patlayıcı bileşenler (örneğin hava yastıkları) (A)
16 01 11 Asbest içeren fren balataları (M)
16 01 13 Fren sıvıları (A)
16 01 14 Tehlikeli madde içeren antifriz sıvıları (M)
16 01 21 16 01 07 den 16 01 11’e ve 19 01 14 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren bileşenler (M)
16 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

16 02         Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

16 02 09 PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler (M)
16 02 10 16 02 09 ’de bahsedilenlerin dışındaki PCB’ler içeren yada üzerlerine PCB bulaşmış ıskartaya ayrılmış ekipmanlar (M)
16 02 11 Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar (M)
16 02 12 Serbest asbest içeren ıskarta ekipman (M)
16 02 13 16 02 09 dan 16 02 12’ye kadar bahsedilenlerin dışında tehlikeli bileşenler içeren ıskarta ekipmanlar[1][1] (M)
16 02 15 Iskartaya çıkan parçalardan  çıkartılmış tehlikeli maddeler içeren parçalar (A)

 

  16 03        Spesifikasyon (Standart) Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler

16 03 03 Tehlikeli maddeler içeren inorganik (organik olmayan) atıklar (M)
16 03 05 Tehlikeli maddeler içeren organik maddeler (M)

 

  16 04        Atık Patlayıcılar

16 04 01 Atık mühimmat (A)
16 04 02 Havai fişek atıkları (A)
16 04 03 Diğer atık patlayıcılar (A)

 

 

 

 

 

 

 

  16 05       Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar

16 05 04 Tehlikeli maddeler içeren basınçlı tanklar içindeki (balonlar dahil) gazlar  (M)
16 05 06 Tehlikeli maddelerden oluşmuş yada tehlikeli maddeler içeren, laboratuvar kimyasalları karışımları da dahil, laboratuvar kimyasalları  (M)
16 05 07 Tehlikeli maddeler içeren ıskarta inorganik (organik olmayan) kimyasallar  (M)
16 05 08 Tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar (M)

 

  16 06       Piller ve Aküler

16 06 01 Kurşun piller (A)
16 06 02 Nikel kadmiyum piller (A)
16 06 03 Cıva içeren piller (A)
16 06 06 Pil ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler (A)

 

  16 07       Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme ((05) Ve (13) Hariç) Atıkları

16 07 01 Kimyasal maddeler içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 02 Yağ içeren deniz nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 03 Yağ içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 04 Kimyasal maddeler içeren demiryolu ve karayolu nakliyat tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 05 Kimyasal maddeler içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 06 Yağ içeren saklama tankı temizliğinden kaynaklanan atıklar (M)
16 07 08 Yağ içeren atıklar (M)
16 07 09 Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar (M)
16 07 99 Başka şekilde belirtilmemiş atıklar (M)

  16 08       Kullanılmış Katalizörler

16 08 02 Tehlikeli geçiş metalleri[2][2] yada tehlikeli bileşenler içeren kullanılmış katalizörler (M)
16 08 05 Fosforik asit içeren kullanılmış katalizörler (M)
16 08 06 Katalizör olarak kullanılmış sıvılar (A)
16 08 07 Tehlikeli maddeler içeren kullanılmış katalizörler (M)

 

  16 09            Oksitleme Malzemeleri

16 09 01 Permanganatlar (örn; potasyum permanganat) (A)
16 09 02 Kromatlar ( örn; potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat) (A)
16 09 03 Peroksitler(örn; hidrojen peroksit) (A)
16 09 04 Başka şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler (A)

 

16 10          Saha Dışı Arıtma Amaçlı Sulu Sıvı Atıklar

16 10 01 Tehlikeli madde içeren sulu sıvı atıklar (M)
16 10 03 Tehlikeli madde içeren sulu konsantrasyonlar (M)

 

  16 11       Refraktörler ve Astarlama Atıkları

16 11 01 Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler (M)
16 11 03 Metalürji proseslerinden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren  diğer astarlar ve refraktörler (M)
16 11 05 Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli madde içeren astarlar ve refraktörler (M)

 

(17) İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)

 

  17 01        Beton, Tuğla, Karo, Kiremit ve Seramik

17 01 06 Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları yada ayrı parçacıkları (M)

 

  17 02        Ahşap, Cam ve Plastik

17 02 04 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddeler bulaşmış ahşap cam ya da plastik (M)

  17 03       Bitümenli Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

17 03 01 Kömür ve katran içeren bitümenli karışımlar (M)
17 03 03 Kömür katranı ve katranlı ürünler (A)

 

  17 04       Metaller (Alaşımları Dahil)

17 04 09 Tehlikeli maddeler içeren metal atıkları (M)
17 04 10 Yağ katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar (M)

 

 17 05    Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar, ve Tarama İle Denizden Çıkartılan Hafriyat

17 05 03 Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar (M)
17 05 05 Tehlikeli maddeler içeren tarama atıkları (M)
17 05 07 Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı (M)

 

  17 06       Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

17 06 01 Asbest içeren yalıtım malzemeleri (M)
17 06 03 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşmuş diğer yalıtım malzemeleri (M)
17 06 05 Asbest içeren inşaat malzemeleri (M)

 

  17 07            Karışık İnşaat ve Yıkım Atıkları

17 07 02 Karma inşaat ve yıkım atıkları yada tehlikeli maddeler içeren ayrılmış kısımları (M)

 

  17 08       Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri

17 08 01 Tehlikeli maddeler bulaşmış alçı bazlı inşaat malzemeleri (M)

 

  17 09            Diğer İnşaat ve Yıkım Malzemeleri

17 09 01 Cıva içeren inşaat ve yıkım malzemeleri (M)
17 09 02 PCB içeren (örneğin PCB içeren yalıtıcılar, PCB içeren reçine bazlı taban malzemeleri, PCB içeren yalıtıcı sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) inşaat ve yıkım malzemeleri (M)
17 09 03 Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım malzemeleri (M)

 

(18) İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)

 

  18 01        İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmaları Atıkları

18 01 03 Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar (A)
18 01 06 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (M)
18 01 08 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A)
18 01 10 Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları (A)

 

  18 02            Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi Yada Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

18 02 02 Enfeksiyonu engellemek amacı ile toplanmaları ve atılmaları özel işleme tabi olan atıklar (A)
18 02 05 Tehlikeli maddeler içeren yada tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar (M)
18 02 07 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A)

 

(19) ATIK BERTARAF TESİSLERİNİN ATIKLARI, SAHA DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN VE İNSAN TÜKETİMİ İÇİN VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNİN ATIKLARI

 

  19 01            Atık Yakma veya Piroliz Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar

19 01 05 Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri (A)
19 01 06 Gaz arıtımından kaynaklanan akıcı atıklar ve diğer akıcı atıklar (A)
19 01 07 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar (A)
19 01 10 Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon (A)
19 01 11 Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf (M)
19 01 13 Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül (M)
19 01 15 Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu (M)
19 01 17 Tehlikeli maddeler içeren Piroliz atıkları (M)
19 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

  19 02            Atıkların Fiziki/Kimyasal İşlenmesinden (Dekromizasyon- Krom Giderme, Desiyanürizasyon-Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil) Kaynaklanan Atıklar

19 02 04 En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşan atıklar (A)
19 02 05 Tehlikeli maddeler içeren fiziki ve kimyasal işlemlerin çamurları (M)
19 02 07 Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar (A)
19 02 08 Tehlikeli maddeler içeren sıvı patlayabilir atıklar (M)
19 02 09 Tehlikeli maddeler içeren katı patlayabilir atıklar (M)
19 02 11 Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar (M)
19 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

  19 03        Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar[3][3]

19 03 04 Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen[4][4] stabilize edilmiş atıklar (A)
19 03 06 Tehlikeli olarak işaretlenmiş, katılaştırılmış atıklar (A)

 

  19 04       Sırlamadan Doğan Vitrifiye (Camlaştırılmış) Atıklar

19 04 02 Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları (A)
19 04 03 Vitrifiye olmamış katı  faz (A)

 

  19 07            Düzenli Depolama Sızıntı Suları        

19 07 02 Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sızıntı suları (M)

  19 08            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Bertaraf Tesisi Atıkları

19 08 06 Doymuş yada kullanılmış iyon değişim reçineleri (A)
19 08 07 İyon değiştiricilerinin yeniden üretimi sırasında ortaya çıkan solüsyonlar (karışımlar)ve çamurlar (A)
19 08 08 Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları (M)
19 08 10 Yenilebilir yağ içerenler dışındaki yağ /su ayrışmasından çıkan gres ve sıvı yağ karışımları (A)
19 08 11 Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar (M)
19 08 13 Endüstriyel atık suyun diğer yollarla arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar (M)
19 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  19 10            Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından  Kaynaklanan Atıklar

19 10 03 Tehlikeli maddeler içeren hav kesirleri ve tozlar (M)
19 10 05 Tehlikeli maddeler içeren diğer kesirler ve tozlar (M)

 

  19 11            Yağ Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

19 11 01 Kullanılmış filtre killeri (A)
19 11 02 Asit katranları (A)
19 11 03 Akıcı sıvı atıklar (A)
19 11 04 Yakıtları bazlarla temizleme atıkları (A)
19 11 05 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma çamurları (M)
19 11 07 Baca gazı temizleme atıkları (A)
19 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar (M)

 

  19 12            Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Bertarafından (Örneğin Sınıflanması, Ezilmesi, Küçültülmesi, Topak Haline  Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

19 12 06 Tehlikeli maddeler içeren ahşap (M)
19 12 11 Atıkların mekanik işlenmesinden çıkan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık materyaller dahil) (M)

 

  19 13            Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Doğan Atıklar

19 13 01 Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından doğan atıklar (M)
19 13 03 Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar (M)
19 13 05 Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar (M)
19 13 07 Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından doğan akıcı sıvılar ve akıcı konsantrasyonlar (M)

 

 

20   BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ,  ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) AYRI TOPLANMIŞ KISIMLAR DAHİL.

 

  20 01       Ayrı Toplanan Kısımlar ((15 01) Hariç)

20 01 13 Çözücüler (A)
20 01 14 Asitler (A)
20 01 15 Alkalinler (A)
20 01 17 Foto kimyasallar (A)
20 01 19 Pestisitler (A)
20 01 21 Flüoresan tüpler(lambalar) ve diğer cıva içeren atıklar (A)
20 01 23 Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar (M)
20 01 26 Yenilebilir yağlar dışındaki sıvı ve katı yağlar (A)
20 01 27 Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler (M)
20 01 29 Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar (M)
20 01 31 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A)
20 01 33 16 06 01, 16 06 02 yada 16 06 03 de bahsedilen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren karışık akümülatörler (A)
20 01 35 20 01 21 ve 20 01 23 ’de bahsedilenlerin dışındaki tehlikeli maddeler içeren ıskartaya çıkmış  elektrikli ve elektronik ekipmanlar (M)
20 01 37 Tehlikeli maddeler içeren ahşap (M)
20 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK – 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR  
1TEHLİKELİ ATIKLAR İÇİN

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 48 inci maddesinde verilen özel atıklar dahil  (Ek-5) ve/veya (Ek-6) daki tehlikeli atık özelliklerinden en az birine sahip atıklar Yönetmeliğin(EK-7) sinde verilen kod ve adlara göre adlandırılacaktır

2ATIK YAĞ KATEGORİ KODU   3TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

 

 

4TEHLİKELİ ATIK BERTARAF YÖNTEMLERİ

21 Ocak 2004 tarihinde 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin (Ek-1)inde yer alan Tablo’da verilen analiz sonuçlarına göre atık yağ kategori kodları belirlenecektir. (Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin (Ek 2-B) sine göre geri kazanım yöntemi belirlenecektir.)

 

(Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin (Ek 2-A sına göre geri kazanım yöntemi belirlenecektir.).
R1) Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma (D3)     Derine enjeksiyon (örneğin; pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),

 

(R2)   Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

 

(D4)        Yüzey doldurma (örneğin; Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri.)
(R3)  Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/  geri dönüşümü

( Kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesler dahil)

(D5)     Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri.)

 

(R4)     Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü (D8)        D3 ila D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,
(R5)     Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü,

 

(D9)     D3 ila D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal işlemler (Örneğin; buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon, ve benzeri.),

İSİM

YÖNTEM

(R6)     Asitlerin veya bazların yeniden üretimi, (D10)      Yakma
I. Katagori Atık Yağ; Rafinasyon ve rejenerasyon yolu ile geri kazanım veya ilave yakıt olarak (R1 ve/ veya R9) (R7)    Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların(bileşenlerin) geri kazanımı, (D12)  Sürekli depolama (bir madende konteynırların yerleştirilmesi ve benzeri.),

 

(R8) Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,

 

(D15)      D3 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atığın üretildiği  alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama işlemi hariç)
II. Katagori Atık Yağ; İlave Yakıt (R1) (R9)  Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya  diğer  tekrar kullanımları,  
III. Katagori Atık Yağ; Nihai Bertaraf (D10) (R10)  Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

 

 

 

 

 

 

 

(R11)  R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

 

(R12)  Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,

 

(R13)  R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği  alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

 

Formada verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir gereğini arz ederim.

FİRMA ADINA Adı /Soyadı Ünvanı İmzası

 

 

 

 

Formu Dolduran Şahıs

Yetkili

· Bu kısım Çevre ve Orman Bakanlığı Uzmanları tarafından doldurulacaktır.

Kontrol Eden Adı /Soyadı Ünvanı İmzası

 

 

 

 

Uzman

Yetkili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            EK 9-A

 

FORM-9 A

A

T.C.

ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIĞI

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Seri Numarası

(A)  Kopyası Bertarafçıda kalır.Bertarafçı Formun A kopyasının bir suretini Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

1) ÜRETİCİ
1) Firmanın Unvanı: 12) Atık Kodu1
               
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 13) Atık Adı2
   
  14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4
Firmanın Adresi:      
3) İlin Adı ve Kodu:       15) Renk5  
5) Mahalle/Semt      
  16) Ağırlık6
6) Cadde/Sk:       ton       kg  
  17) Ambalaj ve Konteynır Türü7
7) Kapı No:      
8) İşyerinin Vergi Numarası: 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8
                               
9) Telefon Numarası 19) Atık Çıkış Tarihi:
                                           
10) Fax Numarası: 20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
                           
11) H Numarası3           21)  Sorumlu kişinin imzası  
2) TAŞIYICI
1) Firmanın Unvanı:

 

.
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 11) Lisans No
           
  12) Taşıt Plaka No:
Firmanın Adresi:                  
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Taşıma Şekli9
4) İlçenin Adı:.    
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi
6) Cadde/Sk:                    
7) Kapı No 15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
8) İşyerinin Vergi Numarası:  
                      16) Sorumlu Kişinin İmzası
9) Telefon Numarası  
                         
10) Fax Numarası:  
                         
3).ALICI
1) Firmanın Unvanı:  
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 11)Lisans No
           
  12) Atığın Ağırlığı
Firmanın Adresi:       ton       kg  
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi
4) İlçenin Adı:        
5) Mahalle/Semt: 14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi  (Kutuya X işareti koyunuz)
6) Cadde/Sk: a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar  
7) Kapı No: b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

(başka atık üreterek)

 
8) İşyerinin Vergi Numarası: c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

(başka atık üretmeden)

 
                      d) Diğer (belirtiniz)  
9) Telefon Numarası 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi  zorunludur.
                        15) Atık Kabul Tarihi
10) Fax Numarası                      
                        16)Sorumlu Kişinin Adı , Soyadı ve İmzası:
   

 

 

FORM-9A

B

T.C.

ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIĞI

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Seri Numarası

(B) kopyası  Bertarafçı tarafından üreticiye gönderilir. Atık Üreticisi tarafından muhafaza edilecektir.

Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

1) ÜRETİCİ
1) Firmanın Unvanı: 12) Atık Kodu1
               
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 13) Atık Adı2
   
  14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4
Firmanın Adresi:      
3) İlin Adı ve Kodu:       15) Renk5  
5) Mahalle/Semt      
  16) Ağırlık6
6) Cadde/Sk:       ton       kg  
  17) Ambalaj ve Konteynır Türü7
7) Kapı No:      
8) İşyerinin Vergi Numarası: 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8
                               
9) Telefon Numarası 19) Atık Çıkış Tarihi:
                                           
10) Fax Numarası: 20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
                           
11) H Numarası3           21)  Sorumlu kişinin imzası  
2) TAŞIYICI
1) Firmanın Unvanı:

 

.
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 11) Lisans No
           
  12) Taşıt Plaka No:
Firmanın Adresi:                  
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Taşıma Şekli9
4) İlçenin Adı:.    
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi
6) Cadde/Sk:                    
7) Kapı No 15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
8) İşyerinin Vergi Numarası:  
                      16) Sorumlu Kişinin İmzası
9) Telefon Numarası  
                         
10) Fax Numarası:  
                         
3).ALICI
1) Firmanın Unvanı:  
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 11)Lisans No
           
  12) Atığın Ağırlığı
Firmanın Adresi:       ton       kg  
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi
4) İlçenin Adı:        
5) Mahalle/Semt: 14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi  (Kutuya X işareti koyunuz)
6) Cadde/Sk: a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar  
7) Kapı No: b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

(başka atık üreterek)

 
8) İşyerinin Vergi Numarası: c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

(başka atık üretmeden)

 
                      d) Diğer (belirtiniz)  
9) Telefon Numarası 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi  zorunludur.
                        15) Atık Kabul Tarihi
10) Fax Numarası                      
                        16)Sorumlu Kişinin Adı , Soyadı ve İmzası:
   

 

 

                                                                                                     

 

 

FORM -9A

C

T.C.

ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIĞI

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Seri Numarası

(C)  kopyası Taşıyıcı tarafından muhafaza edilir. Bir nüshası Taşıyıcı tarafından Üreticiye gönderilecektir.

Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

1) ÜRETİCİ
1) Firmanın Unvanı: 12) Atık Kodu1
               
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 13) Atık Adı2
   
  14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4
Firmanın Adresi:      
3) İlin Adı ve Kodu:       15) Renk5  
5) Mahalle/Semt      
  16) Ağırlık6
6) Cadde/Sk:       ton       kg  
  17) Ambalaj ve Konteynır Türü7
7) Kapı No:      
8) İşyerinin Vergi Numarası: 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8
                               
9) Telefon Numarası 19) Atık Çıkış Tarihi:
                                           
10) Fax Numarası: 20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
                           
11) H Numarası3           21)  Sorumlu kişinin imzası  
2) TAŞIYICI
1) Firmanın Unvanı:

 

.
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 11) Lisans No
           
  12) Taşıt Plaka No:
Firmanın Adresi:                  
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Taşıma Şekli9
4) İlçenin Adı:.    
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi
6) Cadde/Sk:                    
7) Kapı No 15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
8) İşyerinin Vergi Numarası:  
                      16) Sorumlu Kişinin İmzası
9) Telefon Numarası  
                         
10) Fax Numarası:  
                         
3).ALICI
1) Firmanın Unvanı:  
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 11)Lisans No
           
  12) Atığın Ağırlığı
Firmanın Adresi:       ton       kg  
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi
4) İlçenin Adı:        
5) Mahalle/Semt: 14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi  (Kutuya X işareti koyunuz)
6) Cadde/Sk: a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar  
7) Kapı No: b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

(başka atık üreterek)

 
8) İşyerinin Vergi Numarası: c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

(başka atık üretmeden)

 
                      d) Diğer (belirtiniz)  
9) Telefon Numarası 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi  zorunludur.
                        15) Atık Kabul Tarihi
10) Fax Numarası                      
                        16)Sorumlu Kişinin Adı , Soyadı ve İmzası:
   

 

 

                                                                                                     

 

 

FORM  -9A

D

T.C.

ÇEVRE  ve ORMAN BAKANLIĞI

ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU

Form Seri Numarası

(D) Kopyası  Atık taşıma işleminden önce Üreticide kalacak ve Valiliğe gönderilecektir.

Form Ulusal Atık Taşıma Kılavuzundaki bilgilere uygun olarak doldurulacaktır.

1) ÜRETİCİ
1) Firmanın Unvanı: 12) Atık Kodu1
               
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 13) Atık Adı2
   
  14) 20 0C ‘de fiziksel özellikleri4
Firmanın Adresi:      
3) İlin Adı ve Kodu:       15) Renk5  
5) Mahalle/Semt      
  16) Ağırlık6
6) Cadde/Sk:       ton       kg  
  17) Ambalaj ve Konteynır Türü7
7) Kapı No:      
8) İşyerinin Vergi Numarası: 18) Ambalaj ve konteynır sayısı8
                               
9) Telefon Numarası 19) Atık Çıkış Tarihi:
                                           
10) Fax Numarası: 20) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
                           
11) H Numarası3           21)  Sorumlu kişinin imzası  
2) TAŞIYICI
1) Firmanın Unvanı:

 

.
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 11) Lisans No
           
  12) Taşıt Plaka No:
Firmanın Adresi:                  
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Taşıma Şekli9
4) İlçenin Adı:.    
5) Mahalle/Semt 14) Teslim Tarihi
6) Cadde/Sk:                    
7) Kapı No 15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı
8) İşyerinin Vergi Numarası:  
                      16) Sorumlu Kişinin İmzası
9) Telefon Numarası  
                         
10) Fax Numarası:  
                         
3).ALICI
1) Firmanın Unvanı:  
2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı: 11)Lisans No
           
  12) Atığın Ağırlığı
Firmanın Adresi:       ton       kg  
3) İlin Adı ve Kodu:       13) Atık Bertaraf Yöntemi/Geri Kazanım Yöntemi
4) İlçenin Adı:        
5) Mahalle/Semt: 14) Lisanslı Ara Depolama tesisinden Atık Transferi  (Kutuya X işareti koyunuz)
6) Cadde/Sk: a) Arıtılmadan bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar  
7) Kapı No: b) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

(başka atık üreterek)

 
8) İşyerinin Vergi Numarası: c) Arıtılarak bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilen atıklar

(başka atık üretmeden)

 
                      d) Diğer (belirtiniz)  
9) Telefon Numarası 14. soru işaretlendiğinde (a, b, c, d) işlemleri için Ara depolama tesisi tarafından yeni bir EK-9-A formu düzenlenmesi  zorunludur.
                        15) Atık Kabul Tarihi
10) Fax Numarası                      
                        16)Sorumlu Kişinin Adı , Soyadı ve İmzası:
   

 

 

                                                                                                     

 

 

 

ULUSAL  ATIK TAŞIMA FORMU (EK-9A) AÇIKLAMA KILAVUZU

 

Tehlikeli Atıklar Yönetmeliğinin 12 nci Maddesine göre: Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları  atık üreticisi tarafından ilgili Valilikten temin edilir. (Ek 9-A) da yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (A), (B), (C), (D) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A) ve (C) formları 2 nüsha olacaktır.

Bu formlardan;

a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,

b) (A), (B), (C), formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,

c) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcı tarafından alınır ,bir nüshası üreticiye teslim edilir,

d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,

e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

 

Ulusal Atık Taşıma Formun talep edilen bilgiler aşağıda belirtilen açıklamalara göre doldurulacaktır.

 

1) ATIK KODU: Ulusal Atık Taşıma Formunun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (12) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin  (EK 7) sinde yer alan listede verilen 6 haneli kodlara göre doldurulacaktır..

2) ATIK ADI:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (EK 7)de yer alan listede belirtildiği şekilde doldurulacaktır.

3) H NUMARASI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (11) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin EK (5) inde yer alan tehlikelilik özelliklerine göre doldurulacaktır.(örneğin H3-A gibi)

4) 20° C’ DE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi aşağıda belirtilen kod  numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Toz/toz şeklinde

2)       Katı

3)       Akışkan/Macun

4)       Çamurlu

5)       Sıvı

6)       Gaz

7)       Diğer ( belirtiniz)

5) RENK: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (15) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Beyaz

2)       Kahverengi

3)       Kırmızı

4)       Mavi

5)       Sarı

6)       Siyah

7)       Yeşil

8)       Diğer (belirtiniz)

6) AĞIRLIK:Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (16) nolu veri tipi, atığın ağırlığı kilogram ve/ veya ton olarak belirtilecektir.

7) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR TÜRÜ: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (17) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Varil

2)       Ahşap fıçı

3)       Bidon

4)       Kutu

5)       Torba

6)       Karışık Ambalaj

7)       Basınçlı  hazne

8)       Balya

9)       Diğer (belirtiniz)

8) AMBALAJ  VE  KONTEYNIR SAYISI: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (18) nolu veri tipi, yukarıda belirtilen ambalaj ve konteynır sayısı formda ayrılan üç dijitli bölüme  yazılacaktır.

9) TAŞIMA ŞEKLİ: Formun TAŞIYICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, aşağıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.

1)       Karayolu

2)       Tren

3)       Hava

4)       Deniz

5)       İç Karasular

verilen kodlara göre doldurulacaktır.

10) BERTARAF/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin  (EK 2) sinde yer alan geri kazanım (R kodları)/ bertaraf (D kodları)işlemleri için verilen kodlara göre doldurulacaktır.

11) ATIK TRANSFERİ: Formun ALICI bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi; formda verilen (a),(b),(c),(d) kutularına (X) işareti konularak doldurulacaktır.

12) TARİHLER: Formda talep edilen  tarih bilgileri  gün/ ay/ yıl olarak belirtilecektir.

13) Formda talep edilen fakat açıklama kılavuzunda açıklanmasına ihtiyaç duyulmamış diğer veri tipleri hakkındaki talep bilgiler,  form üzerindeki ilgili yerlerine beyan edilecektir.

 

 

EK- 9B

FORM- 9B

(A)

REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 
 

 
(A) Copy  is kept by disposer. Disposer should send its copy to Ministry.

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 
I) CONSIGNOR  
1) Title of Firm 12) Waste Code 1              
  13) Description of Waste 2  
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC4  
3) Name and Code of Province            
  15) Color5  
4) District        
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg    
  17) Type of Packages and Containers6  
7) Door Number      
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                         
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                       
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor  
                       
11) H Number3              
II) CARRİER  
1) Title of Firm 11) Vehicle License Number  
             
2) Owner (s) of Firm 12) Vehicle Plate Number  
                     
Address of Firm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Province          
  14) Date of Delivery  
4) District                        
5) Area 15) Name of Carrier  
6) Street    
     
7) Door Number 16) Signature of Carrier  
8) Tax Identification Number    
              X    
9) Telephone Number    
X     X         X    
10) Facsimile Number    
                     
III) CONSIGNEE  
1) Title of Firm 8) License Number of Firm          
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm       tons       kg    
  10) Waste Disposal or Recovery Method8        
3) Address of Firm 11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility    
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)    
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )    
5) Tax Identification Number d)  Others (specify)    
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number     X     x         x  
X               X 16) Name and Signature of Consignee  
7) Facsimile Number    
X               X    
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)      
     
                                                                                                                   

 

FORM- 9B

(B)

REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY

INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 
 

 
(B) Copy  is kept by consignor. Disposer should send itself to consignor.

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 
I) CONSIGNOR  
1) Title of Firm 12) Waste Code 1              
  13) Description of Waste 2  
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC4  
3) Name and Code of Province            
  15) Color5  
4) District        
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg    
  17) Type of Packages and Containers6  
7) Door Number      
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                         
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                       
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor  
                       
11) H Number3              
II) CARRİER  
1) Title of Firm 11) Vehicle License Number  
             
2) Owner (s) of Firm 12) Vehicle Plate Number  
                     
Address of Firm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Province          
  14) Date of Delivery  
4) District                        
5) Area 15) Name of Carrier  
6) Street    
     
7) Door Number 16) Signature of Carrier  
8) Tax Identification Number    
              X    
9) Telephone Number    
X     X         X    
10) Facsimile Number    
                     
III) CONSIGNEE  
1) Title of Firm 8) License Number of Firm          
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm       tons       kg    
  10) Waste Disposal or Recovery Method8        
3) Address of Firm 11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility    
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)    
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )    
5) Tax Identification Number d)  Others (specify)    
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number     X     x         x  
X               X 16) Name and Signature of Consignee  
7) Facsimile Number    
X               X    
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)      
     
                                                                                                                   

 

 

 

FORM – 9B

(C)

REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 
 

 
(C) Copy  is kept by carrier. Carrier should send its copy to Consignor.

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 
I) CONSIGNOR  
1) Title of Firm 12) Waste Code 1              
  13) Description of Waste 2  
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC4  
3) Name and Code of Province            
  15) Color5  
4) District        
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg    
  17) Type of Packages and Containers6  
7) Door Number      
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                         
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                       
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor  
                       
11) H Number3              
II) CARRİER  
1) Title of Firm 11) Vehicle License Number  
             
2) Owner (s) of Firm 12) Vehicle Plate Number  
                     
Address of Firm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Province          
  14) Date of Delivery  
4) District                        
5) Area 15) Name of Carrier  
6) Street    
     
7) Door Number 16) Signature of Carrier  
8) Tax Identification Number    
              X    
9) Telephone Number    
X     X         X    
10) Facsimile Number    
                     
III) CONSIGNEE  
1) Title of Firm 8) License Number of Firm          
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm       tons       kg    
  10) Waste Disposal or Recovery Method8        
3) Address of Firm 11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility    
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)    
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )    
5) Tax Identification Number d)  Others (specify)    
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number     X     x         x  
X               X 16) Name and Signature of Consignee  
7) Facsimile Number    
X               X    
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)      
     
                                                                                                                   

 

 

FORM – 9B

(D)

REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 
 

 
(D) Copy  is kept by consignor before the transportation starts. Consignor should send itself to Governor.

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 
I) CONSIGNOR  
1) Title of Firm 12) Waste Code 1              
  13) Description of Waste 2  
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC4  
3) Name and Code of Province            
  15) Color5  
4) District        
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg    
  17) Type of Packages and Containers6  
7) Door Number      
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                         
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                       
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor  
                       
11) H Number3              
II) CARRİER  
1) Title of Firm 11) Vehicle License Number  
             
2) Owner (s) of Firm 12) Vehicle Plate Number  
                     
Address of Firm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Province          
  14) Date of Delivery  
4) District                        
5) Area 15) Name of Carrier  
6) Street    
     
7) Door Number 16) Signature of Carrier  
8) Tax Identification Number    
              X    
9) Telephone Number    
X     X         X    
10) Facsimile Number    
                     
III) CONSIGNEE  
1) Title of Firm 8) License Number of Firm          
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm       tons       kg    
  10) Waste Disposal or Recovery Method8        
3) Address of Firm 11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility    
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)    
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )    
5) Tax Identification Number d)  Others (specify)    
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number     X     x         x  
X               X 16) Name and Signature of Consignee  
7) Facsimile Number    
X               X    
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)      
     
                                                                                                                   

 

 

FORM- 9B

(E)

REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY INTERNATIONAL WASTE TRANSPORTATION FORM

Form Serial Number

 
 

 
(E) Copy  is kept by Customs Office. Customs Office shoud send its copy to Ministry.

Its list of abbreviations will be used as reference to fill in the form.

 
I) CONSIGNOR  
1) Title of Firm 12) Waste Code 1              
  13) Description of Waste 2  
2) Address of Firm    
  14) Consistency at 20ºC4  
3) Name and Code of Province            
  15) Color5  
4) District        
5) Area 16) Weight of Waste  
6) Street       ton       kg    
  17) Type of Packages and Containers6  
7) Door Number      
8) Tax Identification Number 18) Number of Packages and Containers  
                         
9) Telephone Number 19) Dispatch Date of Waste  
                                       
10) Facsimile Number 20) Name and Signature of Consignor  
                       
11) H Number3              
II) CARRİER  
1) Title of Firm 11) Vehicle License Number  
             
2) Owner (s) of Firm 12) Vehicle Plate Number  
                     
Address of Firm 13) Mode(s) of Transport7  
3) Name and Code of Province          
  14) Date of Delivery  
4) District                        
5) Area 15) Name of Carrier  
6) Street    
     
7) Door Number 16) Signature of Carrier  
8) Tax Identification Number    
              X    
9) Telephone Number    
X     X         X    
10) Facsimile Number    
                     
III) CONSIGNEE  
1) Title of Firm 8) License Number of Firm          
  9) Weight of Waste  
2) Owner (s) of Firm       tons       kg    
  10) Waste Disposal or Recovery Method8        
3) Address of Firm 11) Transfer of  Waste from an interim storage facility  (enter  X into related box)  
  a) Waste not treated passed on to disposal/recovery facility    
  b) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( no other type of waste generated)    
4) Country (Name, Code)       c) Waste treated then passed on to disposal/recovery facility( other type of waste generated )    
5) Tax Identification Number d)  Others (specify)    
              X 15) Waste Acceptance Date  
6) Telephone Number     X     x         x  
X               X 16) Name and Signature of Consignee  
7) Facsimile Number    
X               X    
IV) CUSTOMS OFFICE  
1) Import (enter X into the box)   3) Customs Office Stamp and Signature  
2)  Export (enter X into the box)      
     
                                                                                                                   

 

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE INTERNATIONAL TRANSPORTATION FORM 

 

 

Legislative basis of the Waste Transportation Form entitled Form (9-B) in the Hazardous Waste Regulation is stated on Article (12) as follows;

 

Licensed vehicles for  Waste Transportation should keep Waste Transportation Forms. CONSIGNOR takes  Form (9B) from Governors Offices. This form has 5 copies namely Form (A) with blue color, Form (B) with pink color, Form (C) with white color, Form (D) with green and  Form (E) with yellow color.Waste Consignor and Carrier fill in these forms and submit to Governor’s Office. Form (A), (C) and (E) will be two copies.

a) The copy (D) of Form (9B) should be kept by Consıgnor just before starting international waste transportation, and has to be submit to Governor office by consignor.

b) Copies  (A),(B), (C) and (E) of Form 9-B are given to Carrier to keep during transportation.

c) Copy (E) of Form (9B) is given to Customs Officer . Customs Officer should submit one copy of that form to Ministry.

d) Copies (A), (B) and (C) of Form (9B) are to be signed by consignee. Consignee keeps (A) and (B) of Form (9B). Copy (C) is taken by Carrier and Carrier should submit one copy of that to Consignor.

e) Filled in copy (A) is kept by consignee. One copy of it should be submitted to Ministry by consignee.

f) Filled in copy (B) of Form (9B) is submitted to consignor by consignee.

 

All filled in forms should be kept for three years. Whenever authorized public organizations ask to control the procedure, they should be provided for them.

 

1) WASTE CODE: ( Question 12 of section-consigner), Will be filled in 6-digit form according to the Annex 7 of the Regulation on the Control of Hazardous Waste. ( It is also available on European Waste Cataloque- 2000/532/EC)

 

2) DESCRIPTION OF WASTE : ( Question 13 of section-consigner), Will be filled according to the descriptions given in the Annex 7 of the Regulation on the Control of Hazardous Waste. ( It is also available on European Waste Cataloque- 2000/532/EC)

 

3) H NUMBER (QUESTION 11 OF SECTION-CONSIGNER)

It is also availabe in Annex 5 of Hazardous Waste Regulation

H1 Explosive
H2 Oxidizing
H3-A Highly Flammable
H3-B Flammable
H4 Irritant
H5 Harmful
H6 Toxic
H7 Carcinogenic
H8 Corrosive
H9 Infectious
H10 Teratogenic
H11 Mutagenic
H12 Substances and preparations which release toxic or very toxic gases in contact with water, air or an acid.
H13 Substances and preparations capable by  any means, after disposal of yielding another substance, e.g:
H14 Ecotoxic

 

4)CONSISTENCY AT 20º(QUESTION 14 OF SECTION-CONSIGNER)

1 Powdery/Powder
2 .Solid
3 Viscous/paste
4 Sludgy
5 Liquid
6 Gaseous
7 Other(specify

 

5) COLORS (QUESTION 15 OF SECTION-CONSIGNER)

1 White
2 Brown
3 Red
4 Blue
5 Yellow
6 Black
7 Green
8 Other (specify)

 

 

 

 

 

 

6) TYPES OF PACKAGES AND CONTAINERS (QUESTION 17 OF SECTION-CONSIGNER)

1 Drum
2 Wooden barrel
3 Jerrican
4 Box
5 Bag
6 Composite packaging
7 Pressure receptacle
8 Bulk
9 Other (specify)

7) MODE(S) OF TRANSPORT(QUESTION 13 OF SECTION-CARRIER)

R Road
S Sea
T Train/Rail
A Air
W Inland Waterways

 

 

8) DISPOSAL / RECOVERY OPERATIONS (QUESTION 10 OF SECTION-CONSIGNEE)

 

D1

D2

 

D3

 

D4

 

D5

 

 

D6

D7

D8

 

 

D9

 

 

 

D10

D11

D12

D13

 

D14

 

D15

Deposit into or onto land,(e.g. landfill, etc.)

Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)

Deep injection , (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)

Surface impoundment, (e.g.placement of liquid or sludgy discards intopits, ponds or lagoons, etc.)

Specially engineered landfill,( e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment etc.)

Release into a water body except seas/oceans

Release into seas/oceans including sea-bed insertion

Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D1 to D12

Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D1 to D12 (e.g. evaporation, drying, calcination, neutralization. Precipitation, etc.)

Incineration on land

Incineration at sea

Permanent storage,(e.g. emplacement of containers in mine, etc.)

Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D1 to D12

Repackaging prior to  submission to any of the operations numbered D1 to D13

Storage pending any of the operations numbered D1 to D14 (excluding temporary storage pending collection, on site where it is produced)

R1

 

R2

R3

 

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

 

R11

 

R12

 

R13

Use as fuel (other thain in direct incineration)  or other means to generate energy

Solvent reclamation/regeneration

Recyling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

Recycling/reclamation of metals and metal compounds

Recycling/reclamation of other inorganic materials

Regeneration of acids or bases

Recovery of components used for pollution abatement

Recovery of compenents from catalysts

Used oil re-refining or other reuses of oil

Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

Uses of wastes obtained from any of the operations numbered R1 to R10

Exchange of wastes for submission to any operations numbered R1 to R11

Storage of wastes pending any of the operations numbered R1 to R12 (excluding temporary storage, pending collection, on site where it is produced)

 

 

 

 

 

                                                                                                             EK-10

REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF  ENVIRONMENT AND FORESTRY

NOTIFICATION FOR TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE

1) Notifier/exporter (name, address) and tax identification no. where applicable:

 

 

Tel:                                                 Fax:

Contact person:                              T. I. No:

5) Notification concerning (6) NO:  
A (i) Single movement             B (i) Disposal (no recovery)

(ii) General notification           (ii) Recovery operation

(multiple movements)

 

C* Pre-authorized recovery facility       Yes

No

* (only to be completed if B (ii) applies)

 
2)  Consignee (Name, address) and  registration No. where applicable:

 

 

 

 

 

Tel:                                                Fax:

Contact person:                             Reg-No:

 
6) Total intended number of

shipments:

7)  Total intended quantity:

Kg

………………………..

Liters

 
8) First shipment not before: Departure of last shipment not after:  
3) Intended Carrier(s)* (name, address) and registration No where applicable:

 

 

Tel:                                          Fax:

Contact person:                       Reg- No:

*(attach list if more than one)

9)  Disposal/ Recovery facility (name, location, address):

 

 

Tel:                                          Fax:

Contact person:

License No where applicable:

And limit of validity:

 
4)  Waste generator/producer (name and address) and registration No/ Tax Identification No where applicable:

 

 

 

Tel:                                                           Fax:

Contact person:                                        T.I. No:

Process and location of generation:*        Reg-No:

* (attach details if necessary)

10) Method of disposal/recovery operation (1)

and technology employed:*

*(attach details if necessary)

 
11) Mode(s) of

transport (2)

12) Packaging

types (3)

13) H number(4) 14) Y Number  
15) Name and chemical composition of the waste:

 

16) Physical characteristics (5) at 20  0C 17)UN identification number:            UN class:

and proper shipping name:

 

 
18) Waste identification code

-in country of export/dispatch:

-in country of import/destination:

European Waste Catalogue (EWC):

International Waste Identification Code(IWIC):

Basel Code:

OECD classification (1)  amber    red        green      and Number:

Other (specify)*

* (attach details)

19) Special loading requirements including emergency provisions in case of accidents:*

*(attach details if necessary)

 
20) Concerned countries, code numbers of competent authorities (where applicable), and specific points of entry and exit:  
Country of export/dispatch

Transit countries*

(written consent(s) of Competent Authorities of Transit Country(ies) will be attached)

Country of import/destination  
 

Point of exit:

 

Point of entry:

Point of exit:

 

Point of entry:

Point of exit:

 

Point of entry:

 
21) Notifier/exporter’s declaration: I certify that the above information is complete and correct to the best of my knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantees are/or shall be in force covering the transfrontier movement.

Name:                                                                      Signature:

Date:

22) Number of annexes

attached:

 

 

 

 

 

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES

 
23) TO BE COMPLETED BY COMPETENT AUTHORITY OF

COUNTRY OF IMPORT:

Notification received                             Acknowledgment sent

On:                                                       on:

Name, address

Telephone, telefax of competent authority, stamp and/or signature

 

 

 

 

 

24) CONSENT TO THE MOVEMENT PROVIDED BY COMPETENT AUTHORITY OF COUNTRY OF EXPORT:

Of (name of country)                                on:

Name, address

Telephone, telefax of competent authority, stamp and/or signature

 

 

 
                           

(6)Enter X in appropriate box(es)

(1),(2),(3),(4),(5) See list of abbreviations

 

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE NOTIFICATION FORM

1) DISPOSAL / RECOVERY OPERATIONS

D1

D2

 

D3

 

D4

 

D5

 

D6

D7

D8

 

 

D9

 

 

 

D10

D11

D12

D13

 

D14

 

D15

Deposit into or onto land,(e.g.landfill,etc.)

Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)

Deep injection , (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)

Surface impoundment, (e.g. placement of liquid or sludgy discards into pits, ponds or lagoons, etc.)

Specially engineered landfill,( e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment etc.)

Release into a water body except seas/oceans

Release into seas/oceans including sea-bed insertion

Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D1 to D12

Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D1 to D12 (e.g. evaporation, drying, calcinations, neutralization. Precipitation, etc.)

Incineration on land

Incineration at sea

Permanent storage,(e.g. emplacement of containers in mine, etc.)

Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D1 to D12

Repackaging prior to  submission to any of the operations numbered D1 to D13

Storage pending any of the operations numbered D1 to D14 (excluding temporary storage pending collection, on site where it is produced)

R1

 

R2

R3

 

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

 

R11

 

R12

 

R13

Use as fuel (other than in direct incineration)  or other means to generate energy

Solvent reclamation/regeneration

Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

Recycling/reclamation of metals and metal compounds

Recycling/reclamation of other inorganic materials

Regeneration of acids or bases

Recovery of components used for pollution abatement

Recovery of components from catalysts

Used oil re-refining or other reuses of oil

Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

Uses of wastes obtained from any of the operations numbered R1 to R10

Exchange of wastes for submission to any operations numbered R1 to R11

Storage of wastes pending any of the operations numbered R1 to R12 (excluding temporary storage, pending collection, on site where it is produced)

 

 

2) MODE(S) OF  TRANSPORT                                                                                                                                                     

                                                                                                    R= Road

S= Sea

T= Train/rail

A= Air

W= Inland Waterways                                                                                              

3) TYPE OF PACKAGES AND  CONTAINERS

1)       Drum

2)       Wooden barrel

3)       Jerrican

4)       Box

5)       Bag

6)       Composite packaging

7)       Pressure receptacle

8)       Bulk

9)       Other (specify)

4) H NUMBERS (Hazardous Properties)                                                                           

H1       Explosive

H2       Oxidizing

H3-A   Highly Flammable

H3-B   Flammable

H4       Irritant

H5       Harmful

                               H6       Toxic

H7      Carcinogenic

H8       Corrosive

H9       Infectious

H10     Teratogenic

H11     Mutagenic

H12     Substances and preparations which release toxic or very toxic gases in contact with water, air or an acid.

H13    Substances and preparations capable by  any means, after disposal, of yielding another substance, e.g: a leachate, which possesses any of the characteristics listed above

H14     Ecotoxic

5) CONSISTENCY AT 20ºC                                

1)       Powdery/Powder

2)       Solid

3)       Viscous/paste

4)       Sludgy

5)       Liquid

6)       Gaseous

7)       Other(specify)       

                                                                                                                                 EK-11 A

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPO TESİSLERİNE DEPOLANABİLME KRİTERLERİ

 

   

İnert Atık olarak

muamele görecek atıklar

(mg/lt)

 Tehlikesiz Atık olarak

muamele görecek atıklar

(mg/lt)

Tehlikeli Atık olarak muamele görecek atıklar

(mg/lt)

1

Eluat Kriterleri

 L/S = 10 lt/kg

 

 

1.01

As (Arsenik)

≤ 0.05

0,05–0,2

< 0,2–2,5

1.02

Ba (Baryum)

≤  2

2–10

< 10–30

1.03

Cd (Kadmiyum)

≤ 0,004

0,004 – 0,1

< 0,1–0,5

1.04

Cr toplam (Krom Toplam)

≤ 0,05

0,05–1

< 1 – 7

1.05

Cu (Bakır)

≤ 0,2

0,2 – 5

< 5 – 10

1.06

Hg (Civa)

≤ 0,001

0,001– 0,02

< 0,02– 0,2

1.07

Mo (molibden)

≤ 0,05

0,05 – 1

< 1 – 3

1.08

Ni (Nikel)

≤ 0,04

0,04 – 1

< 1 – 4

1.09

Pb(Kurşun)

≤ 0,05

0,05 – 1

< 1 – 5

1.10

Sb (Antimon)

≤ 0,006

0,006 -0,07

< 0,07 -0,5

1.11

Se(Selenyum)

≤ 0,01

0,01 – 0,05

< 0,05 – 0,7

1.12

Zn (Çinko)

≤ 0,4

0,4 -5

< 5 -20

1.13

Klorür

≤ 80

80 – 1500

< 1500 – 2500

1.14

Florür

≤ 1

1 -15

< 15 -50

1.15

Sülfat

≤ 100

100 – 2000

< 2000- 5000

1.16

DOC (Çözünmüş Organik karbon)(1)

≤ 50

50-80

<80-100

1.17

TDS ( Toplam çözünen katı)

≤400

400-6000

<6000-10000

1.18

Fenol İndeksi

≤ 0,1

2

Orijinal atıkta bakılacak kriterler

 

(mg/kg)

 

(mg/kg)

 

(mg/kg)

2.1

TOC(toplam organik karbon)

≤30000 (%3)

50000 (% 5)- pH ≥ 6 (2)

60000 ( %6)

2.2

BTEX(benzen, toluen, etilbenzen ve xylenes)

6

2.3

PCBs

1

2.4

Mineral yağ

500

2.5

LOI ( Kızdırma Kaybı)

10000 (%10)

(1) DOC limit değeri atığın kendi pH değerinde sağlanamıyorsa, pH 7,5 – 8,0 değerinde test tekrarlanmalı ve limit değerin aşılmadığı tespit edilmelidir.

(2) Tehlikesiz  jips bazlı atıkların  evsel atık düzenli depolama sahalarında çözünebilen atıkların kabul edilmediği ayrı bir hücrede depolanması gerekir. Jips bazlı atıklarla birlikte depolanacak atıkların bu limitleri sağlaması gerekir.

 

Analiz Yöntemi

TS EN 12457 nin  4. bölümü ( TS EN 12457-4) :Atıkların  nitelendirilmesi- Katıdan özütleme analizi – granül halindeki atıklar ve çamurların özütlenmesi için uygunluk deneyi- bölüm 4: Sıvı katı oranı 10 lt/ kg olan ve  partikül boyutu 10 mm. den küçük, yüksek katı madde muhtevalı malzemeler için tek aşamalı parti deneyi

 

Analiz sonuçlarının yorumlanması

Eluat konsantrasyonu tehlikeli atık için belirlenen  değerler arasında olan atıklar, tehlikeli atık düzenli depolama sahasında depolanırlar. Ancak, tehlikeli atık için belirlenen üst sınırdan daha yüksek eluat konsantrasyonu olan atıklar tehlikeli atık depolama sahasında depolanmadan önce ön işleme tabi tutulmalı ve üst sınır altına çekilmelidir. Bunun mümkün olmadığı takdirde, bu atıklar tehlikeli atık  depolama alanında ayrı olarak (tek tür) depolanmalıdır.

Eluat konsantrasyonu tehlikesiz atıklar için belirlenen  değerler arasında olan atıklar, tehlikesiz atık olarak sınıflandırılacaktır. Bu atıklar evsel atık düzenli depo tesislerinde ayrı olarak ( tek tür) depolanır.

Eluat konsantrasyonları inert atıklar için belirlenen değerin altında kalan atıklar, inert olarak sınıflandırılırlar. Bu atıklar evsel atık düzenli depo tesislerinde veya permeabilitenin k ≤10-7 ve  en az 1 metre kil’e eşdeğer geçirimliliğin sağlandığının  ve yer altı su seviyesine maksimum 1 metre olduğunun Bakanlığa belgelendiği alanlarda Bakanlığın uygun görüşü  alınarak depolanır.

.

Ek-11 B

 

 

 

Aşağıdaki İSO; DIN; EN ve TS yöntemleri referans olarak önerilmektedir. Ancak denenmiş referans malzemeleri bazında çalışan ve aynı özelliklere sahip olan yöntemler onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.

 

1.01

As (Arsenik)

ISO 6595-1982 ; DIN 38405-E6-81veya ENV 12506

1.02

Ba (Baryum)

ENV 12506

1.03

Cd (Kadmiyum)

ISO 8288-1985; DIN 38041-C5-84 veya ENV 12506

1.04

Cr toplam (Krom Toplam)

ENV 12506

1.05

Cu (Bakır)

ISO 8288-1985 ; DIN 38406-E21-80 veya ENV 12506

1.06

Hg (Civa)

ISO 566-1/3-88; DIN 38406-E21-80 veya TS EN 13370

1.07

Mo (molibden)

ENV 12506

1.08

Ni (Nikel)

ISO 8288-1985, DIN 38406-E21-80 veya ENV 12506

1.09

Pb(Kurşun)

ISO 8288-1985; DIN 38406-E6-81 veya  ENV 12506

1.10

Sb (Antimon)

ENV 12506

1.11

Se(Selenyum)

ENV 12506

1.12

Zn (Çinko)

ISO 8288-1985; DIN 3840-E8-85veya ENV 12506

1.13

Klorür

ISO-DİS 9297; DIN 38405-D1-85 veya ENV 12506

1.14

Florür

ISO DP 10 359-1; DIN 38406-D4-85 veya TS EN 13370

1.15

Sülfat

ISO-DIS 9280-1; DIN 38405-D5-85 veya ENV 12506

1.16

DOC (Çözünmüş Organik karbon)(1)

TS EN 13370

1.17

TDS ( Toplam çözünen katı)

TS EN 13657

1.18

Fenol İndeksi

ISO 6439-1990; DIN 38409-H16-84 veya TS EN 13370

2

Orijinal atıkta bakılacak kriterler

 

2.1

TOC(toplam organik karbon)

DIN 38409-113-85 veya   TS 12089 EN 13137

2.2

BTEX(benzen, toluen, etilbenzen ve xylenes)

ISO-DIS 9562 veya DIN 38409-H14-85

2.3

PCBs

Gaz kromotografi (kapiler, sütunlar)

2.4

Mineral yağ

pr EN 14039 (gaz kromotografi)

2.5

LOI ( Kızdırma Kaybı)

                                                                                                                                                                    

 

 

 

EK-12 A

 

ÖRNEK

 DEPO TABANI SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ

 

 

 

 

Atık

0.15 m kum tabakası

 

0.3 m Drenaj tabakası(k³1,0×10-4 m/s)

Drenaj Borusu

 

0.1 m koruma tabakası

0.25 cm HDPE tabaka

0.3 m Drenaj tabakası(k³1,0×10-4 m/s)

Drenaj Borusu

 

0.1 m koruma tabakası

0.25 cm HDPE tabaka

 

0.3 m

 

0.3 m                                                                                   0.9 m mineral sızdırmazlık tabakası

(k<1,0×10-9 m/s)

0.3 m

 

 

Zemin

 

 

 

 

 

 

 

EK -12 B

ÖRNEK DEPO ÜST ÖRTÜSÜ SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ

 

                                                                                                                              Bitki Örtüsü

 

                                                                                                                              1 m Tarım toprağı

 

               0.3 m Drenaj tabakası(k³1,0×10-4 m/s)

Drenaj Borusu

0.25 cm HDPE tabaka                                                                                    0.1 m koruma tabakası

0.30 m

0.60 m mineral sızdırmazlık tabakası 0.30 m                                                                                                          ve gereğinde gaz drenaj tabakası                                                                                                                 (k<1,0×10-9 m/s)

0.50 m tampon tabaka

 

Atık

 

 

 

EK-13

 

TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNE ÖN LİSANS ALINMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİ VE DOKÜMANLAR

 

A)  BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

B)TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1) Tesisin Adı                                                                                     :

2) Adresi (Mah., Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                                               :

3) Telefonu                                                                                         :

4) Faksı                                                                                               :

5) Elektronik posta adresi                                                                :

6)İşyeri Vergi Kimlik No                                                                  :

7) Tesis sahibinin / ortaklarının

a) Adı, Soyadı                                                                    :

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                 :

c) Telefonu                                                                         :

d) Faksı                                                                               :

e) Elektronik posta adresi                                                :

 

8) Tesis işletmecisinin

a) Adı, Soyadı                                                                    :

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                 :

c) Telefonu                                                                         :

d) Faksı                                                                               :

e) Elektronik posta adresi                                                :

 

9) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun

a) Adı, Soyadı (veya unvanı)                                         :

b) Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                 :

c) Telefonu                                                                         :

d) Faksı                                                                               :

e) Elektronik posta adresi                                                :

 

10) Diğer Bilgiler

a) Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi                               :

b) Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri      :

c) Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık)         :

d) Araç ve Makine Parkı Listesi                                     :

e) Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş,   revir vb.)

 

C) SEÇİLEN TESİS YERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

 

1) 1/25.000 ölçekli tesis yerini ve en az 10 km çevresini gösterir topoğrafik  harita,

2) Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritaları, nazım imar planları,

3) Bölgeye ait yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taşkın ve heyelan sahaları,

başvuru ekinde bulunmalıdır.

 

D) FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER

 

1) Kurulması istenen tesisin insan, hayvan, toprak, bitki, su, hava, iklim, bitki örtüsü ve kültür yapısına temel etkileri verilecektir.

2) Tesisin Yüzölçümü

a)Kapalı alan                                      :              ………………………. m2

b)Açık alan                                         :              ………………………. m2

c)Toplam                                             :              ………………………..m2

 

3) Tesisin Kapasitesi

a) Kurulu Kapasite                             :              ………………………. ton/yıl

b) Fiili Kapasite                                   :              ………………………..ton/yıl

 

 

 

4) Üretim akım şeması ve teknolojisi

Atık kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin, geri dönüşüm prosesinin/yakma tesisinin ve arıtma tesislerinin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller

 

5) geri kazanım verimi

 

6) Atığın temin edileceği yerler

 

7) Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekilleri

 

8) Hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri

 

9) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

 

10) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri

 

E) ÇEVRESEL TEDBİRLER

(Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi olmayan tesisler bu bilgileri temin edecektir.)

 

1) Su Kirliliği

 

a) Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edileceği ve su tüketim miktarı

-Kuyu suyu

-Şebeke suyu

-Diğer

b) Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alınacak önlemler

c) Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerleri

d) Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler

 

2) Hava Kirliliği

 

a)Tesiste kullanılacak yakıt türleri ve miktarları

b)Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir ünitenin baca sayısı

c)Toz kaynakları ve alınacak önlemler

 

3) Gürültü Kirliliği

 

a)Gürültü kaynakları

b)Alınacak önlemler

 

4) Toprak Kirliliği

 

Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

 

         5) Koku Kirliliği

 

Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

6) Tesiste Alınan Güvenlik Önlemleri

 

a) Yangın

b) İşçi Güvenliği

c) İlk yardım

d)  Diğer

 

Başvuru Sahibinin/Şirketin Yetkilisi

Tarih, İsim, İmza

 

 

Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır.

 

Ek- 14

TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİNDE İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

 

 

1)       Ön Lisans Belgesi,

2)       Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir  rapor,

3)       Tesise kabul edilen atıkların analizleri,

4)       Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,

5)       Geri kazanılan ürünlerinin piyasaya  ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge, *

6)       Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/ yıl),*

7)       Geri kazanım ürünlerinin satıldığı yerlerin adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler ile satışlara ilişkin fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri, *

8)       Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin Belgesi,

9)       Tesise atık getiren ve işlem sonrası ortaya çıkan atıkları nihai bertaraf tesislerine götüren araçların taşıma lisansı belgelerinin örnekleri, bunlara ilişkin ulusal atık taşıma formları, sevk irsaliyeleri ve fatura örnekleri,

10)   Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,

11)   Diğer Belgeler;

a)       GSM Ruhsatı,

b)       Vergi Dairesi ve Numarası,

c)       İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

d)       Ticaret Sicil Gazetesi Örneği,

e)       İmza Sirküleri,

f)        Kapasite Raporu,

g)       Sanayi Sicil Belgesi,

h)       İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış).

 

 

* :Sadece geri kazanım tesisleri için geçerlidir.

 

 

 

 

EK-15

ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

1) Baca gazındaki hava kirletici maddelerin konsantrasyonlarının tayini için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek şekilde yapılmalıdır.

2) Dioksinler ve furanlar da dahil olmak üzere tüm kirleticilerin örnekleme ve analiz işlemleri ile otomatik ölçüm sistemlerini kalibre etmek için kullanılan referans ölçme yöntemleri öncelikle CEN (Avrupa Birliği Standartları), bunun mümkün olmaması durumunda diğer uluslararası kabul görmüş standartlar ya da ulusal standartlar doğrultusunda yapılır.

3) Dioksin ve furanların ölçüm prosedürü ancak (EK-17)’de verilen dioksin ve furanların konsantrasyonları, örnek alma ve analizlerde ölçülebilme limitlerinin altında ise ve bulunan konsantrasyonlardan toksisite eşdeğeri olarak anlamlı bir sonuç çıkarılamıyorsa kullanılır.

4) Emisyon limit değerlerinde tayin edilen %95’lik güven aralığı değerleri, emisyon limit değerlerinin aşağıda verilen yüzdelerini aşmayacaktır.

 

a)       Karbon monoksit (50 mg/m³) % 10

b)       Kükürt dioksit (50 mg/m³) % 20

c)       Toplam toz (10 mg/m³) % 30

d)       Toplam organik karbon (10 mg/m³) % 30

e)       Hidrojen klorür (10 mg/m³) % 40

 

 

 

 

EK-16

DİOKSİNLER VE DİBENZOFURANLAR İÇİN TOKSİSİTE EŞDEĞERLİK FAKTÖRLERİ

 

20 nci maddenin (d) bendinde verilen dioksin ve dibenzo furanların toplam konsantrasyonlarını hesaplamak için, aşağıda verilen dioksin ve furanların her biri için bulunan kütle konsantrasyonları önce aşağıda verilen “toksisite eşdeğerlik faktörü” ile çarpılır ve sonra bu çarpımlar toplanarak toplam konsantrasyon bulunur.

 

    Toksisite eşdeğerlik faktörü
2,3,7,8 -Tetraklorodibenzodioksin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 -Pentaklorodibenzodioksin (PeCDD) 0.5
1,2,3,4,7,8 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,7,8,9 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,6,7,8 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,4,6,7,8 -Heptaklorodibenzodioksin (HpCDD)

-Oktaklorodibenzodioksin (OCDD)

0.01

0.001

2,3,7,8 -Tetraklorodibenzofuran (TCDF) 0.1
2,3,4,7,8 -Pentaklorodibenzofuran(PeCDF) 0.5
1,2,3,7,8 -Pentaklorodibenzofuran(PeCDF) 0.05
1,2,3,4,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,7,8,9 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,6,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1
2,3,4,6,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,4,6,7,8 -Heptaklorodibenzofuran (HpCDF) 0.01
1,2,3,4,7,8,9 -Heptaklorodibenzofuran (HpCDF)

-Oktaklorodibenzofuran (OCDF)

0.01

0.001

 

 

 

EK-17

 

YAKMA TESISI ATIK GAZININ ARITIMINDAN GELEN ATIKSU DEŞARJ LİMİT DEĞERLERİ

 

 

 

Kirletici Maddeler

Kütle Konsantrasyonu Olarak Sınır Değerleri
1) Toplam Askıdaki katı madde

2) Cıva (Hg) olarak tanımlanan cıva ve cıva bileşikleri

20 mg/lt.

0.02 mg/lt

3) Kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri (Cd olarak)

4) Talyum ve talyum bileşikleri (Tl olarak)

0.05mg/lt
5) Antimon ve antimon bileşikleri (Sb olarak)

6) Arsenik (As)

7) Kurşun (Pb)

8) Krom (Cr)

9) Kobalt (Co)

10) Bakır (Cu)

11) Mangan (Mn)

12) Nikel (Ni)

13) Vanadyum (V)

 

 

 

5 mg/lt

14) Dioksin ve furanların toplamı olarak tanımlanan “Dioksinler ve furanlar” 0.5 mg/lt

 

 

 

 

 

EK 18 

 

TEHLİKELİ ATIK TAŞINMASI AMACIYLA VALİLİKLERE YAPILACAK LİSANS BAŞVURULARINDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

 

a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

1) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,

2) Aracın tipi,

3) Plaka numarası ve şasi numarası,

4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası, vergi kimlik numarası,

5) Taşınacak atıkların Bu Yönetmeliğin EK 7 sine göre Kodları,

6) Atığın taşınacağı ambalaj ve konteynır türü,

7) Taşınacak atığın her biri için ayrı ayrı fiziksel ve kimyasal özelliği,

8) Kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

9) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

10) Atık taşıyacak her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir uygunluk belgesi.

 

b) Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır;

1) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

2) Firma sahibinin / sahiplerinin adı adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası,

3) Tehlikeli atık taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,

4) Lisans alacak araçların plakaları,

5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen Sürücü Eğitim Sertifikası,

6) Taşınacak atıkların Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası,

7) Sigorta,

8) Ulaştırmanın yetki belgesi,

 

 


 

 


([1][1]) Elektrikli ve elektronik ekipmanların arasındaki tehlikeli bileşenler içerisinde (1606)’da bahsedilen akümülatör ve piller ile tehlikeli olarak işaretlenmiş olan cıvalı anahtarlar, katot ışın tüplerinin camları ve diğer aktifleştirilmiş camlar ve benzerleri bulunabilir.

([2][2]) Geçiş metalleri: skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal’dir.

(3) Stabilizasyon işlemi atığın içeriğini değiştirir ve böylece atık maddelerin tehlikeli olan içeriği tehlikesiz hale gelir. Katılaştırma ise atıkların yalnızca fiziki durumunu değiştirir (örneğin katkı maddeleri ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden sıvı olan o atığı katılaştırır)

(4) Bir atığın kısmen stabilize olduğunu kabullenmek için, o atığın, Stabilizasyon işlemi sonunda, içindeki tehlikeli unsurların tamamen temizlenmemiş olması ve çevreye kısa, orta ve uzun donemde yeniden salınmasına izin verilmiş olması gerekir.


Yorum bırakın

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği


BaşbakanlıkMevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
 Kuruluş : 7 Ekim 1920 31 Ağustos 2004SALI Sayı : 25569

 

(Değişiklik: 03.03.2005 / 25744)

 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai bertarafına kadar;

a) Çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip pil ve akümülatörlerin üretiminin sağlanmasına,

b) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

c) Etiketleme ve işaretleme ile pil ve akümülatör ürünlerinin kalite kontrolünün, ithalatının kontrolünün ve içerdiği zararlı madde miktarının kontrolünün sağlanmasına,

d) İthalat, ihracat ve transit geçişlerine ilişkin esasların belirlenmesine,

e) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,

f) Zararlı madde içeren pil ve akümülatörlerin üretilmesinin, ihracatının, ithalatının ve satışının önlenmesine,

g) Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sisteminin kurulmasına ve yönetim planının oluşturulmasına,

yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, üretilmesinde zararlı madde miktarının azaltılması, kullanıldıktan sonra atıklarının evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertarafı ile ithalat, transit geçiş ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak sorumlulukları düzenler.

Endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler, bilimsel ve mesleki alanda kullanılan, hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller, kalp pilleri, sadece uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken aletler içindeki pil veya akümülatörler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Pil veya akümülatör üretim ve bertaraf tesislerinden kaynaklanan üretim atıklarının yönetimi de bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Söz konusu atıklar sahip oldukları özelliklere göre Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Hukuki Dayanak

Madde 3– Bu Yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 9 uncu maddesinin (d), (h), (o), (p), (s) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Yönetmelik: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğini,

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği: 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 20/4/2001 tarihli ve 24379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğini,

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 27/8/1995 tarihli ve 22387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,

Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,

Pil: Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,

Şarj Edilebilir Pil: Şarj edilebilen ve birkaç defa kullanılabilen pili,

I. Grup Piller: Nikel kadmiyum ve cıva oksit piller hariç olmak üzere diğer pilleri,

II. Grup Piller: Nikel kadmiyum ve cıva oksit pilleri,

Nikel Kadmiyum Pil: Şarj edilebilir sekonder hücrelerde kadmiyumla nikel hidroksit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını,

Cıva İçeren Piller: Cıva oksit elektrot içeren alkali-mangan, çinko-karbon ve cıva oksit piller gibi pilleri,

Düğme Pil: İşitme cihazları, saatler ve benzeri taşınabilir aletlerde kullanılan ve çapı yüksekliğinden fazla olan yuvarlak pilleri,

Zararlı Maddeleri İçeren Piller:

a) Ağırlıkça % 0.0005’den fazla cıva (Hg) içeren pilleri,

b) Alkali-mangan piller hariç, pil başına 25 mg’dan fazla cıva (Hg) içeren pilleri,

c) Ağırlıkça % 0.025’den fazla cıva (Hg) içeren alkali-mangan pilleri,

d) Ağırlıkça % 0.025’den fazla kadmiyum (Cd) içeren pilleri,

e) Ağırlıkça % 0.4’den fazla kurşun (Pb) içeren pilleri,

Üretici: Pil veya akümülatör üreten, imal eden, ürüne adını, ticaret markası veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek ve tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde ithalatçıyı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan, faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek ve tüzel kişiyi,

Pil ve Akümülatör Ürünlerinin Dağıtımını ve Satışını Yapan İşletmeler: Toptancıları, perakendecileri, marketleri, büyük ve küçük ölçekli alışveriş merkezlerini, garajları, tamir-bakım atölyelerini ve inşaat şirketlerini,

Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörleri,

Toplama: Atık pil ve akümülatörlerin kota veya depozito kapsamında özelliklerine göre biriktirilmesini, ayrılmasını veya gruplandırılmasını,

Depozito Sistemi: Atık akümülatörlerin toplanması için akümülatör satın alınırken satıcıya akümülatör başına ödenen fazla paranın tüketiciye geri dönmesi sistemini,

Depozito Uygulaması Müracaat Formu: Ek-3’de verilen formu,

Kota: Yönetmelik kapsamındaki atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi gereken miktarının (ağırlıkça) piyasaya sürülen pil miktarına (ağırlıkça) oranını,

Kota Uygulamasına Tabi İşletmeler: Pil üreten, ithal eden, piyasaya süren ve marka sahibi gerçek ve tüzel kişileri,

Kota Uygulaması Müracaat Formu: Ek-2’de verilen formu,

Geçici Depolama: Dağıtım ve satış noktalarında, geri kazanım ve depolama tesislerinde, atık pil ve akümülatörlerin geçirimsizliği sağlanmış beton zemin üzerinde bekletildiği alanları,

Geri Kazanım: Atık pil ve akümülatörleri fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutarak hammadde veya ürün elde etme işlemini,

Depolama: Geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş ayrı kapalı alanlarda depolamayı,

Bertaraf: Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım, depolama veya ihracat yoluyla muhtemel olumsuz çevresel etkilerinin giderilmesini,

(Değ. Bent. 30.03.2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,1) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı

HDPE: Yüksek yoğunluklu polietileni,

ifade eder.

Genel İlkeler

Madde-5: Atık pil ve akümülatörlerin yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

a) (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,1) Piller ve akümülatörler bu Yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlenir ve işaretlenir.

b) Uzun ömürlü ve şarj edilebilir pil ve akümülatörlerin üretimi öncelikle tercih edilir.

c) (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,1) Ağırlıkça yüzde iki (%2) den fazla cıva oksit veya cıva içeren düğme tipi pillerin üretimi ve ithalatı yasaktır.

d) (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,1) Ağırlıkça yüzde ikiye kadar cıva oksit veya cıva içeren düğme tipi piller ve ağırlıkça yüzde iki(%2)ye kadar cıva içeren düğme tipi pillerden oluşan piller hariç;

1) Ağırlıkça milyonda beş (%0,0005) den fazla cıva içeren (Hg) pillerin,

2) Ağırlıkça onbinde yirmibeş (%0,025) den fazla kadmiyum (Cd) içeren primer pillerin, ithalatı ve üretimi yasaktır.

e) Zararlı madde içeren atık piller Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir.

f) Atık pil ve akümülatörlerin evsel ve diğer atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve yakılması yasaktır.

g) Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanılması esastır.

h) Atık pil ve akümülatörlerin yönetimlerinin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

ı) Atık pil ve akümülatörlerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı pil ve akümülatör üreticilerinin, atık pil ve akümülatör taşıyıcılarının ve bertaraf edicilerin bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü kusurları oranında tazminat sorumluluğu saklıdır.

j) Pil ve akümülatör üretenler ile piyasaya sürenler, atık pil ve akümülatörlerin toplanması, taşınması ve bertarafını sağlamak ve bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

k) Bu Yönetmelik kapsamına giren atık pil ve akümülatörlerin uluslararası ticareti, ithalatı, ihracatı ve transit geçişinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

l) Atık pil ve akümülatörlerin yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar “kirleten öder” prensibine göre atık pillerin ve akümülatörlerin yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Pil ve akümülatörlerin üretiminden ve ithalatından sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. Ancak, kirletenlerin ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmesi için, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmeleri gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Bakanlığın Görev ve Yetkileri

Madde 6– Bakanlık;

a) Atık pil ve akümülatörlerin çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayacak politikaları saptamak, bu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

b) (Değ. Bent. 30.03.2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,2) Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesislerine çevre lisansı vermekle,

c) Atık pil depolarının projelerine onay vermekle,

d) Atık pil ve akümülatörlerin toplanarak geri kazanımları için uygulanacak olan ve bu Yönetmeliğin 25 inci ve 29 uncu maddelerinde yer alan hedeflere ulaşılması için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamakla, kota ve depozito başvurularını değerlendirmekle,

e) Atık pil ve akümülatörlerin çevreyle uyumlu yönetimine ilişkin en yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

f) Atık pillerin ve akümülatörlerin toplanması ve bertarafı için düzenlenecek halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarına destek sağlamakla,

görevli ve yetkilidir.

Mülki Amirlerin Görev ve Yetkileri

Madde 7- Mahallin en büyük mülki amiri;

a) Atık yönetimi politikaları çerçevesinde ilde gerekli stratejileri geliştirmek ve uygulamakla,

b) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve Yönetmelik kapsamına giren geri kazanım ve depolama tesislerini tespit etmek ve Bakanlığa bildirmekle,

c) (Değ. Bent. 30.03.2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,3) Atık pil ve akümülatörlerin yasal olmayan yollarla değerlendirilmesini önlemekle, denetimler sonucu bu yönetmeliğe aykırı durumun tespit edilmesi halinde atık akümülatörleri en yakın çevre lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmesini, atık pillerin ise en yakın depolama alanına gönderilmesini sağlamakla ve bu Yönetmelikte belirtilen cezaları vermekle,

d) Ulusal atık taşıma formlarını değerlendirerek Bakanlığa yıllık rapor vermekle,

e) İl sınırları içinde atık akümülatör taşınması ile ilgili faaliyet gösteren araç ve firmalara taşıma lisansı vermekle, bu lisansı kontrol etmekle, iptal etmekle ve yenilemekle,

f) Pil ve akümülatör üreticileri veya pil ve akümülatör üreticilerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından kurulacak geçici depolama alanlarına izin vermekle, bu alanları denetim altında tutmakla ve izin verilen alanları Bakanlığa bildirmekle,

g) İl sınırları içinde atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamakla,

h)Üreticiler, mahalle muhtarlıkları ve belediyeler ile birlikte koordineli olarak yapılacak eğitim çalışmalarına katkı sağlamakla,

görevli ve yetkilidir.

Belediyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 8- Belediyeler, Büyükşehir statüsündeki yerlerde Büyükşehir Belediyeleri;

a) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle,

b) Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle,

c) Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla,

d) Okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamakla, halkı bilgilendirmekle, eğitim programları düzenlemekle,

e) Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taşıma firmalarını denetlemekle,

görevli ve yetkilidir.

Pil Üreticilerinin Yükümlülüğü

Madde 9- Pil üreticileri;

a) (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,2) Sekonder hücereler ve sekonder pil ürünlerini Türk Standartlarında /TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlemek ve işaretlemekle, ağırlıkça milyonda beş (0,0005) den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme tipi pillerden oluşturulan pillerin ambalajlarını Ek-1’de gösterilen sembol ile işaretlemekle,

b) Bu Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan Kota Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla,

c) Atık pilleri bu yönetmelikte belirtilen hükümler ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve bertarafını sağlamak veya sağlatmakla,

d) Atık pil ihracatında Bakanlıktan onay almakla,

e) Zararlı maddeleri içeren pilleri üretmemekle veya ithal etmemekle, ürettikleri veya ithal ettikleri pildeki zararlı madde miktarını en az düzeye indirecek tedbirleri almakla,

f) Atık pillerin kota oranlarında toplanması amacıyla tüketiciyi bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitim programları düzenlemekle,

g) Atık pil taşımacılığında bu Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddelerine uymakla,

h) Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamakla,

ı) Toplama noktalarına konulacak kırmızı renkli, üzerinde “Atık Pil” ve “Yalnızca Atık Pil Atınız” ibareleri yer alan toplama kutularını veya konteynerlerini ücretsiz olarak temin etmekle, dolan kutuların veya konteynerlerin toplanmasını sağlayarak atık pilleri depolama alanlarına taşımak veya taşıtmakla,

j) Belediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama alanlarını kurmakla, bakım ve onarım giderlerini karşılamakla,

k) Atık pil depolama alanlarının projeleri için Bakanlıktan onay almakla,

l) Sabit veya mobil atık pil ayırma tesislerini kurmakla,

yükümlüdür.

Akümülatör Üreticilerinin Yükümlülüğü

Madde 10- Akümülatör üreticileri;

a) Akümülatör ürünlerini bu Yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlemek ve işaretlemekle,

b) Bu Yönetmeliğin 3 no’lu ekinde yer alan depozito uygulaması müracaat formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla,

c) Atık akümülatörlerin bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak veya sağlatmakla,

d) Atık akümülatör ihracatında Bakanlıktan onay almakla,

e) Ürettikleri veya ithal ettikleri akümülatörlerde zararlı madde miktarlarını en aza indirecek tedbirleri almakla,

f) Atık akümülatör atıklarının zararları ve toplanmaları konusunda tüketicilerin katılım ve katkılarını sağlamak amacıyla eğitimlerini, bilgilendirilmelerini sağlamakla,

g) Atık akümülatör taşımacılığında bu Yönetmeliğin 15 inci, 16 ıncı ve 17 inci maddelerinde belirtilen hükümlere uymakla,

h) Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık akümülatörlerin toplanmasını, geri kazanımını veya bertarafını sağlamakla,

yükümlüdür.

Pil Ürünlerinin Dağıtımını ve Satışını Yapan İşletmelerin Yükümlülükleri

Madde 11- Pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler;

a) Pil üreticilerinin kuracakları sisteme uygun olarak tüketiciler tarafından getirilen atık pilleri ücretsiz olarak almakla,

b) Atık pil toplama sistemi olmayan markaların pillerini satmamakla,

c) Tüketicilerin getirdiği atık pilleri, üreticinin öngördüğü şekilde üreticiye veya üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa gönderilmesini sağlamakla,

d) İşyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde (Ek-4 A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile atık pillerin toplanma şekli ve yerleri hakkındaki bilgileri sunmakla,

e) Üreticilerin veya yetkilendirdiği kuruluşların temin edecekleri, atık pil konteynerlerini bulundurmakla,

yükümlüdür.

Akümülatör Ürünlerinin Dağıtımını ve Satışını Yapan İşletmeler ve Araç Bakım-Onarım Yerlerini İşletenlerin Yükümlülükleri

Madde 12- Akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenler;

a) Tüketiciler tarafından getirilen atık akümülatörleri almakla, akümülatör üreticilerinin kuracakları sisteme katılmakla ve getirilen atık akümülatörlerin yenisinin alınmaması halinde depozito bedelini tüketiciye ödemekle, Tüketicilerin getirdiği atık akümülatörleri, üreticinin öngördüğü şekilde üreticiye veya üreticinin yetkilendirdiği bir kuruluşa dönmesini sağlamakla,

b) İşyerlerinde tüketicilerin kolayca görebilecekleri yerlerde (Ek-4 A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile depozito uygulaması, atıkların toplama şekli ve yerleri hakkındaki bilgileri sunmakla,

c) (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,3) Atık akümülatörler için geçici depolama alanı oluşturmakla, atık akümülatörleri bu alanda doksan günden fazla tutmamakla, depolama zemininin sızdırmazlığı için depolama yerinin zeminini beton veya asfalttan oluşturarak aside karşı dayanıklı olmasını sağlamakla, duvarlarının aside karşı dayanıklı boya ile boyanmasını sağlamakla, sızdırma ve akıntı yapmayan akümülatörlerin beş adedinden fazlasını üst üste koymamakla, sızdıran akümülatörleri, aside dayanıklı sızdırmaz polipropilen kaplarda bulundurmakla,

d) (Değ. Bent. 30.03.2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,3) Toplanan atık akümülatörlerin kayıtlarını tutmak, bu kayıtları üreticiye bildirmek ve geçici depolama veya lisanslı taşıyıcılara veya çevre lisanslı geri kazanım tesislerine belgeli olarak teslim etmekle,

yükümlüdür.

Tüketicilerin Yükümlülükleri

Madde 13- Pil ve akümülatör tüketicileri;

a) Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmekle,

b) Aracının akümülatörünü değiştirirken eskisini, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine ücretsiz teslim etmekle, eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito ödemekle,

c) Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift, çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan günden fazla bekletmemekle,

yükümlüdür.

Geri Kazanım Tesisleri İşletmecilerinin Yükümlülükleri

Madde 14- Geri kazanım tesislerini işletenler;

a) (Değ. Bent. 30.03.2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,2) Bakanlıktan çevre lisansı almakla,

b) Atık yönetimi ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları istendiğinde yetkililere ibraz etmek üzere üç yıl süreyle tesiste bulundurmakla,

c) İşletme planlarını her yıl Ocak ayı içinde ilgili Valiliğe göndermekle,

d) Atığın tesise girişinde geri kazanım işleminden önce atığın ulusal atık taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle,

e) Pil ve akümülatör üreticileri veya bunların yetkilendirecekleri kişi veya kuruluşlar tarafından kurulan geçici depolama tesisleri tarafından onaylanmamış belgelerle getirilen atık pil ve akümülatörleri tesislerine kabul etmemekle, tesisin yıllık çalışma raporunu ilgili Valiliğe göndermekle, tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak uygulamakla,

f) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamakla, altı ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmakla ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,

g) (Değ. Bent. 31.07.2010/27305’de yayımlanan Yönetmelik, M,1) Acil Önlem Planı hazırlamakla, bununla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğunda il çevre ve orman müdürlüğüne bilgi vermekle,

h) Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngöreceği diğer işleri yapmakla,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşıma ile İlgili Hükümler

Atık Pil ve Akümülatörlerin Taşınması

Madde 15- Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık türüne göre uygun araçla yapılır.

Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, atık pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 litrelik HDPE fıçılarda taşınması zorunludur.

Atık pil ve atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmızı olması, araçların üzerinde atık pil ve akümülatörlerin toplandığına dair 20 metre uzaktan görülebilecek şekilde bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan amblem bulunması, ayrıca araç kasalarının her iki yüzüne de atık piller için “Atık Pil Taşıma Aracı”, atık akümülatörler için ise “Atık Akümülatör Taşıma Aracı” yazılması zorunludur.

Araçlarda Taşıma Formu Bulundurma Zorunluluğu

Madde 16 Atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Atık Akümülatör Taşıyıcılarının Lisans Alma Zorunluluğu

Madde 17- Atık akümülatörleri taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, atık akümülatörleri taşıma lisansı almak zorundadır. Bu amaçla, bu Yönetmeliğin 5 no’lu ekinde belirtilen esaslara göre ilgili Valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın veya araçların ait olduğu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca veya araçlara verilir. Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans devredilemez, üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları Valilikçe iptal edilir.

                (Ek Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,4) Ancak, perakende akü satışı yapan satıcılarda biriken atık aküleri, en yakın geçici depolara taşıyacak araçlar için lisans alma zorunluluğu yoktur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geri Kazanım ve Geçici Depolama Tesisleri İçin Özel Şartlar

Atık Akümülatör Geçici Depolama Alanlarının Kurulması

Madde 18- Geri kazanım tesisleri ve akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerleri dışındaki atık akümülatör geçici depolama alanları, akümülatör üreticileri veya akümülatör üreticilerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından kurulabilir. Bu alanlar için ilgili Valilikten geçici depolama izni alınması zorunludur. Geçici depolama alanlarında atık akümülatörler 90 günden fazla tutulamaz. Bu alanlar Valiliklerin denetimi altında faaliyet gösterirler.

Atık Akümülatör Geri Kazanım ve Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri

Madde 19– Atık akümülatör geri kazanım ve geçici depolama tesisleri için aşağıdaki şartlara uyulur:

a) Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri bulunması,

b) Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması,

c) Tesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması,

d) Tesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması,

e) Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi,

f) (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,5) Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi ve deşarj izni alınmış arıtma üniteleri bulunması,

g) Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması,

h) Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılması,

i) Tesis içinde meydana gelebilecek döküntü ve sızıntıları önlemek amacıyla gerekli tertibat ve emici malzemelerin bulundurulması ve bu malzemelerin tesis içinde kolay şekilde kullanılabilmesini sağlayacak uygun noktalarda depolanması,

j) Çalışma alanlarında oluşan gürültünün, 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği kriterleri doğrultusunda en son tekniklerle mümkün olduğunca azaltılması, vibrasyona ve çevre kirliliğine neden olacak noktalarda gerekli tedbirlerin alınması,

zorunludur.

Atık Pil Geçici Depolama Alanlarının Özellikleri

Madde 20- Atık pillerin geçici depolanmasında iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı konteynerler kullanılması, bu konteynerlerin kolay taşınabilir ve hacmi asgari 4 m3 veya daha fazla olması, sızdırmazlık özelliği taşıması gereken konteynerlerin kırmızı renge boyanarak her iki yüzeyine “Atık Pil Geçici Deposu” ibaresi yazılması zorunludur. Konteynerlerın nakliye kolaylığı olan yerlerde zemini beton ve üstü kapalı alanlarda bulundurulması gerekli olup, bu alanlarda yangına karşı her türlü tedbir alınması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Değ. Bent. 30.03.2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,4) Akümülatör Geri Kazanım Tesislerine Çevre Lisansı Alınması ile İlgili Hükümler

(Değ. Bent. 30.03.2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,5) Çevre Lisansı Alınması

             Madde 21(Değ. Bent. 30.03.2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,5) Atık pil ve atık akü geri kazanımı yapan tesislerin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin EK-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği Bakanlıkça belirlenir.”

Geri Kazanım Tesislerine Geçici İzin ve Lisans Verilmesi

Madde 22- Geri kazanım tesisi işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Geri kazanım tesislerine lisans verilmesi aşamasında bu Yönetmeliğin 7 no’lu ekinde verilen bilgi ve belgeler talep edilir.

Geri kazanım tesisi işletmecisi Bakanlığa lisans başvurusu yaptığında, işletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise “Geçici Çalışma İzni” verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin 1 (bir) yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön lisansta belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur.

Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının; Bakanlık koordinasyonunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen teknik raporu hazırlayanlar tarafından oluşturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve Geçici Çalışma İzni süresinde tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme lisansı verilir. Bu lisans 3 yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda şartlı verilebilir. Lisans devredilecek ise Bakanlığa başvurulur ve lisans yenilenir.

Lisansın İptali

Madde 23- Bakanlıkça veya ilgili Valilikçe yapılan denetimlerde tesisin verilen lisansa uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların yerine getirilmediği, ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığı veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse, tespit edilen aksaklığın niteliğine göre 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca faaliyet geçici olarak durdurulur. Faaliyeti geçici süre ile durdurulan işletmenin süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen işletme için yeniden lisans alınmak üzere bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre yeniden Bakanlığa başvurulabilir. Lisans işlemleri tamamlanana kadar tesis çalışamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Pil İthalatı ve Atık Pillere Kota Uygulaması

Pil İthalatında Uygulanacak Esaslar

Madde 24- Zararlı madde içeren pillerin kullanılmalarının engellenmesi, uzun ömürlü ve zararsız madde içeren şarj edilebilir pillerin yaygınlaştırılması ve atık pil toplama sistemlerinin üreticiler tarafından oluşturulması ve kesintisiz işletilmesinin sağlanması amacıyla pil ithalatı ilgili mevzuat doğrultusunda kontrol altında tutulur.

Atık Pillere Kota Uygulanması ve Sorumluluklar

Madde 25- Bakanlık, atık pillerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek için, atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak amacı ile kota uygulamasını zorunlu kılar.

Pil üreticileri, bir önceki yıl piyasaya sürdükleri miktarları hesaba katarak atık haline gelen I. grup pilleri yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk yıl % 15, ikinci yıl % 25, üçüncü yıl % 30, dördüncü yıl % 35, beşinci yıl % 40 ve devamı yıllarda ise Bakanlığın belirleyeceği oranlarda toplamak veya toplatmak ve bertaraf etmek, bu işlemleri Bakanlığa belgelemekle yükümlüdür. İşletmeler bu amaçla Bakanlıktan izin almak ve beyanda bulunmak zorundadır. Birinci yıl kota değerine ulaşılamaması durumunda, üreticilerin gerekçeleri Bakanlıkça makul bulunursa, ulaşılan reel toplama oranı bir defaya mahsus olmak üzere kota oranı olarak kabul edilebilir.

Atık haline gelen II. grup piller için kota oranları ilk yıl % 25, ikinci yıl % 35, üçüncü yıl % 50, dördüncü yıl % 65, beşinci yıl % 80 ve devamı yıllarda ise Bakanlığın belirleyeceği oranlarda uygulanır.

Atık haline gelen I. ve II. grup pillerin karışık olarak toplanması durumunda, genel kota oranı bu Yönetmeliğin 8 no’lu ekinde verilen şekilde hesaplanacaktır.

Pil üreticileri; bu ürünlerin alıcı ortama olan etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla, atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanımı, bertaraf veya ihraç edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamaların karşılanması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliği haiz bir yapı oluşturabilir. Bu yapıya karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve harcamalara katılan kuruluşlar atık pil yönetimine ilişkin yükümlülüklerini bu kuruluşa devredebilir. Bu yapıya dahil olanlar kotanın tutturulmasından sorumludur.

Atık Pillere Kota Uygulaması İzin Başvurusu

Madde 26– Pil üreticileri, bu Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan “Kota Uygulaması Müracaat Formu”nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar kota uygulaması izni için Bakanlığa müracaat ederler. İşletmeler bu formda üretilen, ithal edilen ve piyasaya sürülen pillerin türü, üretim ve satış miktarları ile atık pillerin yönetimine ilişkin bilgileri ve ilgili belgeleri beyan ve ibraz ederler. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

Kota İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi

Madde 27- Bakanlık bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki bilgi ve belgeleri yeterli bulması durumunda ilgili pil üreticilerine atık pillere kota uygulaması için izin verir. İzin süresi azami bir takvim yılıdır. İzin başvurusunun süresi dışında yapılması halinde de aynı kota oranı uygulanır. Bu Yönetmelik şartlarına uyulmadığının ve bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde verilen bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde, üretici firma hakkında bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uygulanır. Ayrıca, Bakanlık bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen izin başvurusu beyanlarını yeminli mali müşavirlere kontrol ettirebilir. Bunun için yapılacak harcamalar ilgili firmalar tarafından karşılanır.

Kotaya Ulaşılamaması Durumunda Cezai Uygulama

Madde 28- Kota uygulamasına tabi üreticilerin, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hedefleri sağlayamamaları durumunda, takip eden ilk yılda normal toplama hedeflerine ilaveten eksik kalan oranları % 10 fazlasıyla geri toplamaları zorunludur. Bu yılda da öngörülen hedeflere ulaşılamadığı taktirde zorunlu depozito uygulamasına geçilerek, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Atık Akümülatörlere Depozito Uygulaması

Atık Akümülatörlere Depozito Uygulaması ve Sorumluluklar

Madde 29- (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,6) Atık akümülatörlerin geri kazanılmak üzere üreticiye geri dönmesini sağlamak amacıyla, üreticiler akümülatörlerinin satışında depozito uygulamak zorundadır. Tüketiciler tarafından, akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelere getirilen atık akümülatörlerin geri alınması zorunludur. Bu atıkların akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satış yerlerini işletenlere ve araç bakım-onarım yerlerine verilmesi durumunda, ürün için belirlenen depozito bedeli tüketiciye ödenir. Depozito uygulaması yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yıl ve daha sonraki yıllarda satışa sunulan ve satılan akümülatörlere uygulanır. Ancak, bu tarihten önce satışa sunulan ve satılan akümülatörler depozito hesabına sayılır. Depozito bedeli, her yıl Aralık ayında piyasa koşulları dikkate alınarak, akümülatörlerin kapasitelerine (amper saat) göre, her bir akümülatör için ayrı ayrı hesaplanır ve yurt genelinde tek bir fiyat listesi uygulanır. Bu liste Bakanlık ile akü üreticileri ve geri kazanımcılar tarafından birlikte hazırlanır ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur.

Depozito uygulamasına tabi olan atık akümülatörlerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk yıl % 70, ikinci yıl % 80, üçüncü yıl % 90 oranından az olmayacak şekilde toplanarak geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve bunlara ilişkin belgelerin her yıl depozito müracaatlarıyla birlikte Bakanlığa sunulması zorunludur.

Akümülatör üreticileri bu ürünlerin alıcı ortama olan etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla, atık akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanımı, bertaraf veya ihraç edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamaların karşılanması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliği haiz bir yapı oluşturabilir. Bu yapıya karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve harcamalara katılan kuruluşlar atık akümülatörlerin yönetimine ilişkin yükümlülüklerini bu kuruluşa devredebilir. Bu yapıya dahil olanlar depozito hedeflerinin tutturulmasından sorumludur.

Atık Akümülatörlere Depozito Uygulaması İzin Başvurusu

Madde 30– Akümülatör üreticileri, bu Yönetmeliğin 3 no’lu ekinde yer alan “Depozito Uygulaması Müracaat Formu”nu doldurarak her yıl ocak ayının son iş günü bitimine kadar depozito uygulaması izni için Bakanlığa müracaat eder. İşletmeler bu formda üretilen, ithal edilen ve piyasaya sürülen akümülatörlerin türü, üretim ve satış miktarları ile atık akümülatörlerin yönetimine ilişkin bilgileri ve ilgili belgeleri beyan ve ibraz eder. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

Depozito İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi

Madde 31- Bakanlık başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri yeterli bulması durumunda, depozito uygulaması için izin verir. İzin süresi azami bir takvim yılıdır. İzin başvurusunun, süresi dışında yapılması halinde de aynı yükümlülükler uygulanır. Bu Yönetmelik şartlarına uyulmadığının ve başvuru için verilen bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde üretici firma hakkında bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü doğrultusunda cezai işlem uygulanır. Ayrıca, Bakanlık, izin başvurusu beyanlarını yeminli mali müşavirlere kontrol ettirebilir. Bunun için yapılacak harcamalar ilgili firmalar tarafından karşılanır.

Hedeflere Ulaşılamaması Durumunda Cezai Uygulama

Madde 32- Atık akümülatörlerin, toplama yüzdelerinin bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen oranları sağlamaması durumunda akümülatör üreticileri için bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmü uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Pil ve Akümülatörlerin Etiketlenmesi, İşaretlenmesi ve Tüketicilerin Bilgilendirilmesi

Pil ve Akümülatörlerin Etiketlenmesi ve İşaretlenmesine İlişkin Kurallar

Madde 33– Pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesinde;

a) Atık akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol olarak, bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan sembolün üretici tarafından kullanılması,

b) Atık akümülatörlerin geri kazanımlarının sağlanmasından yükümlü olan üreticilere geri dönmesini sağlamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarasının yer alması,

c) Kurşun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kurşun” ve “GERİ KAZANILIR” ifadesi ya da “GERİ KAZANILACAK AKÜ” ibaresinin bulunması, ayrıca bu ürünlerin dış ambalajlarında da aynı ibarelerin bulundurulması,

d) (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,7) Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünlerinin Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlenmesi ve işaretlenmesi zorunludur. Ağırlıkça % 0,0005’den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme pillerden oluşturulan pillerin ambalajlarının Ek-1’de gösterilen sembol ile işaretlenmesi,

zorunludur.

Tüketicinin Bilgilendirilmesi

Madde 34- Pil ve akümülatör üreticileri, ürünlerinin satış yerlerinde, geçici depolama noktalarında ve ilgili diğer yerlerde (Ek-4/A) da yer alan uyarı ve bilgiler ile bu Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan sembolü, akümülatör ürünlerin etiketlerinde ise (EK- 4/B) de yer alan uyarı ve bilgileri tüketicilerin ve kullanıcıların görebileceği ve okuyabileceği şekilde bulundurmak zorundadır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yönetmeliğe Aykırılık

Madde 35– Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılır ve aynı Kanunun yine ilgili maddelerinde belirtilen cezalar verilir.

Düzenleme Yetkisi

Madde 36- Aksine hüküm bulunmadığı hallerde Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmakla yetkilidir.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaatına ve/veya işletilmesine başlanan Bakanlıktan işletme lisansı almamış atık akümülatör geri kazanım tesisleri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay, işletme lisansı almış atık akümülatör geri kazanım tesisleri ise 1 yıl içinde bu yönetmeliğin 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen bilgi ve belgelerle ön lisans ve/veya lisans almak için Bakanlığa başvurmak zorundadır.

Yürürlük

Madde 37- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (l) bendi 1/1/ 2007, diğer maddeler ise 1/1/ 2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38– Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK-1

(Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,8)

İŞARETLEME SEMBOLÜ

 

Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tekerlekli konteyner şekli, üründeki metalin kimyasal sembolüyle birlikte kullanılacaktır.

EK-2

KOTA UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU

 

1-       FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Firma Adı             :

Firma Kodu          :

Adres                     :

Telefon                 :

Faks                       :

E-mail                   :

Firmada Çevre Sorumlusunun Adı-Soyadı:

2- ÜRETİM, İTHALAT İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞLETMEDE ÜRETİLEN, VEYA İTHAL EDİLEN PİLLERİN TÜRÜ VE MİKTARLARI

(Bir önceki yıla ait net satış rakamları dikkate alınacaktır.)

(Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,9)

SIRA NO1.2.3.

.

.

PİL TÜRÜ TON/YIL

3- ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

A-      Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık pillerin toplanması,  geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla yaptığınız/yapacağınız plan,  proje ve organizasyonlar nelerdir.

B-      Atık pillerin toplanması,  geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla anlaşma yaptığınız işletmeler mevcut ise,  isim ve adreslerini belirtiniz.

C-      Piyasaya sürdüğünüz ürünler ithal ediliyor ise (ithalatçı firma), ihraç eden ülke ve ihracatçı firma isim ve adresi ile bu firmalardan bir önceki yılda ithal edilen pil türlerine göre ağırlık  olarak miktarlarını bu forma ekleyiniz.

D-      (Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,9) Bir önceki yılın 31 Aralık itibariyle elinizde bulunan stok pil miktarlarını ve bir önceki yılın 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiğiniz ihracat miktarlarını bu forma ekleyiniz

Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek,  bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili  maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yapmış olduğumuz kota uygulaması izin başvurumuzun kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Firmayı Temsilen Yetkililerin

Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası

 

EK-3

 

DEPOZİTO UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU

1-       FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Firma Adı             :

Firma Kodu          :

Adres                     :

Telefon                 :

Faks                       :

E-mail                   :

Firmada Çevre Sorumlusunun Adı-Soyadı:

2- ÜRETİM, İTHALAT İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞLETMEDE ÜRETİLEN, VEYA İTHAL EDİLEN AKÜMÜLATÖRLERİN TÜRÜ VE MİKTARLARI

(Bir önceki yıla ait net  satış rakamları dikkate alınacaktır.)

(Değ. Bent. 03.03.2005/25744’de yayımlanan Yönetmelik, M,10)

SIRA NO1.2.3.

.

.

AKÜMÜLATÖR TÜRÜ

ADET/YIL ASİTSİZ(TON/YIL) ASİTLİ(TON/YIL) AMPERSAAT/YIL

3-

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

A-      Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık akümülatörlerin toplanması,  geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla yaptığınız/yapacağınız plan,  proje ve organizasyonlar nelerdir.

B-      Atık akümülatörlerin toplanması,  geri kazanılması ve bertarafı veya ihracatı amacıyla anlaşma yaptığınız işletmeler mevcut ise, isim ve adreslerini belirtiniz.

C-      Piyasaya sürdüğünüz ürünler ithal ediliyor ise (ithalatçı firma), ihraç eden ülke ve ihracatçı firma isim ve adresi ile bu firmalardan bir önceki yılda ithal edilen pil türlerine göre ağırlık  olarak miktarlarını bu forma ekleyiniz. Elinizde bulunan stok akümülatör miktarlarını bu forma ekleyiniz.

Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek,  bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yapmış olduğumuz depozito uygulaması izin başvurumuzun kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Firmayı Temsilen Yetkililerin

Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası

 

 

 

EK-4 A

Almış olduğunuz ürün,  kullanım süresi dolup, atık haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık pil/akümülatör geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla;

1-Atık pil/akümülatörünüzü sızdırmaz, kaplarla donatılmış ürünlerinizin satıldığı noktalara veya kabul edilen diğer noktalara teslim ediniz.

2- Atık pil/akümülatörünüzü evsel ve/veya diğer atıklarla karıştırmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız.

3- Atık pil/akümülatörünüzü gelişigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bunları çocuklardan uzak tutunuz ve atık pilinizi en yakın  toplama noktasına teslim ediniz.

EK-4 B

– Atık akümülatörünüzün içindeki asitli sıvıyı toprağa, suya, kanalizasyona  dökmeyiniz.

– Atık akümülatörünüzün plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız.

– Atık akümülatörleri çocuklardan uzak tutunuz.

EK-5

 

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN  TAŞINMASI AMACIYLA

VALİLİKLERE YAPILACAK LİSANS BAŞVURULARINDA İSTENECEK

BİLGİ VE BELGELER

 

 

1- Araç lisansı için Valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

 

a) Aracın ait olduğu firmanın adı, adresi ve telefon numarası,

b) Aracın tipi,

c) Plaka  numarası ve şasi numarası,

d) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,

e) Aracın taşıyacağı konteyner/kap türü (paletlenmiş varil, tank vs.)

f) Taşınacak atıkların herbiri için kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

g) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

h) Atık akümülatör taşıyacak her bir araç için Türk Standardları Enstitüsü tarafından Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir “Uygunluk Belgesi”.

2- Aracın bağlı olduğu firmanın lisanslandırılması için Valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve  belgeler bulundurulacaktır.

 

a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası,

b) Firma sahibinin /sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,

c) Atık akümülatör taşımaya uygun donanıma haiz nakliye aracı sayısı,

d) Lisans alacak araçların plakaları,

e) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan  tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,

f) Taşınacak atık akümülatörlerin Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası.

g) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca Ulaştırma Bakanlığından “Yetki Belgesi”

EK-6

 

 

 ATIK AKÜMÜLATÖR GERİ KAZANIM TESİSLERİNE ÖN LİSANS ALINMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULARDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİ VE DOKÜMANLAR

 

 

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

2- TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

a) Tesisin

 

– Adı                                                                                      :

– Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                           :

                – Telefonu                                                                              :

                – Faksı                                                                                   :

                – Elektronik posta adresi                                                        :

 

b) Tesis sahibinin/ortaklarının

 

                – Adı, Soyadı                                                                         :

– Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                           :

                – Telefonu                                                                              :

                – Faksı                                                                                   :

                – Elektronik posta adresi                                                        :

 

c) Tesis işletmecisinin

 

– Adı, Soyadı                                                                         :

– Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                           :

                – Telefonu                                                                              :

                – Faksı                                                                                   :

                – Elektronik posta adresi                                                        :

 

d) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun

 

– Adı, Soyadı (veya unvanı)                                  :

– Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl)                           :

                – Telefonu                                                                              :

                – Faksı                                                                                   :

                – Elektronik posta adresi                                                        :

 

e) Diğer Bilgiler

 

                – Tesisin işletmeye açılma muhtemel tarihi                            :

                – Tesiste çalışacak personelin sayısı ve görevleri   :

                – Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık)      :

– Araç ve Makine Parkı Listesi                                              :

– Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo, banyo-duş, revir ve benzeri)

 

3- SEÇİLEN TESİS YERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

 

        a) 1/25.000 ölçekli tesis yerini ve en az 10 km çevresini gösterir topoğrafik  harita,

        b) Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritaları, nazım imar planları,

        c) Bölgeye ait yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taşkın ve heyelan sahaları,

            başvuru ekinde bulunmalıdır.

 

 

 

4- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER

 

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi olmayan tesisler için, tesise kabul edilecek atık türleri ve elde edilen ürünler dikkate alınarak, geri kazanım tesisinin teknolojisinin uygunluğu konusunda uzman bir kuruluş ile bir üniversitenin ilgili bölümünden alınacak birer teknik rapor.

 

b) Tesisin Yüzölçümü

 

– Kapalı alan                                   :               ………………………. m2

– Açık alan                                     :               ………………………. m2

– Toplam                                        :               ………………………..m2

 

c) Tesisin Kapasitesi

 

– Kurulu Kapasite                           :               ………………………. ton/yıl

– Fiili Kapasite                                :               ………………………..ton/yıl

 

d) Üretim akım şeması ve teknolojisi

 

Atık kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanacak işlemlerin, geri dönüşüm prosesinin ve arıtma tesislerinin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller

 

e) Atık pil/akümülatör geri kazamın verimi

f) Var ise tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekilleri

g) Hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri

h) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

 ı) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri

 

5- ÇEVRESEL TEDBİRLER

     (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi olmayan tesisler bu bilgileri temin edecektir.)

 

1- Su Kirliliği

 

a- Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edileceği ve su tüketim miktarı

 

    – Kuyu suyu

    – Şebeke suyu

    – Diğer

 

b- Proses suyunda bulunabilecek kirleticiler ve alınacak önlemler

c- Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerleri

d- Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler

 

2- Hava Kirliliği

 

a- Tesiste kullanılacak yakıt türleri ve miktarları

b- Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri, kapasiteleri ve her bir ünitenin baca sayısı

c- Toz kaynakları ve alınacak önlemler

 

3- Gürültü Kirliliği

 

a- Gürültü kaynakları

b-Alınacak önlemler

 

         4- Toprak Kirliliği

 

              – Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

 

        5- Koku Kirliliği

 

       – Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirler

 

 

 

6- Tesiste Alınan Güvenlik Önlemleri

 

     a- Yangın

     b- İşçi Güvenliği

     c- İlk Yardım

     d- Diğer

     e- Güvenlik Bilgi Formu

 

Başvuru Sahibinin/Şirketin Yetkilisi

Tarih, İsim, İmza

 

Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır

EK-7

 

 ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖR GERİ KAZANIM TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİNDE

İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

 

 

1) Ön Lisans Belgesi

2) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir ve 21 inci maddede belirtilen teknik raporu hazırlayan kuruluşlarca hazırlanması gereken uygunluk belgesi (Madde 22)

3) Tesise kabul edilen atık pil ve akümülatörlerin türleri

4) Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/ yıl)

5) Geri kazanım ürünlerinin satıldığı yerlerin adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler ile satışlara ilişkin fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri

6) Emisyon İzin Belgesi, Deşarj İzin Belgesi

7) Tesise atık getiren ve işlem sonrası ortaya çıkan atıkları nihai bertaraf tesislerine götüren araçların taşıma lisansı belgelerinin örnekleri, bunlara ilişkin ulusal atık taşıma formları, sevk irsaliyeleri ve fatura örnekleri

8) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri

9) Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Tesislerinden İstenecek Diğer Belgeler:

    – Vergi Dairesi ve Numarası

    – İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    – Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

    – İmza Sirküleri

    – Kapasite Raporu

    – Sanayi Sicil Belgesi


EK-8

ATIK PİLLERİN KARIŞIK TOPLANMASI HALİNDE KOTA MİKTARI HESABI

T1: Piyasaya Sürülen I. Grup Pil Miktarı (ton/yıl)

T2: Piyasaya Sürülen II. Grup Pil Miktarı (ton/yıl)

K1: I. Grup Pillerin Kota Oranı

K2: II. Grup Pillerin Kota Oranı

                                      T1.K1 + T2.K2Genel Kota Oranı :  —————————  X 100                                           T1 + T2

 

 

 


Yorum bırakın

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)


TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

Çevre Bakanlığı

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1993

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 21634

**26/12/2008 tarih ve 27092-Mükerrer S.R.G. de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”nin 10. Maddesi ve **26/12/2008 tarih ve 27092-Mükerrer S.R.G. de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik”nin 40. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.*

Asbest Liflerinin Depolanması

    Madde 40 – ( Değişik madde: 25/07/2001 – 24473 S. R.G. Yön./3 md.)

Asbest lifleri, depolandığı yerlerde ortama toz ve lif saçılmasını önleyecek tedbirler alınarak, diğer tehlikeli kimyasallar ve malzemelerden ayrı olarak depolanır.

Yürürlükten kalkan maddedir.

 


Yorum bırakın

buz çözücü, önleyici


KAR BUZ ÖNLEYİCİ
Karayolları, havaalanları, köy yolları ve kavşaklar için kar bu don çözücü ve donma engelleyici.

Buz çözücü önleyici ürünler de icing anti icing olarakda bilinir. karayolu için üretilen buz çözücüler, havayolu için üretilen ürünlerdir.

Buzlanma önleyici veya buz çözücü olarak kullanılan birkaç tipe sahiptir. – 80 santigrat dereceye kadar etili ürünlerdir.

Buz çözücü önleyici ürünler istenilen eksi santigrat dereceye göre fomülüze edilebilir.

Standart üretiminde 100/50 lik potasyum asetat çözeltisi. veya uçaklar için olan -80 -60 ısıtılabilir veya direk
kullanıma hazır olarak verilebilen türleri mevcuttur.

Donma önleyici,
Kar, buz ve don çözücüler ve önleyiciler,
Buzlanma önleyici,
Potasyum asetat solüsyon,
Magnezyum klorür donma önleyici, donma engelleyici,
Donma engelleyici uçaklar için,
Antifiriz,
Antifreeze,
100 / 50 lik potasyum acetat çözeltisi,
Buz çözücü,
Donma engelleyici,
Don çözücü,
Kar, buz don çözücü.
buz çözücü fiyatı : 0,30 kuruştan başlayan fiyatlar ile buz çözücü donma önleyici ile hizmetinizdeyiz.
buz çözücü,
donma engelleyici,
kar, buz, don, çözücü, engelleyici, sökücü,
kar ve buz çözücü solüsyon,
Buz Çözücü Sıvılar,
Buz Çözücüler ve Buzlanmayı Önleyiciler,
Yol Buz Çözücü Sistemleri,
Cam buz çözücüler.
Endüstriyel donma önleyici
Endüstriyel antifiriz
Çiller sistemi antifirizi
Su sistemleri için donma önleyici
Donma çözücü
iş makineleri için boyaya zarar vermeyen buz önleyici
su hatları için donma önleyici
su hatları için donma ve buzlanma çözücü

istenilen ısıya göre förmülasyonlar ile üretilebilen kar ve buzlanma ile mücadele için kar ve buz çözücü, donma önleyiciler
– 0   derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 05 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 10 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 15 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 20 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 25 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 30 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 35 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 45 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 50 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 60 derece kar  buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 65 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 70 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 80 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz
– 85 derece kar, buz, donma, önleyici, çözücü, sökücü temizleyici, antifiriz

kar, buz ve don ile mücadele için donma önleyici buzlanma önleyici kimyasallar mesa kimya tarafından üretilmektedir.


Yorum bırakın

yağ sökücü ürünlerin üretim esnasında kullanımı


Yağ sökücü ürünlerin metal preslerde Kullanımı.

Üretim esnasında metal preslerde yağ sökücü kullanımı nasıldır.

Metaller ham olarak sevk edilirken üzerlerinde koruyucu yağ tabakası bulunur. Bulunan koruyucu yağ tabakası metaller şekillendirilir iken makine yapımına hazırlanırken kesilme ve şekil verme zamanlarında ayrıca yağ kullanılır metalin daha kolay işlenebilmesi için son aşamaya gelinceye kadar her aşamada yağ vardır.Bu yağların makine son aşamaya geldiğinde boya yapılmadan önce temizlenmesi gerekmektedir.

Çünkü; Boyanın yağlı bir yüzeye tutunabilme ihtimali yoktur. Boya yağlı zemine tutunsa bile çok kısa sürede atacak ve boyalar kalkacaktır. makine sektörü için bir makinenin kalitesi iki şekilde ölçülür boya kalitesi ve motor ve sürücülerinin kalitesi ile ölçülür.

İş bu esnada metaller birleştirilriken veya birleştirilmeden önce boya aşamasına geldiğinde mutlaka yağ sökücü kullanımı gerektirir.

Yağ sökücü kullanmadan önce Burada dikkat edilmesi gereken husular şunlardır.

Madde 1 : yüzeyin incelenmesi yapılmalıdır ve aranacak parametreler öncelikle kullanılan metalin cinsi ve yüzey yapısı metalin tipi ve yüzey yapısına göre ürün seçilmelidir.

Örnekleyelim : Karşımızda bir apgant üretiliyor diyelim bu apgantın yapıldığı saçlar genelde kara saç dediğimiz oldukça kalındır.

Üretim esnasında ve soğutulma esnasından beri üzerinde belli oranda yağ vardır.

Bu yağ o kadar kalıplaşmıştırki canavar dedikleri alet ile bile çok zor temizlenir şimdi sıradan bir yağ sökücü kullandığınızda bu yağı önce söküyormuşsunuz gibi gelecektir akıtacaktır yerde siyah izi göreceksiniz mutlaka

Fakat ; zemine elinizi sürdüğünüzde elinizin simsiyah olduğunu göreceksiniz çünkü siz sadece üst tabaksını aldınız ve böyle yaklaşık 50 defa yağ sökücü ile yıkasanız emin olun hala siyahlık gelecektir. Şimdi siz ürün seçme aşamasında burada alkali ürün deneyeceksiniz sonuç aynı olacak yine siyahlık gelecek. Yağ sökücü Asidik ürün deneyeceksiniz çok güzel söktü zannedeceksiniz fakat boyayı attıktan 1 hafta sonra boya pul pul dökülecektir. Nedeni ise asidik bir ürün ile temizlediğinizde yağ tabakasını alamadağınız gibi yağı okside edip beyazlatacaksınız ve yağ elinize gelse bile okside olduğu için anlayamayacaksınız ve asit en alt tabakaya kadar işlemiş olduğundan siz standart kurulama yaparak boya atacaktır nötürleme ise 2 saat alacaktır ki kimse asiti nötürlemez isteseniz bile mümkün değil en alt tabakaya işlediği için nötürlenmesi ortalama 2 saat sürecektir bu nedenle makineyi boyayıp gönderseniz ortalam 1 yıl içerisinde boya namına kabarmayan yerinin kalmadığını göreceksini.

Yağ sökücü Solvent kullanımı intihar olur denemeyin bile yağı sökmeyi bırakın siyah saçta yağın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayacaksınızdır.

Asit kullanımı nötürlenecek ise yine zor kullanımı mümkün değildir sağlık şartları ve işçi sağlığı açısından.

Mutlaka çok iyi bir formülasyon gerekir formülasyon içeriğinde kostik kullandığınızda sökme efekti yine gerçekleşmez yağ aşırı alkalide kostik ve metal arasında absorbe olur.

Fosfat kullanımı mantıklıdır fakat formülasyonda stpp ktpp gibi fosfatlar olmamalıdır.

Dikkat ederseniz basit bir siyağ saçın temizliğinde kullanacağımız yağ sökücü üründen bahsediyoruz.

Şimdi soruyorsunuz farkındayım ne kullanacağız diye işte buda sizin sektör bilginize formül bilginize ve üretiminize doğru orantılı gerçekleştirilen bir çalışmadır. Endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları çok basit ama bir o kadarda zor bir sektördür. İşin zorluğu bir makinenin boyasının atmasının bir firmayı nasıl zor durumlara sokacağını bir düşünün.

Metal üretiminde kullanılan yağ sökücü çeşitleri ;

Alkali yağ sökücü ; Ph 7 nin üzerinde olan yağ sökücülere verilen genel addır.

Yağ ve karbon sökücü ;Ph 7 ve üzeri olabildiği gibi Ph nötr olan karbon sökücülerde mevcuttur içerik yüksek oranda kostik veya solvent içerir.

Asidik yağ sökücü ; Adından da anlaşılacağı gibi Ph seviyesi 5 ve altı olarak 1 ph alara varan oranları mümkündür

Metal yüzey hazırlayıcı ; 3 işlemi aynı anda yapar ( formülasyonu çok önemlidir) yağ sökücü, pas sökücü, fosfat kaplayıcı bir aradadır.

Temizlik tineri ; Çok hızlı yanıcı ve uçucu oldukça tehlikelidir bu ürün kullanıcıları tehlikeli madde de çalıştıları için ssk pirimleri yüksek ödenir.

Metal yağ sökücü solventler ; türevleri mevcuttur. klorlu solventler, tinerler, gibi bir çok grup bu isim altında satılmaktadır. Temini çok kolay atması çok zordur. Atıkların bertarafını sağlayamayan firmalara çok ciddi cezalar verilmektedir. Yani Solventi aldığınız ve atığını lisanslı kuruluşa verdiğinizi kanıtlamak zorundasınız cezalar çok ciddi boyutta kg 1 ton atık cezası ; 80000.00 tl civarlarında.

İşlem sonrası son kontrolde kullanılan yağ sökücü parlatıcı ; Boyaya zarar vermeyen ve içerisinde bir miktar cila bulunan özel parlatıcılı yağ sökücüdür en önemli özelliği içerisindeki cila standart cila olmamalıdır. Özel boya cilası olmalıdır kullandığınız boyanın markasına göre parlatıcı yapılması daha uygundur.
Konsantre yağ sökücü ; Su ile seyreltilebilen yağ sökücü anlamına gelir standart yağ sökücüdür.
Konsantre katran ve yağ sökücü ; solvent katkılı veya yüksek oranda kostik katkılıdır boyalı yüzeylerde kullanılmasını önermeyiz. solvent veya kostik katkılı olmayan katran sökücülerde vardır fakat fiyatları düşünüldüğü gibi şu an sektörde alabileceklerinizin nerdeyse 10 katıdır. Şu an ürünümüz fransaya satılmaktadır ve Konsantre katran ve yağ sökücü ürünün fiyatı fıransada 85.00 eurodur. Yani kısaca fiyat bazında bakıldığında Kostik solvent veya silikat kullanmadan türkiye şartlarına göre yağ sökücü yapımı mümkün değildir. Silikat ile üretim yaptığını söyleyen herkes için problem aynıdır sistemlerinde yinede kostik kullanırlar çünkü; silikatın formülsayonu zordur üretim esnasında belli süreçlerden geçmesi gerekir ve silikat çeşitlerine göre üretim formülasyonunda silikatı soğuk suda parçalamak isterseniz silikat çok aşırı sert ve boyaya zarar veren bir ürün haline gelir. Sıcak üründe formülasyon yaparsanız 45 derecnin üzerinde 44,6 (derecenin altında silikat ani parçalanır ve işletmeler ve formüllerde mutlaka belli miktar kostik vardır nedeni silikat parçalandığında yerini alabilsin diyedir.
sadece silikattan ürün üretmek mümkün değild,r çünkü silikat oldukça korozif bir üründür bu nedenle fosfonatlar ile yumuşatılmalı ve katyonik yüzey aktifler ile desteklenmelidirler ve daha sonra yağ sökücü olarak kullanmalıdırlar.
Konsantre metal üzeri yağ sökücü ; konsantre yağ sökücü ile mantığı aynıdır.
Parça yıkama solventi : solvent türevlerinde güvenli gruptam kullanan kullanıcılar için sorun yoktur, fakat güvenli gruptan kullanmayan onaylı msds i olmadan ürün satan ve kullana için risk hep vardır. nedeni yukarıdaki solventleri( sellozik tiner, sentetik tiner, hegzan, toluen, xylen, klorlu solventler) gibi çok sayılabilecek görünmeyen kanserojen ürün vardır adı güvenli içini biliyormusunuz. Bu nedenle ricamız onaylı msds ini isteyiniz yağ sökücü olarak aldığınız ürünün.

Su bazlı yağ sökücü ; su ile seyreltilebilen yağ sökücüdür, klasik yağ sökücü. çeşitleri mümkündür kostik katkılı, fosfat katkılı, silikat katkılı, solvent katkılı, hatta doğalı bile var.

Yağ sökücde kullanılan kostik ile ilgili kısa bir not kostik cilt temasında tahriş edicidir fakat göze gelirse uygun göz duşu ile yıkanmaz ise körlüğe yol açabilir.
yağ sökücüde silikat kullanımı uygun formülasyon üretimi ciddi oranda zordur ve formülasyon yapıldığında üretim esnasında donma çökme yanında işletmeler için ciddi riskler teşkil eder.
Yağ sökücü alkol ve solvent kullanımı ile ilgili makaleyi okuyunuz.
umarım faydalı olmuştur.

yağ sökücü Metal ve Pres baskı yapanlar için yağ çözücü kullanımı

yağ sökücü Metal ve Pres baskı yapanlar için yağ çözücü kullanımı.

Metal şekillendirmede kullanılan yağ türevleri değişmektedir. Bu yağlar hayvansal yağlar ve mekanik yağlar olarak ikiye ayrılırlar.

Hayvansal yağlar için yağ çözücü metallerin üretimden sonra sevki esnasında metallerin üzerine sürülürler, pas ve korozyona karşı metalin mukavemetini artırmak ve uzun zorlu bir yolculukta metalin gideceği adrese sağlam ve görüntüsü korozyon ile bozulmamış olarak gitmesini sağlar işlenmemiş yağ sınıfındadırlar. yagcozucu Bu yağların temizliği en zor olanıdır. Çünkü üretim esnasında herhangi bir kural yoktur ve bu kuralsızlık üretilen yağların yağ asitlerindeki oranlarındaki değişkenlik ve yağın yapısal değişikleri belirsiz olduğundan çözücüsü genelde deneme yanılma yöntemi ile bulunur. yagsokucu İşlenmemiş yağların avantajı her türlü koşula göre doğal ortamlarındaki kadar dayanıklıdır.

Diğer yag sokucu türevimiz ise işlenmiş ve katıkılı yağlar ve temizliğinde yağ sökücü ürünler.

Bu grup yağlar belli bir amaç için üretilmiştir.

Dişli yağı, zincir yağı, kesme yağı, kalıp yağı, Koruyucu yağ, çekme yağı, sürtünme önleyici yağ, metal işleme yağı, hadde yağı, gibi birçok

Türevi vardır. Bunlar  atık yağ temizleyici, yanık yağ temizleyici, karbonlaşmış yağ temizleyici veya boyaya zarar vermeyen yağ temizleyiciler grupları ile çözülmelidir en kolay ve etkili yöntemi budur.

Ürüne göre zemine göre yağ sökücü yüzeye göre kullanılacak alana göre, kullanım şekline göre yağ temizleyici seçilmeli ve önerilmelidir…
Yağ sökücüler kullanılan ürün yelpazesi oldukça geniştir ürünlerin sistematik olarak sisteme göre belirlenmesi tamamen sektör deneyimi ve uzmanlık istemektedir.
Her yağ sökücü ürünün kullanım alanı ve yeri uzman kişiler tarafından belirlenmelidir.

Use of metal presses and degreaser products.

What is the use of metal degreaser during production presses.

Has a protective layer of fat on them is being shipped as raw metals. While metals are formed in the protective layer of fat in times of machine construction as well as oil used in preparing the cutting and shaping metal to be processed more easily at every stage until the final stage when the final stages of machine oil vardır.Bu oil must be cleaned before painting.

Because an oily surface of the paint is not likely tutunabilme. Paint and paint-fat ground will take a very short time, even WILL tutunsa. The quality of a machine is measured in two ways for the sector of machinery and engines, and paint quality is measured by the quality of drivers.

Business at this time when the stage of metals must be painted before being assembled in birleştirilriken or require the use of degreaser.

Proposed specialties here are to be considered before using the oil remover.

Article 1: Examination of the surface and search parameters should be used primarily metal and the metal surface structure and surface structure according to type of product chosen.

Examples: let us stands a apgant produced what we call the apgantın where hairs are usually considerably thicker black hair.

A certain amount of fat on cooling during manufacturing has been in movement.

This oil is very difficult, even with the tool they call it the monster kalıplaşmıştırki cleaned up now that the ordinary use of a degreaser, such as oil will be cleaned up before you do you will see traces of the oil will flow into the black places

However, the ground will see that black hands because your hands While you drive, and so you only have received about 50 times the upper tabaksını make sure she washes with degreaser will still blackness. Now the product selection stage, where you will experience the same result will still be alkaline product with a black future. Zannedeceksiniz dismantled a very good product, you will experience acidic degreaser, but poured the paint flake paint after laying the first week. The reason is clear with an acidic product such as oil films alamadağınız beyazlatacaksınız butter and oil in your hand, even if that oxidize and because it is oxidized and the acid will not know until the bottom layer by drying paint will take işlemiş nötürleme that the 2 hours you will receive a standard that no one can Even if you want nötürlemez acid The bottom layer is not so committed will take approximately 2 hours to neutralize the machine on behalf of paint blistering paint within 1 year after you submit the average kalmadığını You’ll see the place.

Solvent degreaser would be suicide to use leave black hair do not even try unplugging oil adhere better to the surface of the oil not be right.

But the difficulty is not possible to use acid nötürlenecek health conditions and health of workers.

Content of the formulation must have a very good formulation will not occur again corrosive effect when you use too much oil for removal of alkali-caustic and is absorbed by the metal.

Phosphates, such as, but not be reasonable to use the formulation stpp ktpp Phosphate.

Notice that we use a simple cleaning degreaser product siyağ talking about the hair.

Now I know what you are asking here I will use your knowledge and your production pruning formula in your sector, your information is a study carried out in direct proportion. Chemicals, industrial maintenance and protection in a sector that is very simple but so difficult. How to paint a company’s dropping of the difficulty of the work of a machine will sort of kick consider difficult situations.

Metal degreaser used in the production of varieties;

Alkaline degreaser, degreaser which is the general name given above pH 7.

Oil and carbon remover, pH 7 and above can be carbon neutral pH, such as highly caustic or solvent removers contain content available.

Acidic degreaser, such as the name suggests, the level of Ph ratios of up to five and six as a possible 1 ph alara

Preparing the metal surface; 3 makes the process at the same time (very important in the formulation), oil remover, rust remover, phosphate coatings together.

Cleaning thinner, too fast, this product is very dangerous, flammable and volatile hazardous substance users have tried the high premium paid for the SSK.

Metal degreaser solvents are derivatives. chlorinated solvents, paint thinners, many groups, such as are sold under this name. Supply is very difficult to very easy to take. Are very serious penalties for companies who can dispose of waste. So to prove that you have to Solvent organization licensed waste received, and a very serious penalties penalty kg 1 ton of waste; 80000.00 vicinity of tl.

After the procedure, the oil used at the final polish remover, paint a little in that does not harm the special gloss lacquer finish in the most important feature of the standard polish remover should not be fat. Gloss finish paint must be done using a special dye is more suitable depending on the brand.
Concentrated degreaser, dilutable with water means that the standard oil remover degreaser.
Concentrated, tar and grease remover, solvent cement, or painted surfaces do not recommend use highly caustic temper. There is not blended caustic solvent or tar remover, but prices alabileceklerinizin like it is now almost 10 times higher than in the sector. Currently our products are sold to France, and tar and grease remover Concentrate fıransada 85.00 euro price of the product. So a brief look at a price of caustic solvent degreaser made under the terms of the silicate is not possible to use the turkey. Problem is the same for everyone who is doing the production of silicate systems still use a caustic because it is difficult formülsayonu silicate and silicate during production must go through certain processes in the formulation according to the kind of production you want to break in cold water, silicate silicate, a product so that it becomes too hard and damage the paint. If you make a 45 degree hot on the product formulation, 44.6 (degrees below a certain amount of silicate, caustic suddenly broken down and there is definitely reason for businesses and silicate formulas breaks down so she can get the location.
silicate was not only possible to produce the product, because the silicate is very corrosive thus a product with a feathered phosphonates, and cationic surfactants, and then supplemented with fat remover as interference.
Concentrated degreaser over metal concentrate is the same logic with degreaser.
Parts washer solvent: solvent safe group for users of derivatives, there is no problem, but the band does not use a safe product approved without msds i always have a risk for selling and using. The reason the above solvents (sellozik thinner, synthetic thinner, hexane, toluene, xylem, chlorinated solvents) to secure as you know the name of a product are considered carcinogenic invisible. Approved our request and as a degreaser msds ask for this reason that the product is received.

Water-based degreaser, dilutable with water, oil remover, degreaser classic. possible types of caustic additives doped phosphate, silicate, additives, solvent, additive, or even have a natural wrist.

A brief note on the oil with caustic lye used sökücde skin contact may cause irritation, but if the eye can lead to blindness if proper eye shower and wash.
silicate formulation suitable for use in the production of oil remover formulation is made considerably difficult and serious risks for businesses near the time of production constitutes the freezing precipitation.
Please read the article on the use of alcohol and solvent degreaser.
I hope that has been useful.

Metal and oil degreaser solvent usage for those printing presses

Metal and oil degreaser solvent usage for those printing presses.

Changing oil derivatives are used to shape metal. Animal fats and oils, these oils are divided into mechanical.

After the solvent metal production during the shipment of oil to animal fats are driven on metals, metal against rust and corrosion resistance and long arduous journey to improve the image of a robust and corrosion of metal with a pristine destination address provides the raw oil of the class to attend. yagcozucu of these fats is the most difficult cleaning. There are no rules, because during production, and oil produced in this anomaly is uncertain structural changes in fatty acid and fat solvent variation in rates is usually found with trial and error method. The advantage of raw oils according to any conditions yagsokucu resistant to natural habitat.

Other oils and cleaning degreaser degreaser türevimiz katıkılı processed and the products.

This group of oils designed for a specific purpose.