Kimyasalların Piyasaya Arzına ve Kullanımına ilişkin Kısıtlamalar yönetmeliği


Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27092 Mükerrer

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını temin etmek üzere, bazı tehlikeli maddelerin veya madde gruplarının kendi başına üretimi ve kullanımı, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ile bunların piyasaya arzına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sahip oldukları tehlikeli özellikler nedeni ile insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olan bazı tehlikeli maddeler veya madde gruplarının, kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlamaları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Radyoaktif maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

b) Kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

c) Atık maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

ç) Yürürlükte bulunan diğer düzenlemeler ile üretimi, piyasaya arzı ve kullanımı kısıtlanmış olan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

d) Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün konumunda olan maddeler, madde gruplarına ilişkin kısıtlamaları,

e) (a), (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen madde ve madde gruplarını içeren müstahzar veya eşyalara ilişkin kısıtlamaları

kapsamaz.

(3) Bu Yönetmelik aşağıda yer alan hususları kapsamaz:

a) Tehlikeli maddeler, madde grupları veya bunları içeren müstahzar veya eşyaların demiryolu, karayolu, deniz yolu, içsu yolu veya havayoluyla taşınmasına ilişkin kısıtlamayı,

b) Herhangi bir muameleye veya üretim işlemine tabi tutulmaması koşuluyla, gümrüklerin gözetimi altındaki antrepolarda ve transit geçiş için veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracat için ihracat kaydıyla özel depolarda veya serbest bölgelerde depolanan maddeleri, madde gruplarını veya bunları içeren müstahzarları veya eşyaları.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-29/8/2010-27687) (1)

Bu Yönetmelik;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğünün kısıtlamalara ilişkin 17 nci Ek’i dikkate alınarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Ara ürün: Başka bir maddeye dönüştürülmek üzere; kimyasal üretim/sentez için üretilen ve sentezleme işleminde tüketilen veya kullanılan maddeyi,

b) Bilimsel araştırma ve geliştirme: Kontrollü koşullar altında gerçekleştirilen bilimsel deney, analiz veya kimyasal araştırmayı,

c) Eşya: Etkin fonksiyonunu kimyasal bileşiminden önce, üretimi sırasında verilen özel bir şekil, yüzey veya tasarımının belirlediği herhangi bir nesneyi,

ç) Kısıtlama: Üretim, piyasaya arz ve kullanım için herhangi bir koşul veya yasaklamayı,

d) Kullanım: Eşyanın işlenmesi, formülasyonu, tüketimi, depolanması, muhafaza edilmesi, çeşitli işlemlere maruz bırakılması, kaplara boşaltılması, bir kaptan diğerine aktarılması, karıştırılması, üretimi veya diğer her türlü kullanımını,

e) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dâhil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,

f) Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileri,

g) Piyasaya arz: Tehlikeli maddelerin, madde gruplarının, müstahzarların ve eşyanın üretimi sonrası veya ithalatında gümrük idarelerince ilgilisine teslimi sonrası kullanımı veya satışı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

ğ) Tehlikeli madde/madde grubu: Tehlikeli özelliklerden herhangi biri veya birkaçına sahip olan madde/madde grubunu,

h) Tehlikeli özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme sistemi için toksik ve çevre için tehlikeli özellikleri,

ı) Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri,

i) Üretim/sentezlemenin yapıldığı düzenek: Üretimden sonra depolamanın yapıldığı tankları ve kaplar hariç olmak üzere, reaksiyon kabını, onun yardımcı düzeneklerini ve maddenin sürekli bir akışının olduğu veya üretim işlemini tamamlamak üzere kullanılan diğer düzenekleri veya bir sonraki reaksiyon basamağında kullanılmak üzere bir kaptan başka bir kaba aktarılmasını temin eden boru hattını,

j) Yalıtılmamış/soyutlanmamış ara ürün: Üretim/sentezleme işlemi sırasında örnekleme için alınan ara ürün hariç olmak üzere, üretim/sentezlemenin yapıldığı düzenekten kasıtlı olarak çıkarılmamış ara ürünü

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kısıtlama

MADDE 5 – (1) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları ile bunların kısıtlama şartları EK-1’de verilmektedir.

(2) Kısıtlamaya tabi madde ve madde grupları EK-1’de belirlenen kısıtlama şartlarına uymadıkça piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

(3) EK-1’de belirlenen kısıtlama şartlarına uymayan müstahzar ve eşyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

Bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı kullanım

MADDE 6 – (1) EK-1’de yer alan ve piyasaya arzı ile kullanımları yasaklanan madde ve madde gruplarından herhangi birinin bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, bu madde ve madde grupları için piyasaya arz ve kullanımı Çevre ve Orman Bakanlığının iznine tabi olarak yapılır.

Kısıtlama usulü ve koordinasyon

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kısıtlamaya tabi tutulacak madde veya madde grupları ile bu madde ve madde gruplarının kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlama şartlarına Çevre ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken karar verilir.

(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile yönetmelik değişikliği hususlarında koordinasyon görevi Çevre ve Orman Bakanlığındadır.

İlgili kuruluş

MADDE 8 – (Değişik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında, mevzuatına dayalı olarak görev alanlarına giren ürünler için ilgili kuruluşlar; Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırım

Denetim

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kuruluşlar tarafından, kendi mevzuatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 10 – (1) 11/6/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin özel hükme tabi maddeler başlıklı yedinci bölümü, Geçici 2 nci maddesi ve Geçici 4’üncü maddesi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

Bildirim

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Krizotil asbest içeren diyafram kullanan mevcut elektroliz tesisleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde; bulundurdukları diyaframların miktarı, kullanım süreleri, ihtiyaç miktarları, temin ettikleri firmaları ve GTİP numaralarını içeren bilgileri Çevre ve Orman Bakanlığına bildirmekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (Değişik:RG-29/8/2010-27687) (1)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür.

 

_____________

(1)    Bu değişiklik 31/12/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2008

27092 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.

29/8/2010

27687

2.

20/3/2011

27880

3.

 

 

Ek–1 (Değişik:RG-20/3/2011-27880)

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

Maddenin, madde grubunun veya karışımın adı

Kısıtlama şartları

1. Asbest lifleri

 

(a) Krosidolit

CAS No 12001-28-4

(b) Amozit

CAS No 12172-73-5

(c) Antofillit

CAS No 77536-67-5

(ç) Aktinolit

CAS No 77536-66-4

(d) Tremolit

CAS No 77536-68-6

(e) Krizotil

CAS No 12001-29-5

CAS No 132207-32-0

1. Bu lifler ve kasıtlı olarak eklenen bu lifleri içeren eşyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

2. Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan krizotil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, krizotil asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler, kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

3. Asbest lifi ihtiva eden topraklar çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

Özellikle;

       a) Badana ve sıva, çatı ve zemin toprağı şeklinde taban ve çatı örtüsü,

       b) Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi,

       c) Çocuk pudrası,

       olarak kullanılamaz.

 

4. Asbest içeren eşyalar ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen şartları sağlamadıkça piyasaya arz edilemez.

 

 

2. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler)

CAS No: 61788–33–8

1. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler);

a) Tek başına madde olarak,

b) Atık yağlar dahil olmak üzere, karışım içersinde ya da ekipmanlarda 50 mg/kg (% 0,005 ağırlıkça)’dan daha büyük derişimde,

piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2. Poliklorlu terfenilleri (PCT’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

 b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

 c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının,

  d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

       kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

3. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) 1. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

 

2. Poliklorlu bifenilleri (PCB’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

 b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

 c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer  sıvılarının,

 d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

4. Polibromobifeniller;

Polibrominatlıbifeniller (PBB’ler)

CAS No 59536-65-1

1.  Polibromlu bifeniller (PBB’ler) üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaşır ve iç çamaşırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz.

 

2.  Polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içeren, birinci paragrafta belirtilen eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

5. Azorenklendiriciler ve Azoboyalar 1. Bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle Ek-3’te yer alan bir veya daha fazla aromatik amini, tespit edilebilir konsantrasyonlarda yani Ek-5’te verilen test yöntemlerine göre eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (% 0,003 ağırlıkça) değerinin üzerinde serbest bırakabilen azoboyalar, aşağıda verilen örneklerdeki gibi insan cildi ve oral kaviteyle doğrudan ve uzun süreli temas edebilecek tekstil ve deri eşyalarında kullanılamaz:

a) Giyim eşyaları, yatak, havlu, postiş, peruk, şapka, bebek bezi, diğer sıhhi materyaller, uyku tulumları,

b) Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, sandalye örtüsü, boyuna takılan para çantası,

    c) Tekstil ya da deri oyuncaklar ve tekstil ve deri kumaş içeren oyuncaklar,

    ç) Nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaş.

 

 

2. Ayrıca, birinci paragrafta atıfta bulunulan tekstil ve deri eşyaları aynı paragrafta belirtilen şartlara uygun olmadıkları takdirde piyasaya arz edilemez.

 

3. Ek-4 “Azoboyalar Listesi”nde yer alan azoboyalar, tek başlarına ya da karışım içerisinde ağırlıkça  % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda tekstil ve deri eşyaların boyanmasının amaçlandığı kullanımlar için piyasaya arz edilemez.

 

6. Aşağıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS- ve EC numaraları):

(a) Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP)

CAS No 117-81-7

EC No 204-211-0

 

(b) Dibütil fitalat (DBP)

CAS No 84-74-2

EC No 201-557-4

 

(c) Benzil bütil fitalat (BBP)

CAS No 85-68-7

EC No 201-622-7

1.  Oyuncaklarda ve çocuk bakım eşyalarında, plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım bileşeni olarak piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2.  Plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım eşyaları piyasaya arz edilemez.

 

3.  Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.

 

7. Aşağıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS- ve EC numaraları):

(a) di-‘izononil’ fitalat (DINP)

CAS No 28553-12-0 ve 68515-48-0

EC No 249-079-5 ve 271-090-9

 

(b) di-‘izodesill’ fitalat (DIDP)

CAS No 26761-40-0 ve 68515-49-1

EC No 247-977-1 ve 271-091-4

 

(c) di-n-oktil fitalat (DNOP)

CAS No 117-84-0

EC No 204-214-7

 

1.  Çocukların ağızlarına koyabilecekleri oyuncaklarda, çocuk bakım eşyalarında ve plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım içerisinde piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2.  Plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım ürünleri piyasaya arz edilemez.

 

Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.

8. Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

CAS No 126-72-7

1.  Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.

 

2.  Birinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olmayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

9. Tris (aziridinil) fosfinoksit

CAS No 5455-55-1

EC No 208-892-5

1.  Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.

 

2.  Birinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olmayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

Ek–2

ASBEST İÇEREN EŞYALARIN ETİKETLENMESİ HAKKINDA

ÖZEL HÜKÜMLER

 

(1) Asbest içeren bütün eşyalar veya ambalajları aşağıda tanımlanan etiketi taşımalıdır.

a) Aşağıdaki örneğe uygun etiket en az 5 cm. yüksekliğinde (H) ve 2,5 cm. genişliğinde olmalıdır;

b) Etiket iki bölümden oluşmalıdır.

— Üst bölüm (h1 = % 40 H) siyah zemin üzerine beyaz olarak yazılmış ‘a’ harfini içermelidir,

— Alt bölüm (h2 = % 60 H) kırmızı zemin üzerine siyah veya beyaz olarak büyük harflerle standart ifadeleri içermeli ve açıkça okunabilir olmalıdır. Etikette standart ifade olarak ‘asbest içerir’ ifadesi yer almalıdır.

c) Eğer eşya krosidolit minerali içeriyorsa, standart ifade de kullanılan “asbest içerir” cümlesi “krosidolit içerir/mavi asbest” ile değiştirilmelidir.

ç) Etiketin eşya üzerine doğrudan baskısı söz konusu ise zemin rengiyle zıtlık taşıyan tek renk kullanımı yeterlidir.

 

 

(2) Bu Ek’te bahsedilen etiket aşağıdaki kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.

a) Tedarik edilen en küçük her bir birimde:

b) Eşya asbest bazlı parçaya sahipse, yalnızca bu parçanın etiket taşıması yeterlidir. Ambalajın küçüklüğü veya ambalajın uygun olmaması etiketin parçalara yapıştırılmasına imkân vermiyorsa, etiket ambalajla beraber verilmelidir.

(3) Asbest içeren ambalajlanmış eşyanın etiketlenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

3.1. Aşağıdaki hususlar asbest içeren ambalajlanmış eşyanın ambalajının etiketinde açıkça okunabilir ve silinmeyecek şekilde yer almalıdır:

a) Bu Ek’e uygun olarak tehlike sembolü ve ilgili tehlike işaretleri,

b) Eşya ile ilgili olması kaydıyla bu Ekte yer alan hususlara uygun olarak seçilmesi gereken güvenlik bilgileri.

Ambalajın üzerinde ilave güvenlik bilgilerinin yer aldığı durumlarda, bu (a) ve (b) bentlerine uygun olarak verilen hususları zayıflatmamalı veya çelişmemelidir.

3.2. Yukarıda yer alan 3.1 hükümlerine uygun olarak etiketleme:

a) Ambalaja sıkıca yapıştırılmış etiket olarak veya

b) Ambalaja güvenli bir şekilde iliştirilmiş ya da bağlanmış etiket olarak veya,

c) Ambalaja doğrudan basılarak, uygulanır.

3.3. Asbest içeren ve gevşek plastik ambalajla veya benzeri ile ambalajlanmış eşyalar, ambalajlı eşyalar olarak değerlendirilmeli ve 3.2 hükümlerine uygun olarak etiketlenmelidir. Eşyalar ambalajları dışına çıkartılırlarsa ve piyasaya ambalajsız arz edileceklerse en küçük birimlerin her birine 3.1 hükümlerine uygun olarak etiketleme yapılmalıdır.

(4) Asbest içeren ambalajlanmamış eşyaların etiketlenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

Asbest içeren ambalajlanmamış eşyalar için etiket;

a) Asbest içeren eşyanın üzerine sıkıca yapıştırılmışsa,

b) Eşyaya bağlanmış ya da güvenli bir şekilde iliştirilmişse,

c) Eşyanın üzerine doğrudan basılarak uygulanmışsa,

3.1 hükümlerine uygun olarak etiketlenmiş kabul edilir.

Eşyanın boyutunun küçüklüğü, eşyanın yapısının uygun olmayan özellikleri veya bazı teknik güçlükler nedeniyle, yukarıda bahsedilen şekilde etiketlenemeyen asbest içeren eşya ile birlikte 3.1 hükümlerine uygun olarak ayrı bir prospektüs kullanılır.

(5) Güvenlik ve hijyene ilişkin özel düzenlemelerdeki hükümler saklı kalmak üzere, kullanım koşullarında, işlenmiş veya bitmiş olan eşyalara yapıştırılmış etiketlerde, ilgili eşya için uygun olabilecek herhangi bir güvenlik bilgisi ve özellikle aşağıda belirtilen ifadeler yer almalıdır:

a) Açık havada veya iyi havalandırılmış ortamda çalıştırınız,

b) Gerekliyse tercihen uygun toz uzaklaştırma düzeneği ile donatılmış el cihazları veya düşük hızda cihazlar kullanınız, yüksek hızda çalışan cihazların kullanılması halinde mutlaka toz uzaklaştırma düzeneği kullanınız.

c) Mümkünse, eşyayı kesmeden veya delmeden ıslatınız,

ç) Tozu ıslatınız ve uygun şekilde kapatılmış kaplara yerleştiriniz ve güvenli olarak bertaraf ediniz.

(6) Beşinci fıkra tarafından kapsanmayan ve kullanım sırasına asbest lifleri açığa çıkarması olası olan evde kullanım için planlanan herhangi bir eşyanın etiketi gerekli durumlarda “eskidiğinde değiştirin” güvenlik bilgisini içermelidir.

(7) Asbest içeren eşyaların etiketi Türkçe olmalıdır.

 

Ek-3 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

AZORENKLENDİRİCİLER

AROMATİK AMİN LİSTESİ

   

CAS No

 

Index No

 

EC No

 

Madde Adı (İngilizce)

 

Madde Adı (Türkçe)

1. 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 biphenyl-4-ylamine

4-aminobiphenyl xenylamine

bifenil-4-ilamin; ;

4-aminobifenil;ksenilamin

2. 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine benzidin;
3. 95-69-2   202-441-6 4-chloro-o-toluidine 4-kloro-o-toluidin
4. 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine 2-naftilamin
5. 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluene

4-amino-2′,3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidine

o-aminoazotoluen

4-amino-2′,3-dimetilazobenzen;

4-o-tolilazo-o-toluidin;

6. 99-55-8   202-765-8 5-nitro-o-toluidine 5-nitro-o-toluidin
7. 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline 4-kloroanilin
8. 615-05-4   210-406-1 4-methoxy-m- phenylenediamine 4-metoksi-mfenilendiamin
9. 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4′-methylenedianiline

4,4′-  diaminodiphenylmethane

4,4′-metilendianilin;

4,4′-diaminodifenilmetan

10. 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3′-dichlorobenzidine

3,3′-dichlorobiphenyl-4,4′-ylenediamin

3,3′-diklorobenzidin;

3,3′-diklorobifenil-4,4’ilendiamin

11. 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3′-dimethoxybenzidine

o-dianisidine

3,3′-dimetoksibenzidin;

o-dianisidin

12. 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3′-dimethylbenzidine

4,4′-bi-o-toluidine

3,3′-dimetilbenzidin;

4,4′-bi-o-toluidin

13. 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4′-methylenedi-o- toluidine 4,4′-metilendi-o-toluidin
14. 120-71-8   204-419-1 6-methoxy-m-toluidine

p-cresidine

6-metoksi-m-toluidin;

p-kresidin

15. 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4′-methylene-bis-(2- chloro-aniline)

2,2′-dichloro-4,4′- methylene dianiline

4,4′-metilenbis(2-kloroanilin);

2,2′-dikloro-4,4′-metilendianilin

16. 101-80-4   202-977-0 4,4′-oxydianiline 4,4′-oksidianilin
17. 139-65-1   205-370-9 4,4′-thiodianiline 4,4′-tiyodianilin
18. 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine

2-aminotoluene

o-toluidin;

2-aminotoluen

19. 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-methyl-m- phenylenediamine 4-metil-m-fenilendiamin
20. 137-17-7   205-282-0 2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-trimetilanilin
21. 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine

2-methoxyaniline

o-anisidin;

2-metoksi-anilin;

22. 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzene 4-aminoazobenzen

 

Ek-4 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

AZORENKLENDİRİCİLER

AZOBOYALAR LİSTESİ

CAS No.

EC No.

Maddeler

1

Tahsis edilememiştir.

Komponent 1:

CAS-No:118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Komponent 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na

405-665-4

disodyum-(6-(4-anisidino)-3- sülfonato-2-(3,5-dinitro-2- oksidofenilazo)-1-naftolato)(1-

(5-kloro-2-oksidofenilazo)-2-naftolato)kromat(1-);

trisodyumbis(5-(4-anisidino)- 3-sülfonato-2-(3,5-dinitro-2- oksidofenilazo)-1- naftolato)kromat(1-) karışımı

 

 

 

 

Ek-5 (Ek:RG-20/3/2011-27880)

AZOBOYALAR GRUBU İÇİN

TEST METOTLARI LİSTESİ

Türk Standardları Enstitüsü (*)

Standardın Referans Numarası ve Başlığı

Referans Doküman

TSE

Deri – Kimyasal Testler – Boyalı derilerde bazı azoboyar maddelerinin tayini

TS EN ISO 17234-1

TSE

Tekstil – Azoboyar maddelerden oluşan aromatik aminler için tayin metotları – Bölüm 1:Ekstraksiyon gerekmeksizin elde edilebilen kullanılmış belirli azoboyar maddelerin tespiti

TS EN 14362-1

TSE

Tekstil – Azoboyar maddelerden oluşan aromatik aminler için tayin metotları – Bölüm 2: Ekstraksiyon ile elde edilebilen kullanılmış belirli azoboyar maddelerin tespiti

TS EN 14362-2

 

(*) TSE: Türk Standardları Enstitüsü; Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: